งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    รุ่งเอนก
2. เด็กหญิงนวพร    ชูชมชื่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ    บรรเลงจิต
4. เด็กหญิงกนกพร    โชติภัทร
5. เด็กหญิงชญานิฎฐ์    อร่ามยิ่ง
6. เด็กหญิงชนิดา    ปิ่นดอนไพร
7. เด็กหญิงชัญญานุช    ปานเทวัน
1. นางสาวศรัญญา    พรมสัน
2 2 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญญา    โบราณมูล
2. เด็กหญิงวรินทร    ปกป้อง
3. เด็กหญิงมัลลิกา    ศรีวะรมย์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ปัดอาสา
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ    สังขกูล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    จงประสาทสมบัติ
7. เด็กหญิงศิตา    ทองพิมพ์
8. เด็กหญิงกุลธิดา    เครือวัลย์
9. เด็กหญิงถัญญา    ขุนกอง
10. เด็กหญิงภัทราพร    นานอก
1. นางสาวฉัตรสุดา    เปลี่ยนศรี
2. นายชยพล    น้อยบุญญะ
3. นางศิริวรรณ    อุทัยสาร์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เครือคช
2. เด็กหญิงญาณิน    รัตนธารส
3. เด็กหญิงปาณิดา    สรรพรัตน์
4. เด็กหญิงนงนภัส    แสงวิจิตร
5. เด็กหญิงชนันพร    เสริมศรี
6. เด็กหญิงสิรินยา    บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงปณิดา    ถึงมีทรงเอก
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ดาหลวงมาตร
1. นายธีรยุทธ    อัมรากูล
2. นายพงศ์ศักดิ์    คงมูล
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตยาพงษ์
4 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญญา    กัณทะษา
2. เด็กหญิงนันทพร    อุปชัย
3. เด็กหญิงวิชญาพร    วัดวาศ
4. เด็กหญิงศิรประภา    สกุลกิจคุณากร
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีพันลม
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    คงอนันต์ตระกูล
7. เด็กหญิงนลินพร    กกรัมย์
8. เด็กหญิงวรรณพร    ศรีดี
9. เด็กหญิงชนาภา    แนบเนียน
10. เด็กหญิงฐิติพร    สติภา
1. นางสาวนภาพรรณ    เอนกศิลป์
2. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
3. นายปราโมทย์    คชเสนีย์
4. นางสาวสมพร    คำสันติวงษ์
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เรืองศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ศักดิ์ประดิษฐ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่โป่ว
4. เด็กหญิงณัฐวดี    ทะไล
5. เด็กหญิงนิติพร    สุชินวิเชียรเลิศ
6. เด็กหญิงสุนิษา    มีสุข
7. เด็กหญิงธัญญ์ยุดา    บู่ทอง
8. เด็กหญิงณัฐนพิน    อนันต์ศุภมงคล
1. นางอัญชนา    พงษ์จันโอ
2. นายเจษฎา    อินทอง
6 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนาเดียฮ์    ดือราโอ๊ะ
2. เด็กหญิงปูริตา    จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงศศิธร    ปรุงทองดี
4. เด็กหญิงแพรวา    ถุงเงิน
5. เด็กหญิงศิริพร    หทัยเมธาพร
6. เด็กหญิงกชกร    ชูเมือง
7. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    เอนกนวล
8. เด็กหญิงสุภัคจิรา    บุญกังวาลย์
1. นางสาวณัฏฐณิชา    ราชกิจกำธร
2. นางสาวพัชรินทร์    สายสังข์
3. นางอมรรัตน์    มาฬมงคล
7 7 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิรามญช์    ศิลประเสริฐ
2. เด็กชายภัทรพงษ์    บุญมา
3. เด็กหญิงปวีณสุดา    ทองเรือนดี
4. เด็กหญิงพรทิพย์    ปิ่นทองดี
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    ทองใบ
6. เด็กหญิงวริษฐา    สิงห์กลม
7. เด็กหญิงศิรภัสสร    คำสุนา
8. เด็กหญิงพัทธนันท์    นาคบัว
9. เด็กหญิงญาดารัตน์    มรพัฒน์
10. เด็กหญิงทิพาพร    ราศรี
11. เด็กหญิงชลธิชา    รอดเหลือ
12. เด็กหญิงสุนันทา    ปราณีตพลกรัง
1. นายกีรติ    จุลเนตร
2. นายพรชัย    กสิกรรม
3. นางลักขณา    กสิกรรม
4. นางเตือนใจ    แสวงสุข
8 8 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชริดา    อินทร์เจ๊ก
2. เด็กหญิงกุสุมา    โตเรือง
3. เด็กหญิงสริตา    สุขเกษม
4. เด็กหญิงเบญจมินทร์    แสงสว่าง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    กลิ่นคุ้ม
6. เด็กหญิงญาณภา    ก้อนทอง
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นิลเขียว
8. เด็กหญิงธนภรณ์    ประดิษฐ์
1. นางสาววิมลศรี    ศาสตร์สกุล
2. นางสาวสุประวีณ์    บุญโล่งศิริเจริญ
9 9 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัวชมพู    อูสูงเนิน
2. เด็กหญิงนันทิดา    จ้อยหริ่ง
3. เด็กหญิงมลฤดี    อินทร
4. เด็กหญิงพัทธวรรณ    ทองมะยาง
5. เด็กหญิงวาสนา    สารารักษ์
6. เด็กหญิงนริศรา    หะขุนทด
7. เด็กหญิงศิริรัตน์    พรหมพิทักษ์
8. เด็กหญิงธีราภรณ์    ฆ้องสาลี
1. นางสาวพิมลมาศ    ปัญญาสัย
2. นายภีระวัฒน์    แพงเพ็ง
3. นางสาวรติรัตน์    วรวงษ์วุฒิไกร
4. นายเสน่ห์    มาโค
10 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จิตรพล
2. เด็กหญิงกฤษณีย์    วิยะรส
3. เด็กหญิงสุธิตา    พายไธสง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงอภิญญา    นามโคตร
6. เด็กหญิงกชกร    ถาวรสาลี
1. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี
11 11 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลิตา    จันทรโคราช
2. เด็กหญิงกัลญา    ปรีเอี่ยม
3. เด็กหญิงเวธินี    โพธิ์เอี่ยม
4. เด็กหญิงดวงหทัย    สิทธาชีวานนท์
5. เด็กหญิงวิสสุตา    จิตรมั่น
6. เด็กหญิงนิภาดา    นพศรี
7. เด็กหญิงภัทรวดี    คำโท๊ะ
8. เด็กหญิงจันธิมา    บุญฟัก
9. เด็กหญิงวษิมน    ตรีนุสรณ์
10. เด็กหญิงจิรฉัตร    คูหะมณี
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ    กุลสว่าง
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สากองสี
1. นายธเนศ    เอียการนา
2. นายปัณณวิชญ์    กิจศิริวัชรมณี
3. นางพูลสุข    อินทนพ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย    เข็มทิศ
12 12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทริยา    สุประการ
2. เด็กหญิงนฤกานต์    อินชา
3. เด็กหญิงชนม์นิภาท์    ลภน
4. เด็กหญิงมิณญาฏา    เนตรครุธ
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    อาสว่าง
6. เด็กหญิงสุวารี    พานิคม
7. เด็กหญิงสุภาวดี    ชาติชำนิ
8. เด็กหญิงลลิตวดี    คามะวาสีกุล
1. นายพงศกร    ซ่องสกุล
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิธธนพงษ์
3. นางสาวสุพัชชา    แซ่ฟู
4. นางอินทิรา    บำรุงตน
13 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    จันทร์พงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์    คัมภีระยศ
3. เด็กหญิงวีรสุดา    ยินดีทรัพย์
4. เด็กหญิงศศิกานต์    สวนทอง
5. เด็กหญิงภูริดา    ประจงใจ
6. เด็กหญิงกุลธินี    คงคาดิษฐ์
7. เด็กหญิงสมฤทัย    ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณษา    ขุนทา
9. เด็กหญิงชุติมา    คำสอน
10. เด็กหญิงสินีรัตน์    นุชอุดม
11. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง    เซี่ยงฉิน
12. เด็กหญิงเอมิตา    ใจเด็ด
1. นางชนพิชา    พุทธรักษา
2. นางสาวศศิพร    คุ้มวงศ์ดี
14 14 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สมวงษ์
2. เด็กหญิงมนฑกานติ    โชติจันทร์
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์    ศรีเพ็ชร
4. เด็กหญิงสายฝน    ศรีเพ็ญ
5. เด็กหญิงอพัชชา    แก้วมุข
6. เด็กหญิงอัมรา    เงินยิ่ง
7. เด็กหญิงใบเงิน    แซ่ซุย
1. นายศักดิ์ชัย    หัตถกรรม
2. นางสาวสุทธาทิพย์    เที่ยงพูนโภค
3. นายอุดม    พิบูลย์
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินทรา    ดาแอร์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    หงษ์วิเศษ
3. เด็กหญิงณิชกานต์    หนองแพ
4. เด็กหญิงชลธิชา    เมยมงคล
5. เด็กหญิงสุชานันท์    โกศาคาร
6. นางสาวอริศรา    วรรณศิลป์
7. เด็กหญิงสวิตตา    วงค์ปัญญา
8. เด็กหญิงภัทรธิดา    ยิ่งประเสริฐ
1. นางสาวณัฏฐนิช    เอี่ยมอมรนิพิท
2. นางพรภิมล    ศรีโมสาร
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    ศรเดช
2. เด็กหญิงเมธาพร    วัดสิงห์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    วิชัย
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    จันทร์ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงสุจิตตรา    หานุสิงห์
6. เด็กหญิงนรีกานต์    ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงวราภรณ์    มีธรรม
8. เด็กหญิงเปรมศิริ    อินอนันต์
1. นางนารีรัตน์    อาษา
2. นางสาวปวีณา    จูเขื่อนขันธ์
3. นางสาวสุกัญญา    ตลิ่งชัน
17 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกณิกา    พูลมี
2. เด็กหญิงปาณรวี    ถีติปริวัตร
3. เด็กหญิงนุสรา    ก่องกานดา
4. เด็กหญิงณัฐธันยา    อยู่โต
5. เด็กหญิงปรีญานุช    พุ่มอินทร์
6. เด็กหญิงนภิสา    ดรไชย
7. เด็กหญิงดวงฤทัย    ไวยนิยี
8. เด็กหญิงดุสิตา    จันทร์ศิริ
1. นางสาวทิพาดา    ลิมป์ประเสริฐกุล
2. นางอนันตภา    พิบูลย์
18 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธรรณพร    หลำเล็ก
2. เด็กหญิงดวงพร    ประทุมสูตร
3. เด็กหญิงนิชาภา    ทิพย์พานทอง
4. เด็กหญิงประภัสสร    พัดไสว
5. เด็กหญิงพิณทิพย์    เล่าเปี่ยม
6. เด็กหญิงวราภรณ์    ช้างเขียว
1. นางสาวจุฑามาศ    วรรณฟัก
19 19 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์    สีสุด
2. เด็กหญิงอักษร    สุขีวาส
3. เด็กหญิงทิพานันท์    วิเศษสุมน
4. เด็กหญิงเบญญาภา    สุขสำราญ
5. เด็กหญิงออน    อานนท์
6. เด็กหญิงธารารัตน์    เวหน
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
20 20 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญา    มาลีเพ็ชร
2. เด็กหญิงณิพาพร    สมบูรณ์จิตฤดี
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    นาเมืองรักษ์
4. เด็กหญิงอินทิราภรณ์    จตุรัส
5. เด็กหญิงศศิวิมล    ลาภจิตร
1. นายยงยุทธ    นิลโกศล
2. นางสาวอรอนงค์    ใหญ่ชุก
21 21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    ทรภีสิงห์
2. นางสาวรักษ์สุดา    พัดดง
3. นางสาวสุพาณี    ลาท่าทราย
4. นางสาววรดา    ศรีจรรยา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา    กลัดเจ็ด
6. เด็กหญิงจริญญา    บำรุงพงษ์
7. เด็กหญิงนภัสนันท์    แพงจักร์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีทอง
1. นายคณัสนันท์    พูลประดิษฐ์
2. นายฉัตรทราวดี    ปานเพ็ง
3. นายมนัญชยา    เพชรูจี
22 23 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตน์มณี    แสนเสริม
2. เด็กหญิงวรรณิษา    บุญเมือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ฟุ้งสุข
4. เด็กหญิงเดือนรุ่ง    เทียรสิงห์
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์    คงอนันต์
6. เด็กหญิงพรลภัส    ทองคำ
7. เด็กหญิงกุลรดา    เยาวะโภชน์
8. เด็กหญิงนันธิดาพร    ประขันธ์
1. นางสาวกิติวรรณ    กองสุผล
2. นางสาวธัญญรัศม์    ธาดาวัตรภรณ์
3. นางสาวศิริพร    เสวิคาน
4. นางสาวเพ็ญภิชฐ์ชา    ไพโรจน์
23 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวพร    แซ่เฮง
2. เด็กหญิงภาวิดา    อาจชัยศรี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุวรรณ์
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์    ภู่ทอง
5. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา    นิธิภพอังกูร
6. เด็กหญิงณัฐชยา    ทาติด
7. เด็กหญิงธัญสินี    แอตาล
8. เด็กหญิงนฤดี    พงศ์จิระเสฎฐ
9. เด็กหญิงนันทวัน    นิลบุตร
1. นางสาวจิตรมนัส    เนียมเนตร
2. นางสาวชุติมณฑ์    รากจันทร์
3. นางสาวพุทธวรรณ    มงคล
4. นางสาวสุพัตรา    รอดภัย
24 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทักษินีย์    ลักษโนวาท
2. เด็กหญิงชฎาพร    มณเฑียรประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    ประดิษฐ์กุล
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ทบพวก
5. เด็กหญิงปุญญิศา    สวนโต
1. นายภูวภล    ภิญโญลาภเกษม
25 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    คำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยชมภู    จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ยางทัด
4. เด็กหญิงวรรณภา    เหมือนช้าง
5. เด็กหญิงวาทิณี    มานะอดทน
6. เด็กหญิงกาญจนา    เรืองศิลป์
7. เด็กหญิงกานต์ธิดา    นาคราช
8. เด็กหญิงบุณยาภรณ์    ลาวัณลักขณา
1. นางสาวชมพูนุท    คำธารา
2. นายพีรพงศ์    ปลาสกุล
3. นางสรินยา    พรหมมา
4. นางสุพรรษา    เจริญบุตรานนท์
26 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยภัทร    เชื้อวงษ์ดี
2. เด็กชายคุณานนต์    ค้ำยาง
3. เด็กชายฐิติภัค    ทองศิริพงศ์
4. เด็กชายณชนก    สุขใจ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    พลเสน
6. เด็กชายกันต์ธีร์    กรุดเพ็ชร
7. เด็กชายพีรดนย์    เทศนา
8. เด็กชายธนวัฒน์    ศรีศักดา
9. เด็กชายศุภชัย    ชูเชิด
10. เด็กชายนฤเบศร์    ทองเหม
11. เด็กชายพัชรพล    พรหมมิ
12. เด็กชายสรยุทธ    เผ่าพันธ์ศร
1. นางพัชรี    เทพกรณ์
2. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร    นุกูลธรรม
4. นางอุษา    อนันตวิไลเลขา
27 28 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบัว    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงเบญญาพร    จักรพล
3. เด็กหญิงเติมสุข    คลังเอี่ยม
4. เด็กหญิงใหม่    ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงปนัดชนา    พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุคนธา    อินนะสถิต
7. เด็กหญิงกล้วย    ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงกาญธิดา    พิลาจันทร์
1. นางสาวกมลชนก    เงินงาม
2. นายพงศภัค    ศรีสกุล
3. นางสาวศิริลักษณ์    หนูแก้ว
4. นางสาวอรอุมา    แซ่เล้า
28 29 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ใจบุญ
2. เด็กหญิงยุทรารักษ์    ศิริพัฒน์
3. เด็กหญิงอนัญญา    ชอบสวย
4. เด็กหญิงนิชาภา    บุญพิลา
5. เด็กหญิงสุพรรษา    แกมจินดา
6. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    ม่วงน้อยเจริญ
7. เด็กหญิงชลนิชา    จันทสิงห์
8. เด็กหญิงมนจิกาญจน์    พูลสวัสดิ์
1. นางสาวปัณณรัตน์    ปัญญา
2. นายวิชาญ    ศิลาทะเล
3. นางสาวศญาดา    ในถิ่น
4. นายอภิศักดิ์    ประภาสะวัต
29 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ไพทูล
2. เด็กหญิงกฤษณา    คำหอมกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    คำกองแก้ว
4. เด็กหญิงพลอยชมพู    คุ้มพ่วงมี
5. เด็กหญิงบุญญาเรศ    สุนทรวิภาต
6. เด็กหญิงณัฐริการ์    กกนอก
1. นางสาวิตรี    ทองประดิษฐ์
30 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติศรณ์    สุขสันต์เกษตร
2. เด็กหญิงพรจิรา    ประสพสุข
3. เด็กหญิงอรพัสตร์    คำอินยุทธ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    รอดทองดี
5. เด็กหญิงธนาภา    นิลวัลย์
6. เด็กหญิงวิชิตา    มะพารัมย์
7. เด็กหญิงยมลพร    แดงบุญเรือง
8. เด็กหญิงวิชิดา    มะพารัมย์
1. นางจุฬา    ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา    จงอุดมชัยกิจ
3. นางสาวภาชินี    พิกุลเงิน
4. นางสาวอัญชลี    สุนทรวงษ์
31 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโศภิตา    ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ฉิมแช่ม
3. เด็กหญิงวณิดา    วันชัย
4. เด็กหญิงนันทนา    คงรอด
5. เด็กหญิงวาริศา    มังคละ
1. นางสาวฉัตรกมล    ใจช่วย
2. นายธนิต    มัชฌิมา
3. นางสาวปัจฉิมา    ศรีคำเวียง
4. นายโอฬาร    พาชื่น
32 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีษะเสือ
2. เด็กหญิงญนภา    ศิวาภรณ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล    กำธรพิพัฒนกุล
4. เด็กหญิงแพรวา    สุมาลัย
5. เด็กหญิงอริสา    พวงพอก
6. เด็กหญิงนยิกา    ขุนวิไชย
7. เด็กหญิงทัศนี    สุรัสโม
8. เด็กหญิงกุลสตรี    เลือดแดง
1. นางรภากัญ    พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์    สูงรัมย์
33 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    พรมชนะ
2. เด็กหญิงพันธ์หยก    สงวนสัตย์
3. เด็กหญิงพรรณพิลาส    สกุลตันเจริญชัย
4. เด็กหญิงนวัสสการย์    ไพบูลย์วนิชย์กิจ
5. เด็กหญิงศศินิภา    บุญเฉลิม
6. เด็กหญิงธนพร    บุญชัย
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    หู้เต็ม
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สถิรพันธ์ุ
9. เด็กหญิงภัททิรา    โจมฤทธิ์
1. นางสาวฐิติมา    เนี๊ยะอั๋น
2. นางสาววารี    สังข์เสือโพธิ์
34 36 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์ธรรม
2. เด็กหญิงศศิกานต์    บุตติ
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    พลอยพลาย
4. เด็กหญิงชลาลัย    มั่งมี
5. เด็กหญิงสุชานาถ    บุตรไธสง
6. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    ทองใบ
7. เด็กหญิงมนัสนันท์    ดูมหามงคล
8. เด็กหญิงปวีฐ์ธิดา    คงคุด
1. นางสาวทิพวรรณ    ยงภูมิพุทธา
2. นางสาวสรารัตน์    ชัยวัชรินทร์
3. นางอรัญญาณี    สมศรี
35 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    ปานประทีป
2. เด็กหญิงฐริญาดา    คงวัฒนาชัย
3. เด็กหญิงนริศรา    ศรีดาคำ
4. เด็กหญิงธนัฐชา    รุ่งอมรศิลป์
5. เด็กหญิงวรรณพร    หัตถา
6. เด็กหญิงปาณิสรา    เกษมสมพร
7. เด็กหญิงไรบีนา    สลามเต๊ะ
8. เด็กหญิงกัลยกร    ซิบเข
1. นางสาวฐิตาภรณ์    เติมเกียรติเจริญ
2. นางสาวภิญรดา    ธนภัทรฐากูร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา    บุญวิก
36 38 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเขมิกา    แซ่เนิน
2. เด็กหญิงโสภิตนภา    บุษราคัม
3. เด็กหญิงธันยพร    กิจวสมบัติ
4. เด็กหญิงอินทิรา    สิงห์มีศรี
5. เด็กหญิงสิริพร    คุณานนท์ศิริกุล
6. เด็กหญิงนิศารัตน์    รังสิตวัธน์
7. เด็กหญิงฐิติยา    แจ่มดวง
8. เด็กหญิงศิริวรรณ    ดอกไธสง
1. นางสาวจิตรลดา    รักสัตย์
2. นางสาวนุสรา    เชียงทอง
3. นางสาวปิยวรรณ    แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช    อนุมาต
37 39 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ประโสตัง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    อินพงษ์
3. เด็กหญิงธัญญาพร    ปัญญา
4. เด็กหญิงศศิประภา    ฉายพล
5. เด็กหญิงอรอนงค์    สีลา
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ลมสูงเนิน
1. นางกรรณิการ์    พลลาภ
2. นางน้ำฝน    สีเหลือง
3. นายวัฒนา    คงสะ
4. นางสาวศุภวรรณ    นาคเกษม
38 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภิญญดา    วิเชียรประสาสน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บุญคง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    อรรถจันทร์
4. เด็กหญิงนฤมล    ปึกทรัพย์
5. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    สว่างทอง
6. เด็กหญิงอภาภรณ์    กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงตุลยา    กุลอิทธิโภคิน
8. เด็กหญิงพิชชาพร    พรรณรายน์
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางสาวสิรินาถ    ศรีประทุมวงศ์
3. นางสาวสุดารัตน์    เอี๊ยะแหวด
39 41 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัญญา    ไทยใหม่
2. เด็กหญิงนันทิดา    ชมภูพึ่ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีกลัดหนู
4. เด็กหญิงเกศินี    ใบชิด
5. เด็กหญิงไอลดา    บัวรพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนา    ศรีบางจาด
7. เด็กหญิงอรพิม    เปรื่องนา
8. เด็กหญิงขนิษฐา    มังคลา
1. นางสาวณัฐวีร์    วรศะริน
2. นายปริชญ์    นาควรรณ์
40 42 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญ์นภัส    ธนเลิศหิรัญชัย
2. เด็กหญิงศริญรัตน์    หนูอ่อน
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แก้วศรี
4. เด็กหญิงภรสุดา    พร้อมเจริญ
5. เด็กหญิงทิพรดา    วิลัยศิลป์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร    อภิสิงห์
1. นางอุบลวรรณ    ชิตท้วม
41 43 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวิดา    บุญปก
2. เด็กหญิงรัตนธาร    ด้วงทอง
3. เด็กหญิงเฉลิมเกด    พิมสุภาพ
4. เด็กหญิงวรัญญา    เกษตรสุนทร
5. เด็กหญิงอรนิตรา    แก้วใสย์
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    กิติภัทรบดินทร
7. เด็กหญิงกมลชนก    มะลิโชติ
8. เด็กหญิงรินรดา    อนุโลม
9. เด็กหญิงนุตประวีณ์    พตด้วง
1. นางสาวชมพูนุท    ภู่สกุล
2. นางสาวโชติกา    ยั่งยืน
42 44 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยรัศม์    สันติชัยกุล
2. เด็กหญิงแพรวตา    ขันตินิยม
3. เด็กหญิงชลธิชา    อาริวงค์
4. เด็กหญิงวรรณิดา    พรมมา
5. เด็กหญิงสุพัตรา    วงษ์เหล็ง
6. เด็กหญิงกนกนภา    มุขมนตรี
7. เด็กหญิงแพรเงิน    เจริญทอง
8. เด็กหญิงอัญมณี    อัตถีโพค
1. นางสาวสุพัตรา    คชฤทธิ์
43 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลทิชา    นุ่มนวล
2. เด็กหญิงธิดาพร    เสมี
3. เด็กหญิงจิดาภา    วังยายฉิม
4. เด็กหญิงวรัญญ์ภร    ธนวงศ์เวทย์
5. เด็กหญิงอัจฉราพร    คำเวียง
6. เด็กหญิงภัทรวดี    ธูปาดิลก
1. นางสุคนธา    เสียงเย็น
44 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริศนา    จันดา
2. เด็กหญิงประกายแก้ว    ปานสกุล
3. เด็กหญิงภัทรพร    อยู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงจารุชา    เจนกิจณรงค์
5. เด็กหญิงพิชชาภา    ไทยแช่ม
6. เด็กหญิงธัญรัศม์    สมมาก
7. เด็กหญิงสุภารัตน์    เยื่องกลาง
8. เด็กหญิงพรพิกุล    วุฒิพลสาร
1. นางกรวรรณ    แตงทองแท้
2. นางสาวนฤมล    สุขใย
3. นางสุเนตรา    เทศทอง
45 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา    อินทมาพลอย
2. เด็กหญิงปิติพร    เจริญศรี
3. เด็กหญิงอมลวรรณ    มากฉาย
4. เด็กหญิงกนกพร    พัทนา
5. เด็กหญิงอภิญญา    เรืองสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชณิตา    ชายทวีป
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พรหมเต็ม
8. เด็กหญิงพรทิพย์    เสรีพาณิชย์การ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ    เรืองฤทธิ์
46 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญาภา    งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ศรีสุข
3. เด็กหญิงนิตยา    ม่วงพารา
4. เด็กหญิงนิลเนตร    น้อยมี
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    บัวพึ่ง
6. เด็กหญิงอภิชญา    สามพันพ่วง
7. เด็กหญิงสุธิตา    เพ็ชรนิล
8. เด็กหญิงกัญจนพร    หนูนัน
1. นางสาวจารุนิภา    ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวพิชามญชุ์    สุขสว่าง
3. นายอรรถวุฒิ    เอมโกษา
4. นางเรียงสา    ทองสมนึก
47 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเก้าภรณี    สิทธิปลื้ม
2. เด็กหญิงณัฐญาดา    กุลรัตน์
3. เด็กหญิงจันทมนต์    ปาเดช
4. เด็กหญิงพรทิพย์    ก๊กประเสริฐ
5. เด็กหญิงธัญรดา    ก้อนทอง
6. เด็กหญิงธนัชชา    รัตนวงศ์
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ดีประเสริฐ
8. เด็กหญิงสิริภัทร    วงษา
9. เด็กหญิงสุมาลี    สิลสร้อย
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ปรีสิงห์
1. นางขวัญตา    พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา    วันทะนะ
3. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
4. นางสาวอุไรวรรณ    สุขขา
48 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขจีวรรณ    ไตรยสุทธ์
2. เด็กหญิงสรารัตน์    แสงสังข์
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    อรรคศิรินนท์
4. เด็กหญิงศุภิสรา    อุดมสุข
5. เด็กหญิงพรรณวษา    ยิ่งยวด
6. เด็กหญิงกานติมา    พันธ์สุข
7. เด็กหญิงชานิตา    สอนประไพ
8. เด็กหญิงนัทกานต์    บุญโกสุมภ์
1. นางสาวรสสุคนธ์    กรีจังหรีด
2. นางสาวสุดารักษ์    พิมลนอก
3. นางสาวเนติมา    เที่ยงตรง
49 51 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    สีไพร
2. เด็กหญิงณัฐริกา    เอี่ยมบัว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ด้วงพุก
4. เด็กหญิงสุพิชยา    พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงอักษรา    ขาวรามัญ
6. เด็กหญิงอรธิพา    แสงเลข
7. เด็กหญิงสุวิมล    ภูธร
8. เด็กหญิงอภิชญา    เพ็งโสภา
1. นางชลิตตา    เถกิงศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................