งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวประภัสสร    ช่างพานิช
2. นางสาวชฎาพร    หว่านพืช
3. นางสาวชุติกาญจน์    เปาวศาสตร์
4. นางสาวชลธิชา    เหลือล้น
5. นางสาวอัมรา    จงดี
6. นางสาวอัจฉรา    หัสเดชา
7. นางสาวเจนจิรา    กล่อมเกลี้ยง
8. นางสาวอนรรฆพร    ชื่นอู่ทรัพย์
1. นายศรายุทธ    รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์    แก้ววงษ์ล้อม
2 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐมน    พรหมจำปา
2. นางสาววรลักษณ์    ดีแว่น
3. นางสาวจิราภา    อินทบุหรั่น
4. นางสาวปานวาด    ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา    เราอุปถัมภ์
6. นางสาวกานต์พิชชา    กุศลนุกร
1. นางนงคลักษณ์    ฉิมพาลี
2. นางสาวพรพิมล    พันธ์พืช
3. นางลัดดา    ฉิมพาลี
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธูปหอม    สุขบาล
2. นางสาวสิรีธร    อุดรเสถียร
3. นางสาวกนกวรรณ    โสภณา
4. นางสาวกัลยรัตน์    พลเภา
5. นางสาวณภัทร    พลเภา
6. นางสาวสุรีย์วรรณ    ราชสูงเนิน
7. นางสาวภัณฑิรา    วงษ์ทอง
1. นายธีรยุทธ    อัมรากูล
2. นายพงศ์ศักดิ์    คงมูล
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตบาพงษ์
4 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษกร    สัญสำราญ
2. นางสาวจุฑาทิพ    เล่ห์บุญ
3. นางสาวรมิดา    กลัดเจริญ
4. นางสาวฐิติรัตน์    มีแก้ว
5. นางสาวอัยรฎา    ฤกษ์เมือง
6. นางสาวไอทิพย์    เครือแก้ว
7. นางสาวสมหฤทัย    การถาวร
8. นางสาวเสาวลักษณ์    กำมหาวงค์
1. นางสาวนภาพรรณ    เอนกศิลป์
2. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
3. นายปราโมทย์    คชเสนีย์
4. นางสาววรัญญา    สารัตน์
5 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทราภรณ์    วิภาพันธุ์
2. นางสาวณัฐชา    อัศวเสนา
3. นางสาวอภิญาพร    แสวง
4. นางสาวนันทนา    ฮะโสด
5. นางสาวทิพย์ภารัตน์    น่วมปรีชา
6. นางสาวฐิตารีย์    ลีลาบูรณพงศ์
1. นางสาวนัจกร    ผู้ทรงธรรม
6 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวกิติมา    ศรีชัย
2. นางสาวปิติยา    สวยปาน
3. นางสาวณัฏฐณิชา    ชี้แจง
4. นางสาวศุภาวรรณ    แสงนุ้ย
5. นางสาววิมลฉัตร    จันทวิมล
6. นางสาวสุพิชญา    สุรินทร์
7. นางสาวพัชชา    วิเชียรวรรณกูล
8. นางสาวบัณฑิตา    จินดารักษ์
1. นางสาวกัญญารัตน์    คำมะณี
7 9 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชจรี    นวนไชย
2. นางสาวกรรณิกา    ชินราช
3. นางสาวสิริกร    สร้อยสระคู
4. นางสาวอารีรัตน์    เงินเต็ม
5. นางสาวธมนวรรณ    มนทอง
6. นางสาวนันนิตา    สีกอง
7. นางสาวนิภารัตน์    เอาเจริญยิ่ง
8. นางสาวพรรณฺิภา    ลีอุต
1. นายพิศิษฐ    สิทธิสาร
2. นางสาววัฒนประภา    อุ่นใจ
3. นางสาวสรัญญา    กมลภพ
4. นางสุชาลินีณ์    ด่านเจ้าแดง
8 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายธีระศักดิ์    ร่วมกุล
2. นางสาววิภาดา    กันหา
3. นางสาวพรกัญญา    จันทร์แดง
4. นางสาวศิริพัตรา    สีระพัน
5. นางสาวอรุณี    บุญศักดิ์
6. นางสาวมาลิกา    อันทพิษ
1. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี
9 11 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิริยาภรณ์    อุทธวัง
2. นางสาวแพรวพรรณ    ใยกะมุข
3. นางสาวธัญวรัตน์    บัวเกิด
4. นางสาวธมลวรรณ    จันทร์หอม
5. นางสาวพิจิตรา    สุดสังข์
6. นางสาวเอมิกา    ผมประทุม
7. นางสาวอรอินทุ์    เอมอิ่ม
8. นางสาวพรรณภัทร    รักกลิ่น
1. นายธเนศ    เอียการนา
2. นายปัณณวิชญ์    กิจศิริวัชรมณี
3. นางพูลสุข    อินทนพ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย    เข็มทิศ
10 12 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐธิดา    ยาคำ
2. นางสาวกชวรรณ    ศรีสร้อย
3. นางสาวสิริธร    กลิ่นจำปา
4. นางสาวพรพิมล    จุนอุทัย
5. นางสาวอภิสรา    สงฆ์โต
6. นางสาวสุจิตรา    มุทนาเวช
7. นางสาววรรธิดา    ภูทอง
8. นางสาวภัศรา    หาวิเชียร
1. นางสาวฐนชม    พันธ์บุญมี
2. นายธนรัฐ    อยู่สุขเจริญ
3. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
11 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนากานต์    อุ่นวรรณธรรม
2. นางสาวปาริชฐา    เรืองจันทร์
3. นางสาวฤทัยธนรรณ    หวังศรี
4. นางสาวสิรินดา    เปรมผล
5. นางสาวระพีพัฒน์    ดวงแก้ว
6. นางสาวอภิชญา    ยงยืน
1. นางจารุกิตติ์    ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์    เข็มกลัด
3. นางภัสรา    ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
4. นางสาววีณา    เรี่ยวแรง
12 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวเงินตรา    แนวโนนทัน
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์    เลาหบุตร
3. นางสาวปวีนา    กุฎีศรี
4. นางสาวปรีญารัตน์    จ่าทอง
5. นางสาวละอองดาว    แต่งทร้พย์
6. นางสาวชลิดา    วุฒิมานานนท์
7. นางสาวปริญญรัตน์    แจ่มกระจ่าง
8. นางสาวปรียากมล    จันพอ
1. นางสาวจริยาวดี    สารศรี
2. นางบุญรัตน์    แจ่มกระจ่าง
3. นางสาวศิรดา    สถานทิพย์
4. นายอภิสิทธิ์    ต้นพิกุล
13 23 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะมน    วิไลเนตร
2. นางสาววนิดา    สาหร่ายสำโรง
3. นางสาวธิชาพร    เพิ่มศรี
4. นางสาวเสาวลักษณ์    วรรณโณ
5. นางสาวนิศาชล    เพ็งสุข
6. นางสาวสุนิษา    ศรีราชา
1. นางประชุม    อ้วนแก้ว
2. นางสาวปิ่นนรี    พานเข็ม
3. นางสาวสุมาลี    มีสกุล
4. นายเสฎฐวุฒิ    นันตเสนีย์
14 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    ดำทะมิด
2. นางสาวนงลักษณ์    ผิวทองงาม
3. นางสาวสุทธญาณ์    แสนเกียง
4. นางสาวสุภาพร    ชายสีอ่อน
5. นางสาวธนิชา    เพชรสอดแสง
6. นางสาวฐิติรัตน์    ขจิตสุวรรณ
1. นายนเรศ    แสนสอาด
2. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
3. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
4. นางอำพันธ์    สมุทรชูประเสริฐ
15 25 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาววารีรัตน์    หมอนทอง
2. นางสาวสัญจิตา    บุญเรา
3. นางสาวกรรณิการ์    ศิลา
4. นางสาวประภาศิริ    มวลประเสริฐ
5. นางสาวธัญจิรา    โตกำแพง
6. นางสาววสิกา    จิตพฤกษา
1. นางสาวกวินทรา    อุบลไทรย์
2. นางสาวพรสวรรค์    ชาวน้ำ
3. นางสาวสุกัญญา    แซ่ลือ
16 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายเอกรัฐ    แตงโต
2. นายวิศิษฏ์    เมฆะ
3. นางสาวกัญญาณัฐ    อินสอน
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์    ยอดอานนท์
5. นางสาวเมธินี    อนุภาษ
6. นางสาวศิริลักษณ์    พวงสุวรรณ์
1. นางพัชรี    เทพกรณ์
2. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร    นุกูลธรรม
4. นางอุษา    อนันตวิไลเลขา
17 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    โสภณ
2. นางสาววรรณษา    ธิยาเวช
3. นางสาวมนัชญา    ไชยทำ
4. นางสาวสุดารัตน์    พบสมัย
5. นางสาววราภรณ์    สุดอารมย์
6. นางสาวมัณฑนา    จันทร์ดวง
7. นางสาวอารียา    ด่านประจำ
8. นางสาวเนื้อทอง    ด่านพยัคฆ์
1. นางสาวจิราวรรณ    เจริญคลัง
2. นางสาวพลอยขวัญ    หางแก้ว
3. นางเตือนใจ    ดอกบุญนาค
18 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพีญา    ล้อมวงษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์    แช่มช้อย
3. นางสาวรสสุคนธ์    เพิ่มทวีทรัพย์
4. นายอาทิตย์    ปั้นงาม
5. นางสาวกนกวรรณ    โสไกร
6. นางสาววรรณพร    สว่างศรี
1. นางสาวภารตี    เพิ่มพูน
19 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายณัฐกร    หมายแม่น
2. นายเฉลิมวุธ    คล้ายคลึง
3. นายพันกร    กลิ่นเลิศ
4. นายเทพฤทธิ์    ยั่งยืน
5. นางสาวปัณณพร    ตั้งใจช่วยชาติ
6. นางสาวภัทรานิษฐ์    ทองมิน
7. นางสาวปัทมา    สีดำ
8. นางสาววาสิตา    อุดม
1. นางขมาพร    ใจบุญ
2. นายสรศักดิ์    บัวแย้ม
20 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภรณ์    เสงี่ยมจิตต์
2. นางสาวฐิติกานต์    พุฒทอง
3. นางสาวกนกวรรณ    ฉ่ำสมบุญ
4. นางสาวจารุวรรณ    ตุ่มศิริ
5. นางสาวพัชฎาภรณ์    เงินรัตน์
6. นางสาวสกาวแสง    อุดร
7. นางสาวสุภาวดี    แสงสง่าศรี
8. นางสาวณีรณุช    เกื้อกูล
1. นางรภากัญ    พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์    สูงรัมย์
21 35 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวชุลิตา    วิไลเจริญตระกูล
2. นางสาวสิริปัญจะ    คำภิกิตริ์
3. นางสาวจิรัชฌา    ยุทธนาโยธิน
4. นางสาวดลหทัย    จิตรจินดามณี
5. นางสาวป่านใจ    ใจแปลง
6. นางสาวรัษฎาภรณ์    จำนงค์
7. นางสาวอวัสนันท์    ดะสมทร
8. นางสาวสุชาวดี    เกิดโภคา
9. นางสาวภคณัฏฐ์    ธีระแสงจันทร์
10. นางสาวนัชชา    มัธยม
1. นางชัชชญา    จึงประวัติ
2. นางสาวมารี    ไชยสวัสดิ์
22 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลพร    พรหมมูลศร
2. นางสาวศุภมาส    ประเดยาจี
3. นางสาวดิศรินทร์    แซ่เบ้
4. นางสาวมณฑกานต์    สมบัติวงค์
5. นางสาวธมนวรรณ    แป้นสุวรรณ
6. นางสาวยอดขวัญ    อายุโย
1. นางสาวตรีชฎา    ไชยโพธิ์
23 38 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    ท้ายวัด
2. นางสาวปนัดดา    ชูสาย
3. นางสาวณัฐริกา    วงษ์ทองแท้
4. นางสาวนก    ชุ่มสิงห์
5. นางสาวอภิญญา    บุญวิเศษ
6. นางสาววีรดา    พืชสิงห์
7. นายนัฐพล    ก่อเกื้อสืบสาย
8. นางสาวจามีกร    เรือนคง
9. นายนภสินธุ์    มานิล
10. นายศุภวิชญ์    ศรีสมาน
11. นายณัฐพล    อยู่เป็นสุข
12. นายอดิศร    กงพาน
1. นางสาวขวัญจิตร    ชำนาญกุล
2. นายธวัชชัย    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวอัญชนา    ผลอุดม
24 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายฐิตินันท์    ตั้งทอง
2. นายเจนณรงค์    ทันการ
3. นายชลสิทธิ์    คำตัน
4. นางสาวขวัญกมล    นาคน้อย
5. นางสาวอวัสดา    แก้วคำนิล
6. นางสาวอารียา    ผิวบาง
1. นางนริศรา    บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี    อ่วมเกตุ
25 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธวัลรัตน์    พลคลองตัน
2. นางสาวราณี    แก่นแก้ว
3. นางสาวเบญรัตน์    คำดี
4. นางสาวมนต์นภา    มิตรกลิ่น
5. นางสาวกมลวรรณ    บัวครอง
6. นางสาวพิมล    ก้อนเมฆ
7. นางสาวสุธารัตน์    จักรแก้ว
8. นางสาววรรณกร    นาคสอิ้ง
1. นายจตุรพร    กลีบลำดวน
2. นางนรมน    หอมกลบ
3. นายสมศักดิ์    แป้นเกิด
4. นางสาวเพียงรวินท์    โกตถา
26 41 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรนุช    คงคล้าย
2. นางสาวนภาภรณ์    ด้วงอินทร์
3. นางสาวพิมพ์ณดา    คงสอน
4. นางสาวพรนัชชา    ตากภิรมย์
5. นางสาวรัตน์ตรีญา    กำลังวัย
6. นางสาวศุภาวีร์    อัครเธียรสิน
1. นางสาวณัฐวีร์    วรศะริน
2. นายปริชญ์    นาควรรณ์
27 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาววิริญจ์    สมุทรเขต
2. นางสาวปรียาภรณ์    สุวรรณวร
3. นางสาวกชพร    คงอยู่
4. นายภาณุพงศ์    หอมหิรัญ
5. นายเกียรติเงิน    พุ่มเงิน
6. นางสาวณัฐสุภา    โทณผลิน
7. นายวงศ์สพัด    เรืองสวัสดิ์
8. นางสาวเรณุกา    เปลี่ยนศรี
1. นางสาวชิรญา    ธนัตกันติชา
2. นายธีระพร    ไวยครุฑธี
3. นายวิบูรณ์    ชัยเขื่อนขันธ์
4. นายเอนก    แจ่มคล้าย
28 43 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    แก้วลอย
2. นางสาวสายรุ้ง    เคลือบอาบ
3. นางสาวอรณี    ยังมีนา
4. นางสาวณภัทร    พึ่งเจาะ
5. นางสาวณัฐกานต์    บานแย้ม
6. นางสาวมัชณิมาภรณ์    วีระปรีชา
1. นางสาวชมพูนุท    ภู่สกุล
2. นางสาวโชติกา    ยั่งยืน
29 44 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลยา    อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์    พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา    หอมสนั่น
4. นางสาวอังคณางค์    สังข์สว่าง
5. นายนุสรณ์    ประดับทอง
6. นางสาวนิชาภา    กัลปพฤกษ์
1. นางสาวสุพัตรา    คชฤทธิ์
30 45 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตารีย์    เจริญธรรมธร
2. นางสาวชยุดา    จีนไม้
3. นางสาวจินตนา    ไชยศรีษะ
4. นางสาวสายป่าน    สายสุจริต
5. เด็กหญิงชลธิชา    ฟู
6. นางสาวภัทรยา    เมฆย้อย
1. นางกนกอร    พานทอง
2. นางสาวนวลรัตน์    ผิวอ่อน
31 46 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวเอื้องอารีย์    ทองดอนอ่อน
2. นางสาวฐิตาภา    จินดามรกฎ
3. นางสาวบุษกร    ยาวิชัย
4. นางสาวสวัสดิภา    สุจวิพันธ์
5. นางสาวนภัสสรณ์    ไกรเพ็ชร์
6. นางสาวปัณฑ์ชนิด    ส่งสุข
7. นางสาวกิตติยากร    เพชรทอง
8. นางสาวพิชญ์นรี    เกียรติกุล
9. นางสาวกรพินธุ์    เพชรเกอร์
10. นางสาววิรญา    ศรทรง
1. นางสาวจุไรวรรณ    ร้อยไพ
2. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
3. นางสาวปาจรีย์    ทองน้ำวน
4. นางศิรติกานต์    ปราบใหญ่
32 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสสร    อำไพเจริญ
2. นางสาวณัฐณิชา    ขุมเงิน
3. นางสาวพัชรินทร์    สะกระโทก
4. นางสาวรุ่งอรุณ    โทอรัญ
5. นางสาวบุญสิตา    ยืนยง
6. นางสาวเจนจิรา    แซ่โง้ว
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นายนพดล    คลำทั่ง
3. นางสาวปานทิพย์    กันจาด
4. นางสาววริษา    ฮวดศรี
33 48 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสานฝัน    พรมบาล
2. นางสาวชลธิชา    แก้วชัง
3. นางสาวสาวิตรี    รอดแจ้ง
4. นางสาวศศิประภา    ทาเกตุ
5. นางสาวศิรประภา    ขุนเณร
6. นางสาวรพีพรรณ    มั่นแร่
1. นางสาวกุลณสร    ขุมวัฒนา
2. นางสาวณัฐกานต์    มะม่วงชุม
3. นายปฏิพัทธ์    พิมุขทวีสิทธิ์
4. นายสำราญ    แก้วเกิด
34 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวภาวิณี    แสงแก้ว
2. นางสาวทักษิณา    วงค์พัฒน์
3. นางสาวนภัสสร    สอนพันธ์
4. นางสาวธนนันท์    คำพันธ์
5. นางสาวนราเกตน์    ถีถาวร
6. นางสาวณัฐวรรณ    บุญอาจ
7. นางสาวจิราวรรณ    พิทักษ์
8. นายศิรพัชร    วงศ์โกศลจิต
1. นางสาวลดาวรรณ    ศรีศักดิ์
2. นางสุมารินทร์    ยามสุข
35 51 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัญญา    บุญส่ง
2. นางสาวอรอุมา    จั่นเพ็ชร
3. นางสาวสุพรรษา    นิ่มนวล
4. นางสาวศุจิกา    ปาลา
5. นางสาวเนตรดวงตา    ระบุตร
6. นางสาวสุชาดา    กุลสังข์
1. นายกิตติศักดิ์    ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร    ฉายรัตน์
3. นางสุนิศา    บุญเพ็ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................