งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    รุ่งเอนก
2. เด็กหญิงนวพร    ชูชมชื่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ    บรรเลงจิต
4. เด็กหญิงศิวดาติ์    ทับยาง
5. เด็กหญิงธนพร    ชูระเชตุ
6. เด็กหญิงพิชามญช์    จิตรลัดดา
7. เด็กหญิงอินทิรา    แสงจันทร์
1. นางสาวศรัญญา    พรมสัน
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงวรากรณ์    ชอกลม
3. เด็กหญิงปุณยาภา    สาสุข
4. เด็กหญิงภัครมัย    ดีบาล
5. เด็กหญิงปานไพลิน    ธรรมนาม
6. เด็กหญิงณิชาภา    เรืองไทย
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ฉันทนิมิ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    พวงศิริ
1. นางสาวพรวิมล    คงพูน
2. นางสาวสุภิศา    แสงอาวุธ
3. นางสาวเพ็ญผกา    นุชนนทรีย์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    โนรี
2. นางสาวรวิภา    สกุลศุภเศรษฐ์
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ดิสธรรม
4. เด็กหญิงวริษฐา    ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงภูษณิศา    เฮียงราช
6. เด็กหญิงปณิดา    ถึงมีทรงเอก
7. เด็กหญิงวิชญาพร    เจียนมะเริง
1. นายธีรยุทธ    อัมรากูล
2. นายพงศ์ศักดิ์    คงมูล
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตยาพงษ์
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    ลังกุล
2. เด็กหญิงมาริสา    ศิลาบำเพ็ญ
3. เด็กหญิงทักษพร    กรุดสัมพันธ์
4. เด็กหญิงสุริยากานต์    บุตรโคตร
5. เด็กหญิงอทิตญา    จิตรตะโสภะโน
6. เด็กหญิงอภิชญา    เป้าสูงเนิน
1. นางปนิตา    สิงหนสาย
2. นางสาวประภาพรรณ์    จันทราภิรมย์
3. นางสาวสรัญญา    เรือนเรือง
4. นางสาวหทัยรัตน์    บุญมา
5 5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรนภา    ขอนแก่น
2. เด็กหญิงวริศรา    ไชยนาท
3. เด็กหญิงสิรินทรา    จิตมุง
4. เด็กหญิงญาดา    จันทิบูรณ์
5. เด็กหญิงปวีณอร    พวงภู่
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    มานูเจริญ
1. นางสาววันวิสา    แสนคำ
6 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนกศุภสุตา    บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ์    อินทรประเสริฐ
3. เด็กหญิงณิชา    โอชะกลิ่น
4. เด็กหญิงบรรณศรณ์    อศิยารัตน์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    เคลากลาง
6. เด็กหญิงพุชชิตา    เนตรเจริญ
7. เด็กหญิงณิชา    ศรีหาบุตร
8. เด็กหญิงศุภกานต์    รื่นจิตร์
1. นายจิรายุส    เผือดผุด
2. นายณัฐภูมินทร์    คล้อยเอี่ยม
7 7 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายปราชญา    กัณหหิรัญ
2. เด็กชายภัทรพงษ์    บุญมา
3. เด็กหญิงปวีณสุดา    ทองเรือนดี
4. เด็กหญิงพิรามญช์    ศิลประเสริฐ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    ทองใบ
6. เด็กหญิงทิพาพร    ราศรี
7. เด็กหญิงสุนันทา    ปราณีตพลกรัง
8. เด็กหญิงญาดารัตน์    มรพัฒน์
9. เด็กหญิงพัทธนันท์    นาคบัว
10. เด็กหญิงพรทิพย์    ปิ่นทองดี
11. เด็กหญิงจารุวรรณ    พิมเสน
12. เด็กหญิงวริษฐา    สิงห์กลม
1. นายกีรติ    จุลเนตร
2. นายพรชัย    กสิกรรม
3. นางลักขณา    กสิกรรม
4. นางเตือนใจ    แสวงสุข
8 10 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ทองพระภักดิ์
2. เด็กหญิงปานชนก    ระวีวัฒน์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์    เกิดสำโรง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ยางงาม
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เกิดกำบท
6. เด็กหญิงวรรณิสา    หอมเทียม
1. นายคมสรรค์    มันทะราช
2. นางสาวนภัสวรรณ    โพทร
3. นายพิเชษฐ์    ถาวร
4. นางสาวศกลวรรณ    สินประเสริฐ
9 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    งามพริ้ง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กันอ่วม
3. เด็กหญิงปรีญาทิพย์    คำดี
4. เด็กหญิงกรวรรณ    ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา    วิเชียรเทียบ
6. เด็กหญิงณภัทร    นรสิงห์
1. นายณฐพร    วงศ์วินิจศร
2. นายพงษ์เทพ    น้อมปัญญากุล
3. นางสาวพันทิวา    วาศนาวิน
4. นายศรัณย์    ส่งทวน
10 12 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ใจช่วง
2. เด็กหญิงนภสร    จานนอก
3. เด็กหญิงคณัสนันท์    โพธิ์ประยูร
4. เด็กหญิงกฤษติญา    จักษุรักษ์
5. เด็กหญิงศิริภา    มีแก้ว
6. เด็กหญิงภควดี    วิลัยเสนาะ
1. นางสาวฐนชม    พันธ์บุญมี
2. นายธนรัฐ    อยู่สุขเจริญ
3. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
11 14 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    บุญนะ
2. เด็กหญิงวริศรา    แก้วนวล
3. เด็กหญิงสุภาพร    ภาวินัย
4. เด็กหญิงสาธิดา    อุ้มญาติ
5. เด็กหญิงชลลดา    พรมวัง
6. เด็กหญิงกมลวรรณ    พานกระษัย
7. เด็กหญิงภาราณี    ฝั้นหลี
8. เด็กหญิงณริสสา    แก้วนวล
1. นางสาวนันทพรรณ    บุญมี
2. นางสาวสุภัทรา    อรรถสมุทร
12 15 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายธาดาพงษ์    แก้วชาวนา
2. เด็กชายสุริยวัฒน์    สกุลกลาง
3. เด็กชายวิษณุ    เจือพงษ์
4. เด็กชายกฤษณะ    สายสุด
5. นางสาวอัมพร    เจริญสุข
6. เด็กหญิงกฤษณา    พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญมา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร    ทองมงคล
1. นางสาวกิ่งกาญจณา    สุวรรณโชติ
2. นางสาวปวีณา    อังติกุล
3. นางสาวสนธยา    ใจลังกา
4. นายสุธิศักดิ์    โพธิ์แก้ว
13 16 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปราวตรี    เหลืองแสงทอง
2. เด็กหญิงทัศนีย์    พิบูลย์ไพศาลศิลป์
3. เด็กหญิงกัณฐิกา    ภู่ทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา    ทองสะทิ
5. เด็กหญิงหัตถพร    นินทะสิน
6. เด็กหญิงนาตยา    น่วมธนัง
7. เด็กหญิงพิมลดา    แย้มสรวล
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ทองนิมิตร
1. นายกิตติพงศ์    วิไล
2. นางสาวณัฐนิชา    ไพศาลสิริวัฒน์
3. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
4. นายอาคเนย์    ชูอรุณ
14 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธีนี    ป้อมแก้ว
2. เด็กหญิงอรนลิน    ปานขาว
3. เด็กชายธนพล    ต้อยปาน
4. เด็กหญิงดารณี    ทับทิมไทย
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    ไตรวิวัฒน์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    คานงาม
7. เด็กหญิงถาวรีย์    หวานชะเอม
8. เด็กหญิงอุรัสยา    อุโฆษจันทร์
1. นางจารุกิตติ์    ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์    เข็มกลัด
3. นางภัสรา    ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
4. นางสาววีณา    เรี่ยวแรง
15 21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    ทรภีสิงห์
2. นางสาววรดา    ศรีจรรยา
3. นางสาวสุพาณี    ลาท่าทราย
4. เด็กหญิงนภัสนันท์    แพงจักร์
5. เด็กหญิงจริญญา    บำรุงพงษ์
6. เด็กหญิงจินต์จุฑา    กลัดเจ็ด
1. นายคณัสนันท์    พูลประดิษฐ์
2. นายฉัตรทราวดี    ปานเพ็ง
3. นายมนัญชยา    เพชรูจี
16 23 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    วิเศษสม
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร์    ชูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกุลสตรี    กระมลฉ่ำ
4. เด็กหญิงสุจิตรา    คงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสิริมา    เพราะบรรเลง
6. เด็กหญิงมนภัทร    ปานสมพงษ์
1. นางประชุม    อ้วนแก้ว
2. นางสาวปิ่นนรี    พานเข็ม
3. นางสาวสุมาลี    มีสกุล
4. นายเสฎฐวุฒิ    นันตเสนีย์
17 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญฐิพร    จงสุข
2. เด็กหญิงธนภรณ์    โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงมณีกาญจน์    หัวเมืองราช
4. เด็กหญิงวรัญธร    ศรีพรม
5. เด็กหญิงสริตา    ละครสี
6. เด็กหญิงสิราวรรณ    แพงแซง
1. นางสาวชุติมณฑ์    รากจันทร์
2. นางปภัช    สนธิสว่าง
3. นางสาวพุทธวรรณ    มงคล
4. นางศิรินารถ    เหลืองสด
18 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสรา    สุวรรณดี
2. เด็กหญิงอริสา    สุวรรณดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทับปัน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    รถทอง
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์    มั่งสุข
6. เด็กหญิงสิทธรัตน์    เด็ดกล้า
7. เด็กหญิงพิชญา    คลังกำเหนิด
8. เด็กหญิงจันทนา    พุดห้อย
1. นางสาวพัชรวลัย    เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา    หุนเจริญ
19 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวีรดา    จันทร
2. เด็กหญิงพลอยชมภู    จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เพิ่มนาม
4. เด็กหญิงวาทิณี    มานะอดทน
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา    นาคราช
6. เด็กหญิงทินมณี    นวมหอม
1. นายธนนันท์    กลั่นบุศย์
2. นายพีรพงศ์    ปลาสกุล
3. นางสรินยา    พรหมมา
4. นางสุพรรษา    เจริญบุตรานนท์
20 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนี    ศรีหาดวง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    หารสุโพธิ์
3. เด็กหญิงศศิประภา    ทับทิมทอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    ภูพิลึก
5. เด็กหญิงวนิดา    สายเคน
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    บุญกึง
7. เด็กหญิงฐิติมา    สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงธนพร    วรรณโกสิทธิ์
1. นางสาวจิราวรรณ    เจริญคลัง
2. นางสาวพลอยขวัญ    หางแก้ว
3. นางเตือนใจ    ดอกบุญนาค
21 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐฐชา    แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    พรหมสุข
3. เด็กหญิงอรอนงค์    คุ้มพันธ์แย้ม
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    หอมสุก
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงธนพรรณ    คลำเฉยดี
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
22 33 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวีณา    หิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงสุนิสา    โพธิอามาตร์
3. เด็กหญิงประสิตา    หิรัญรักษ์
4. เด็กหญิงสุทธิดา    ถนอมธีระนันท์
5. เด็กหญิงวิจิตรตรา    แก้วใหญ่
6. นางสาวจินตนา    วรวิลาท
7. นางสาวรินรดา    ชอบชื่น
8. นางสาวสุชาดา    หาญกล้า
1. นางสาวชลดา    รามศิริ
23 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาพร    กองคำ
2. เด็กหญิงศศิประภา    นาคเกษม
3. เด็กหญิงพิมพ์ณดา    สิงห์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงเกษมณี    เย็นอุรา
5. เด็กหญิงณัฎธิดา    บุญลาภ
6. เด็กหญิงธิติมา    เสระชุม
7. เด็กหญิงสุพิชชา    พุทธเจริญ
8. เด็กหญิงพรนิภา    แหยมเกตุ
1. นางณัฐณิชาช์    วรรณนภาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์    สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ    กุมภีร์
24 35 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    แสงนาค
2. เด็กหญิงศวิตา    ธะดวงศร
3. เด็กหญิงอินทิรา    อิระวดี
4. เด็กหญิงธนพร    แก้วโกมุท
5. เด็กหญิงสุธิดา    น้อยโสภา
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย    วีระวงค์
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์    พร้อมเพียรพันธ์
8. เด็กชายณัฐพงค์    ศิริสำราญ
1. นายธนภัทร    สุนทรภักดี
25 37 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิง ระพีพร    พิลาโสภา
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ปัดซัง
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    สีนวน
4. เด็กหญิงงวราภรณ์    ฮาดดา
5. เด็กหญิงกัญญากร    บุญจูบุตร
6. เด็กหญิงรตนพร    จันทร์บำรุง
1. นายพชร    สายรัตน์
2. นางสาววณิชวรรณ    รัตนจารุพิทักษ์
3. นางสาววิรัลรุ้ง    ศิริธนรุจสักโก
4. นายศักดิ์ชัย    ชรากาหมุด
26 38 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาดา    จิโรปการ
2. เด็กหญิงศศกรณ์    ลิ้มชุณหนุกูล
3. เด็กหญิงณัชชา    เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงอัญชสา    เหลืองอุไร
5. เด็กหญิงลัลน์รัตน์    พิศาลก่อสกุล
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงกัญชพร    เตชจรูญจิตร
8. เด็กหญิงธนวรรณ    ปัญญามิตร
1. นางนวรัตน์    กล้ายประยงค์
2. นายพงศ์วิทย์    เสาวรส
3. นางสาวมนัสนันท์    เหมชาติลือชัย
4. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
27 39 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันยารัตน์    ทานสารี
2. เด็กหญิงฐิติมา    น้อยนาค
3. เด็กหญิงจันทการณ์    เจริฐมาก
4. เด็กหญิงขวัญชนก    อนุรักษ์
5. เด็กหญิงนรมน    ช่วยสงค์
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา    ปุริจันทร์
1. นางสาวพรพรรณ    ศรีบุญธรรม
2. นางสาวพรพรรณ    ศรีบุญธรรม
28 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริขวัญ    ทองขำ
2. เด็กหญิงสาธิตา    น้อยพงษ์
3. เด็กหญิงชนากานต์    สินกลัด
4. เด็กหญิงธัญจิรา    เทพพิทักษ์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มิกถา
6. เด็กหญิงอภิชญา    ครูสอนดี
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางสาวสิรินาถ    ศรีประทุมวงศ์
3. นางสาวสุดารัตน์    เอี๊ยะแหวด
29 41 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรารัตน์    แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงบุษกร    ภิรมย์คง
3. เด็กหญิงอรปรีญา    เล่าเรือง
4. เด็กหญิงธัญพร    พรมแตง
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สมบัติ
6. เด็กหญิงจริยา    ชื่นเจริญ
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ภิรมย์ทอง
8. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    ชมภูจันทร์
1. นางสาวณัฐวีร์    วรศะริน
2. นายปริชญ์    นาควรรณ์
30 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอลิษา    สุขรุ่ง
2. เด็กหญิงปานภัทร    ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา    ใจพุก
4. เด็กหญิงศิริทิพย์    ทรงมีสิงหสกุล
5. เด็กชายภูริทรรต    นพเก้า
6. เด็กหญิงภัคจิรา    รุ่งเรือง
1. นางสาวชิรญา    ธนัตกันติชา
2. นายธีระพร    ไวยครุฑธี
3. นายวิบูรณ์    ชัยเขื่อนขันธ์
4. นายเอนก    แจ่มคล้าย
31 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญชลี    เจตน์สฤษฎิ์ควร
2. เด็กหญิงวัลลดา    วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ทรงงาม
4. เด็กหญิงชุติมา    บุญทาบทอง
5. เด็กหญิงกานสุดา    รัตนนท์
6. เด็กหญิงศศิประภา    พวงเงิน
7. เด็กหญิงสริลยา    แสงสว่าง
8. เด็กหญิงรัญชน์รตาฒ์    ตานแตง
1. นางสาวกานต์พิชชา    สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์    ขวัญเมือง
32 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหงส์ฟ้า    เนตรประมงค์
2. เด็กหญิงภัทราวดี    ขวัญสุข
3. เด็กหญิงปานชนก    บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์    อรุณกุล
5. เด็กหญิงวรัญญา    อยู่สำราญ
6. เด็กหญิงวรารัตน์    อยู่สำราญ
1. นางนัยนา    จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์    ยวงปรางค์
33 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    คำยวง
2. เด็กหญิงกมลพร    เพียรฮะ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปิ่นเวหา
4. เด็กหญิงสิริวิภา    พังซา
5. เด็กหญิงนรากร    สุพิทักษ์
6. เด็กหญิงนภสร    นิพิวรรณ์
1. นางกรวรรณ    แตงทองแท้
2. นางสาวนฤมล    สุขใย
3. นางสุเนตรา    เทศทอง
34 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิดา    ด่านดี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    พลอาสา
3. เด็กหญิงนันทิชา    ประทุมชาติ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ยอดจักร์
5. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    สนิทมั่ง
6. เด็กหญิงกัลยานี    บุญมา
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นายนพดล    คลำทั่ง
3. นางสาวปานทิพย์    กันจาด
4. นางสาววริษา    ฮวดศรี
35 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    พลเดชา
2. เด็กหญิงรัตติกาล    บุญเพ็ง
3. เด็กชายรณชัย    อริยะดิษฐ์
4. เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์    สมบูรณ์
5. เด็กหญิงชลดา    อริยะดิษฐ์
6. เด็กหญิงจารุพร    นามพันธ์
1. นางณภัทรารัตน์    ทองภู่
2. นายปรีชาพล    ทองภู่
36 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอติกานต์    วันทอง
2. เด็กหญิงเบญจพร    ตัดพุดซา
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    โฉมใหม่
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เพ็ชรจรูญ
5. เด็กหญิงชนสรณ์    สีดา
6. เด็กหญิงกมลลักษณ์    คุณานนทกร
1. นางสาวธัญญ์นภัส    โชคศิริวิริยกุล
2. นายนพพล    มีสง่า
3. นางสาวประภัสสร    ศรีคุ้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................