งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    นิยมญาติ
2. นางสาวกนิษฐา    จ่ารุ่ง
3. นางสาวกมลรัตน์    สุกใส
4. นางสาวฐิติมา    สวนพฤกษา
5. นายธีภพ    จ่ารุ่ง
6. นายสุธี    อ่อนสีดา
7. นายวรพรรษ    เหลียวพัฒนพงศ์
8. นายอนิรุติ    ท้าวปูตา
9. นายณัฐนัย    สังอ่อนดี
10. นางสาวปาลิดา    ศรีกล้า
1. นางสาวพิมพ์ญาดา    ตังป๊อก
2. นางสาวรพัทรดา    ผลเอนก
3. นางลักขณา    โพธิ์ทองโชติกุล
2 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรญา    ทิพแสง
2. นางสาวอักษร    อายุเจริญกูล
3. นางสาวยอดขวัญ    วัชระคุ้มภัย
4. นางสาวกมลลักษณ์    ยอดปทุม
5. นางสาวพันธิตรา    สายสว่าง
6. นายอาทิตย์    อุ่นทุไร
7. นายพิพัฒน์พงศ์    เลิศพัฒนชาติ
8. นายอชิตะ    สันติยุทธการ
9. นายอภิสิทธิ์    กดแก้ว
10. นายพิพัฒน์    แก้วอุดร
1. นายนรเศรษฐ์    พลโยธา
2. นางสาวสุทัสสี    ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวอำพรพรรณ    โยตะพงษ์
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร    ลิ่มเชย
2. นางสาวมาริษา    ทรัพย์สิน
3. นางสาวณฐพรรณ    พิมพ์โตนด
4. นางสาวสุดารัตน์    ชินวงษ์พรหม
5. นางสาวชุติกาญจน์    ชุ่มชูจันทร์
6. นายจิรกิตติ์    ดวงใจ
7. นายจีรพันธุ์    ฤทธิวัชร
8. นายภูริเดช    ทับจิตร์
9. นายสรุจ    โรจนศิริพงษ์
10. นายศุภวุฒิ    ชลสุภวรรณ
1. นางสาวกนกวรรณ    บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา    อนุมาตร
3. นางจิตเกษม    ชื่นชม
4 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายกิตติชัย    เกษมพรมณี
2. นายภานุวัฒน์    พวงผึ้ง
3. นายทนงศักดิ์    น้อยกมล
4. นายบริพัตร    อายูมัน
5. นายวสุชัย    แพงศรี
6. นางสาวสมหฤทัย    การถาวร
7. นางสาวพรรณพนัช    สกุลรัตนตรัย
8. นางสาวอนุชศรา    พามา
9. นางสาวนิศามณี    สุขเกตุ
10. นางสาวสุกัญญา    อิทธิฤทธิ์
1. นางสาวนภาพรรณ    เอนกศิลป์
2. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
3. นายปราโมทย์    คชเสนีย์
5 5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววลาวรรณ์    มะแอ็ม
2. นายชินวัฒน์    นนทวงษา
3. นายธนายุทธ    ทับปาน
4. นายลิขิต    พรหมสุขันธ์
5. นางสาวบุษศยา    เชิดชู
6. นางสาวสโรชา    เหลือหลาย
7. นางสาวสุพัชชา    สุทธิกรณ์
8. นางสาวอณัศยา    นิโรจน์
9. นายณัฐพล    ศาสตร์ไขแสง
10. นายณัฐภัทร    อินทร์แก้ว
1. นางสาวฉัตรแก้ว    ชื่นกมล
2. นางวรัญภัสสร์    ศรีวฤทธิเวคิน
3. นางสาวเนตรทราย    กังวานพณิชย์
6 6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาววิยะวรรณ    เสนะแสง
2. นางสาวทิพย์นารี    พานิชย์สิริ
3. นางสาวสุกัญญา    โยงรัมย์
4. นางสาวอัมพิกา    สุทธรา
5. นายภูรินท์    เนตร์วิศิษฎ์
6. นายวัตรชิราวุธ    สมนอก
7. นายชานนท์    ศรีหิรัญ
8. นายภักพงษ์    ขุมโมทข์
1. นางสาวประภาวิญากรณ์    คุณจันทร์มี
2. นางสุนิสา    อินทนนท์
7 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายณฐพัชร    โมรา
2. นางสาวสุชาดา    ทับบุรี
3. นายศุรวุธ    ศิราวิลัย
4. นางสาวน้ำเพชร    น้ำจันทร์
5. นางสาวพรรณิภา    ชมมะลิ
6. นายชัชชัย    ศรีแพ่ง
7. นายเมธา    รามบุตร
8. นางสาววิสสุตา    แพ่งนคร
1. นางนิรัชรา    คำพุด
2. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
3. นายสมยศ    ภู่สุวรรณ
8 8 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชฌา    ทรัพย์ศรีสมุทร์
2. นางสาวปัญฑิตา    บำเรอจิตร
3. นางสาวอัจริยา    อิ่มเชื้ออยู่
4. นางสาวพรชิตา    ปิ่นปก
5. นายเจตจรินทร์    ก้อนทิม
6. นายเลอสันต์    จันทร์ทองแท้
7. นายธนธรณ์    ยินดีทรัพย์
8. นายสิทธิชัย    แก้วพลายงาม
1. นางสาววิมลศรี    ศาสตร์สกุล
2. นางสาวสุประวีณ์    บุญโล่งศิริเจริญ
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายลิปปกร    เนื่องกำเหนิด
2. นายปุณยวีร์    เกินสอน
3. นายธาดา    ชาญวิเศษ
4. นายอภิชาติ    แสงวุธ
5. นางสาวสิดาพร    สีหนา
6. นางสาวรุ่งรัตน์    ขันตีชา
7. นางสาวจันทกานต์    โอตกิ่ง
8. นางสาวพนัชกร    กองไชย
1. นางสาวรวีวรรณ    หงส์ใจ
10 10 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    ชมเชื้อ
2. นายมณิภา    เทพวงค์
3. นางสาวอาภัสรา    โชติอุดม
4. นางสาวสยามล    สุระฉิมพลี
5. นายณัฐวุฒิ    ภาคภูมิทอง
6. นายณัฐชนน    อนุรักษ์
7. นายวรภพ    อินยิ้ม
8. นางสาวพรชิตา    บัวเลย
9. นางสาวพรชนก    จิตรพล
10. นายรัตตชา    เนตรการณ์
1. นางชื่นจิตต์    กมลรัตนพล
2. นางพรรณี    กลสัน
11 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวบุญสุดา    แท่นทอง
2. นางสาวชนะพร    สุดแสง
3. นางสาวชนิดาภา    จันทร์สว่างรุ่ง
4. นางสาวเจนจิรา    ไทยนิคม
5. นางสาวจารุวรรณ    กัลยาโพธิ์
6. นายอานุภาพ    โพธิ์เอก
7. นายแดนสรวง    แสงเฉวตร
8. นายอำพล    เข็มเพ็ชร
9. นายชำนาญ    โพธี
10. นายสุภกิจ    แสงศรีตระกูล
1. นายพงษ์เทพ    น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์    ส่งทวน
12 12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายภูมิไผท    ปี่ทอง
2. นายชานนท์    ศรีเหมือน
3. นายอรรถสิทธิ์    อุไรงาม
4. นายโรม    แหลมกีก่ำ
5. นายฐิติวัฒน์    ปราเปรม
6. นางสาวณัฐชยา    ถนอมธนสมบัติ
7. นางสาววาสนา    ตรินันท์
8. นางสาวกวิสรา    มาเสนาะ
9. นางสาวพิมพ์ชนก    ตุธิรัตน์
10. นางสาวศิริลักษณ์    จันทร์สุกรี
1. นายพงศกร    ซ่องสกุล
2. นางสาวสุพัชชา    แซ่ฟู
3. นางอินทิรา    บำรุงตน
13 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬามณี    วงศ์แวว
2. นางสาวสุวัจนีย์    รัตนบุรี
3. นางสาวรุจิรา    พาลวงษ์
4. นางสาวอรดา    โกมล
5. นางสาวธาดารัตน์    เดือนดี
6. นายนพดล    ดวงศรี
7. นายปรเมศ    แบบเหมาะ
8. นายสัชฌุ    ขุนทา
9. นายธีรภัทร    วรรณภักดี
10. นายนิโครัต    พุ่มศรี
1. นางชนพิชา    พุทธรักษา
2. นางสาวศศิพร    คุ้มวงศ์ดี
3. นายศุภโชค    ฉางสุวรรณ
14 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายวีริศ    เสร็จแตง
2. นายศรายุทธ    มงคลยุทธ
3. นายธนกร    ทองคำ
4. นายธนกฤต    มาตราเงิน
5. นายสุธี    ธีระพันธ์
6. นางสาววณิสา    สุภศร
7. นางสาวสุชาดา    คำประกอบ
8. นางสาวศศิธร    นาถเษม
9. นางสาวอริศรา    ศรีทรัพย์
10. นางสาวเกศกนก    กมุทรัตน์
1. นางสาวนิภาวรรณ    ปรีเปรม
2. นางสาวปรียาพร    ธารีแดน
15 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายศุภณัฐ    สร้อยทอง
2. นายชินวัตร    ศรีชัยมุล
3. นายนพดล    เติมแต้ม
4. นายธนสรณ์    วรรณสิน
5. นายชนินทร    อยู่พรมชาติ
6. นางสาวกัญญาณัฐ    ช่างตกแต่ง
7. นางสาวกัณห์สิภัทร    มั่งมีมั่นคง
8. นางสาวกัลย์สุดา    บุญญากรณ์
9. นางสาววาสนา    ชุมประสงค์
10. นางสาวฐิติภัค    สติมานนท์
1. นางสาวกิตติยา    บุญเผย
2. นางสาวธิดา    หาดอ้าน
3. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
16 17 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายรุ่งรวี    เพ่งคุณ
2. นายพัธฤทธิ์    ขาวหนู
3. นายธนพล    อยู่อร่าม
4. นายเอกลักษณ์    สุมานิตย์
5. นางสาวเบญจมาศ    พรมอินทร์
6. นางสาวกรรต์กวี    ภาคีสันต์
7. นางสาวปฐมาวดี    มุมทอง
8. นางสาวอภัทชา    บรรลือทรัพย์
1. นางจีรวรรณ    สุขมังสา
2. นางสาวดวงธิดา    เจริญสุข
3. นายพรศักดิ์    กฤษเกล้า
17 18 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายทัตพล    พลายละหาร
2. นายสุรวุธ    สุวรรณศรี
3. นายภานุวัฒน์    แป้นเขียว
4. นายชัชชัย    แก้วเณร
5. นางสาวณัฐธิดา    เขียวหวาน
6. นางสาวเบญจวรรณ    แสงอินทร์
7. นางสาววิภา    เพชร์รัตน์
8. นางสาวสุณี    ศรีบุญรอด
9. นายสิทธิโชค    นิ่มอนงค์
10. นายขวัญเมือง    ศรีคำ
1. นางสาวกนิษฐา    สุธารักษ์ศักดา
2. นางสาวดวงรัตน์    รัตนพงษ์
3. นางสาวรุ่งรัตน์    แผนสมบุญ
18 19 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรองกนก    กะการดี
2. นางสาวมลชญา    วรรณเดชากุล
3. นางสาวณิชาภัทร    ขุนทอง
4. นางสาวณฐา    เทียนบูชา
5. นางสาวอิศริยา    ประดิษฐ์ศิลป์
6. นายนรุตม์    ศิริเลข
7. นายสหัสวัต    เนื้อทอง
8. นายฐกร    เสถียรยงตระกูล
9. นายธีรภัทร    สร้อยสน
10. นายนฤพัทธ์    มานะสกุลกิจ
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
19 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายศราวิน    แสงจันทร์
2. นายหิรัญ    หาญวิญญานันท์
3. นายชานน    มานะเสถียร
4. นายศักย์ศรณ์    จันทร์เพ็ญ
5. นางสาวญาดา    สันต์จิตโต
6. นางสาวปิยนันท์    ช่วยชูเชิด
7. นางสาวกนกวรรณ    ติระรณกรกุล
8. นางสาวนิรัชพร    ศรีสุข
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวพิชญ์นรี    ชิดสูงเนิน
3. นางสาววีรวัลย์    สัมพันธ์
20 23 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวมินทร์ลดา    ยวงเกตุ
2. นางสาวสมฤดี    สมสอน
3. นางสาวมนัสวี    ธีรเลิศกมลธร
4. นายเอกสิทธิ์    รุ่งกำจัด
5. นายภัทรพล    แสงเรือง
6. นางสาวสมรักษ์    สาโย
7. นางสาวสุดารัตน์    รุกขชาติ
8. นายสิทธิชัย    สนธิพงษ์
9. นายสุริยันต์    ชะเอม
10. นายณรงศักดิ์    พลอยสมบุญ
1. นางสาวจินตนา    ปิติมล
2. นายชิตพล    เครือแก้ว
3. นางพิมพ์ผกา    เฉลยชีพ
21 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายกรกฎ    เอี่ยมทอง
2. นายจตุพล    ผิวชะอุ่ม
3. นายกฤษณะ    กิ่งแล
4. นายธนพัฒน์    ละว้า
5. นายวีรพล    ทองจุล
6. นางสาวจันทนิภา    จิตรบรรจง
7. นางสาวจิราพัชร    กระทุ่มทอง
8. นางสาววรรณิสา    พุกประเสริฐ
9. นางสาวสุภาษิณี    ศรีสว่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์    หมีน้ำเงิน
1. นางจันทร์วดี    รักษ์อาจ
22 25 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    พ่วงเจริญ
2. นายวิสุทธิ์    ศรีวิไล
3. นายธนดล    ปาริชาติรัตนกุล
4. นายสิทธิโชค    คล้ายสุบรรณ
5. นายอภิสิทธิ์    กำหัวเรือ
6. นางสาวปนัดดา    นนท์ชาลี
7. นางสาวอัญชฎาภรณ์    พันสี
8. นางสาวศิริกัลยา    การปรีชา
9. นางสาวสุวพิชชา    แสนสุข
10. นางสาวณัฐนิชา    เทียนกระจ่าง
1. นางธีรรัตน์    วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
23 26 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายนพดล    ซิ่วเกษร
2. นายอนุวัฒน์    มุราชวงษ์
3. นายฐิติพงศ์    ผลเรืองวิไลแสง
4. นายฮิเดโตชิ    โซเมย่า
5. นางสาวกมลชนก    ผิวงาม
6. นางสาวพนิดา    แย้มพวง
7. นางสาวกรกนก    ลิขิตธนานันท์
8. นางสาวภรกนก    ลิขิตธนานันท์
1. นางอรทัย    ว่องแก้ว
24 27 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายวัชรากร    บานเย็นประสบสุข
2. นายศุภกิตติ์    พิทักษ์วงศ์
3. นายกิตติพงศ์    ละออเอี่ยม
4. นายณัฐสิทธิ์    อ่อนดี
5. นางสาววาริณี    ภู่เหมา
6. นางสาวนพวรรณ    ผลพิกุล
7. นางสาวกิ่งแก้ว    ศิริทัย
8. นางสาวเบญจมาศ    นิมะวัล
1. นางสาวภภัสสร    มูลบรรจง
2. นางสาวสุชาดา    สุวรรณหงษ์
25 28 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายวง    เกษร
2. นายสมศักดิ์    สระทองเทียน
3. นายเมน    ไม่มีนามสกุล
4. นายจิรวิชญ์    จันทร์เจือจุน
5. นายเลย์    ไม่มีนามสกุล
6. นางสาวแสงนภา    นากขาว
7. นางสาวยุวดี    ปลั่งสำราญ
8. นางสาวอินทิรา    ไม่มีนามสกุล
9. นางสาวน้อย    ไม่มีนามสกุล
10. นางสาวเสาวณีย์    แซ่ซ้ง
1. นายพงศภัค    ศรีสกุล
2. นางสาวสุพิชชา    สาตรา
3. นางสาวอรอุมา    แซ่เล้า
26 29 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    สมโพธิ์
2. นายพงศกร    นามเย็น
3. นายนิรุต    ฆ้องต้อ
4. นายชาญณรงค์    สนชาวไพร
5. นายกฤษฎิ์    สุวรรณเพชร
6. นางสาวปิยะฉัตร    นามละคร
7. นางสาวมณฑาทิพย์    น้ำทรัพย์
8. นางสาวธิดารัตน์    ไกรบุตดา
9. นางสาวสุภาวดี    พิมสำโรง
10. นางสาวดวงฤทัย    ศรีเทพ
1. นายกรานต์    แผ่นพรหม
2. นางสาวสนธยา    ตันปิรักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    กล้าเกิดผล
27 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายขจรกิตติ์    ประภาสโนบล
2. นายภานุพงศ์    กาฬภักดี
3. นายพลพจน์    น้ำแก้ว
4. นายนภัตตร์    ช้างงาม
5. นายภัทรพล    รุ่งโรจน์
6. นางสาวอริสรา    ร่มลำดวน
7. นางสาวสุรัญชนา    มีภู่
8. นางสาวศศิธร    รุ่งเรือง
9. นางสาวพัทธนันท์    พิทักษ์วนิชยกุล
10. นางสาวประกายดาว    ขันธ์บรรจง
1. นางสาวพรพิมล    บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุภาวดี    สุวรรณวิจิตร
28 31 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายปัณณธร    แก้วเพชร
2. นายศิวกร    พงษ์วัง
3. นายกฤตบุญ    ทองแท้
4. นายอานนท์    อัวคนซื่อ
5. นางสาวสิริลักษณ์    แก้วบัวดี
6. นางสาวลักษณ์สิกานต์    กันอาทา
7. นางสาววริศา    ชูทอง
8. นางสาวปทุมวดี    อินทร์หลวงดี
9. นายธนพล    ทองประเสริฐ
10. นางสาวปภัสรา    โชคศรีวิจิตร
1. นายณัฐพล    สุขปรุง
2. นายภาณุวัตน์    การะเวก
3. นางสาวลลิดา    ศรีเสน
29 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพรชัย    แย้มแตงอ่อน
2. นายชัชวาล    พรมอ่อน
3. นายศักดิ์ชัย    ขำมี
4. นายไชยรัตน์    สิงห์ทอง
5. นายณัฐภาส    นิลพิทักษ์
6. นางสาวธัญชนก    มั่นทัพ
7. นางสาวณิชกานต์    ม้าแก้ว
8. นางสาวอรดี    เกตุชม
9. นางสาวกัญญาพัชร    จันทฑีโร
10. นางสาวจรัสพร    กลิ่นจันทร์
1. นางนงค์เยาว์    บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ    ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา    วิงวอน
30 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาดา    ขอนดอก
2. นางสาวศศิธร    หน่ายคอน
3. นางสาวภิญญดา    ปิ่นเจริญ
4. นางสาวละอองเทียน    สอนสุระ
5. นางสาวกัลย์ฑิมา    มหาวิริโยทัย
6. นายปภังกร    เอ้งฉ้วน
7. นายกฤษฎา    พูนสิน
8. นายภาคภูมิ    บ้วนเล้า
9. นายณัฐสิทธิ์    ขาวเย็น
10. นายณัฐพงษ์    เจียมตน
1. นางณฐวรรณ    รัตนวงษ์
2. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
3. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
31 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายชัยวัฒน์    เรืองคำ
2. นายเจษฎาภรณ์    ทองคำ
3. นายธนพล    วิเศษสิงห์
4. นายวุฒิชัย    ทวีวรรณ
5. นางสาวธารารัตน์    อินกอง
6. นางสาวขวัญชนก    ผลธัญญา
7. นางสาวนวภรณ์    ขุนพรมมา
8. นางสาวชลดาทิพย์    พิมพ์เมือง
9. นางสาวสิริกร    ศรีพิเชษชัยกุล
10. นายณัฐวุฒิ    ศรีม่วง
1. นางสาวษิญาภา    อ่ำประชา
32 37 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร    พลเภา
2. นางสาวกชกร    แสงสวาท
3. นางสาวอารียา    โพนหมั่น
4. นางสาวรัชนีกร    ปราเนตร
5. นายคชรัตน์    เกษตระชนม์
6. นายกฤษดา    จันมา
7. นายอนุวัฒน์    คตภูธร
8. นายชินวัฒน์    พรหมสละ
1. นางสาวพรประภา    นระแสน
2. นางสาวศิระประภา    มหาชัย
33 38 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายสรรชัย    จันทร์บำรุง
2. นายอนุพล    ศรีชุมพล
3. นายศุภกิตติ์    มณีโชติ
4. นายสรวิชญ์    ยิ้มจันทร์
5. นายวิชญ์ภาส    เขียวหวาน
6. นางสาวดวงกมล    เอี่ยมใจตรง
7. นางสาวฟ้าใส    ทองมูล
8. นางสาวจิรนันท์    สุขศรี
9. นางสาวชนาทิพย์    ยวงเพชร
10. นางสาวกมลชนก    คำภาผง
1. นายกฤติกร    บุญมี
2. นางสาวนันทิชา    ณ โนนชัย
3. นางสาวไอรินลดา    สีมาพล
34 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายคมกริช    ศรีบุญฮุง
2. นายพนมทอง    เขียวภูมี
3. นางสาวทิพย์วรรณ    วุฒิสาหะ
4. นางสาวณัฐกานต์    วรธรรมาทิพย์
5. นายนพเก้า    ทองคง
6. นางสาวสุภัทสา    อินทรสนธิ
7. นายเกรียงศักดิ์    นาคคูบัว
8. นางสาวสุดาพร    เกตุวงษ์
9. นายอนุชิต    นามบุตร
10. นางสาวอุทุมพร    ออมสิน
1. นางนริศรา    บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี    อ่วมเกตุ
35 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายทยากร    สุสุทธิ
2. นายธัชพล    เสียงล้ำ
3. นายปุญญวีร์    เขียมเจริญ
4. นายยงศิลป์    อ่วมสำอางค์
5. นายพัชรพล    สกิดใจ
6. นางสาวสุธีมนต์    บุญกอง
7. นางสาวณิชาภัทร    อ่วมเมือง
8. นางสาวปรียา    ชูลาภ
9. นางสาววรรณพร    เขียวคลี่
10. นางสาวฐิติภา    หลักชัย
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางสาวสิรินาถ    ศรีประทุมวงศ์
3. นางสาวสุดารัตน์    เอี๊ยะแหวด
36 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายอโณชัย    ขาวบริสุทธิ์
2. นายธันวา    จันจิตคง
3. นายศรายุทธ    อ่อนพุทธ
4. นายยศวรรธ    สอนบุญลา
5. นายเอกณัฐ    ภูมิดิษฐ์
6. นางสาวแพรวา    สุริวรรณ
7. นางสาวณัฐณิชา    ธรรมนิตยกุล
8. นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนรัตน์
9. นางสาวอรณิชา    มีศิริ
10. นางสาวสุพรรณิกา    สิงห์วี
1. นายชลธี    จันทร์แจ่มศรี
2. นางณัฏฐ์พัชร์    ธรรมศิริ
3. นางสาวแก้วกาญจน์    เกาะแก้ว
37 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาววิริญจ์    สมุทรเขต
2. นางสาวกชพร    คงอยู่
3. นางสาวปรียาภรณ์    สุวรรณวร
4. นายอดิศักดิ์    หอมมณี
5. นายเกียรติเงิน    พุ่มเงิน
6. นายภาณุพงศ์    หอมหิรัญ
7. นางสาวณัฐสุภา    โทณผลิน
8. นายถิรวุฒิ    สุดชาลี
9. นางสาวกัญญาณัฐ    เกตุวงศ์
10. นายวงศ์สพัด    เรืองสวัสดิ์
1. นางสาวชิรญา    ธนัตกันติชา
2. นายธีระพร    ไวยครุฑธี
3. นายเอนก    แจ่มคล้าย
38 43 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายบุญฤทธิ์    มหาพงษ์
2. นายถิรเจตน์    เงากระจ่าง
3. นายเมธัส    แสงจันทร์
4. นายสุวรรณรัตน์    ขำจริง
5. นางสาวชลธิชา    ขุนทอง
6. นางสาวเมสินี    จันทยงค์
7. นางสาวนรีกานต์    มีล้อม
8. นางสาวรัตติกาล    อบเชย
1. นายวรายุทธ    ทะสีพรม
2. นางสาววัณภาสิณี    ยิ้มประเสริฐ
3. นางอัมพวัน    เลี่ยมนาค
39 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายอรุณ    หอมดอกไม้
2. นายคมกริช    พูลสวัสดิ์
3. นายธีรพล    ชื่นอารมณ์
4. นายปาฏิหาริย์    จันทร์มีทรัพย์
5. นางสาวปลายฝน    สร้อยสน
6. นางสาวภัณฑิรา    โชติยเวชวัฒน์
7. นางสาวสุวรรณนี    ภูมิเสมอ
8. นางสาวสุพิชญา    อินทโชติ
1. นางสาวกรสุดา    สีลาโล้
2. นายชัยรัตน์    ระรวยทรง
3. นางสาวรัตนาภรณ์    เอี่ยมสอาด
40 46 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพากร    เมฆปั้น
2. นางสาวกุลณัฐ    ขำพิณวงษ์
3. นางสาวสิริมาภรณ์    บุญมารุ่งโรจน์
4. นางสาวสิริรัสสา    บุญมารุ่งโรจน์
5. นายกมลภพ    สองสี
6. นายศิริโชค    เอี่ยมอ่อง
7. นายชนาธิป    ไกรธิราช
8. นายพัชรพล    จันทร์แจ่มหล้า
1. นายปรมะ    ประยูรหงษ์
41 47 โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายทรัพย์เจริญ    ท้วมเจริญ
2. นายคนัสนันท์    แสงกล้า
3. นายบูรพา    ถ้ำสุวรรณ
4. นายอดิเทพ    ธีระกาย
5. นางสาวธนัชชา    สิริพรม
6. นางสาวธนศวรรษ์    จีนวงษ์
7. นางสาวจิราพร    กุตาวัน
8. นางสาวกัณฐิกา    นพสมบูรณ์
1. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช
2. นางสาวรัฐจินันท์    สุนทรวิทย์
3. นายเจษฎา    เรืองวัฒกี
42 48 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสานฝัน    พรมบาล
2. นางสาวสาวิตรี    รอดแจ้ง
3. นางสาวศศิประภา    ทาเกตุ
4. นางสาวศิรประภา    ขุนเณร
5. นายอนุชัย    เฮงสงวน
6. นายสราวุธ    เอี่ยมสมบูรณ์
7. นายมนต์เทียน    สว่างศรี
8. นายอภิรักษ์    แสงทอง
1. นางสาวกุลณสร    ขุนวัฒนา
2. นางสาวณัฐกานต์    มะม่วงชุม
3. นายปฏิพัทธ์    พิมุขทวีสิทธิ์
43 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภา    ภูษา
2. นางสาวสุกัญญารัตน์    อร่ามวงษ์
3. นางสาววิรัลยุพา    มานะกิจ
4. นางสาววิศรุตา    รอดสุกา
5. นายเจตน์เจริญ    เขียวจรัส
6. นายบัณฑูร    สะเนาว์
7. นายอนุชา    มงคล
8. นายจตรุวัฒนา    ฉลองเนตรสดใส
9. นายภานุพงศ์    ลาย
10. นางสาววันวิสาข์    นิ่มนวล
1. นางขวัญตา    พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา    วันทะนะ
3. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
44 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายธนดล    นิสัยมั่น
2. นายปฏิภาณ    เพ็ชรฉกรรจ์
3. นายเชาว์วัฒน์    กองพิลา
4. นายชนาธิป    เพ็งตะคุ
5. นายอานนท์    วงษ์ต๊ะ
6. นางสาวอสมาภรณ์    สุจริตกุล
7. นางสาวธนัญชนก    บุตรศรี
8. นางสาวปัณฑิตา    ศรีทอง
9. นางสาวณัฐชา    โพธิ
10. นางสาวภาวิศา    จิตเสงี่ยม
1. นางสาวชัญญารักษ์    นาคปั้น
2. นางสาวเนติมา    เที่ยงตรง
45 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    ภูธร
2. นายณัฐพล    ปานสุ่ม
3. นายปรเมศวร์    พัทวี
4. นายพิสิษฐ์    เสนาะเสียง
5. นางสาวเกวรินทร์    บางพงศ์
6. นางสาวอนงค์ทิพย์    มีสิทธิ์
7. นางสาวจิรัชญา    สัตย์จริง
8. นางสาวพรศรี    ยิ้มกรุง
1. นางสาวธัญญ์นภัส    โชคศิริวิริยกุล
2. นายนพพล    มีสง่า
3. นางสาวประภัสสร    ศรีคุ้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................