งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติภณ    บุตรน้ำเพชร
2. นายเพชรอนันต์    ว่องทวีเจริญพร
1. นายนิมิต    สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน    บุญพยุง
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณณวัตร    วัฒนวงศ์
2. เด็กชายนิธิศ    สุขอยู่
1. นางสาวศิริขวัญ    แสงเพ็ชร
2. นางสาวสุจรรย์จิรา    ตามจิตเจริญ
3 3 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุริศร์    รัตนกิจ
2. นายสุภกิณห์    โสมชัย
1. นางพิมพา    ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา    เทพชมพู
4 5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายสุวภัทร    ทองงาม
1. นางระเบียบ    จินตอารี
2. นางสาวสุชาดา    พุทธอวยชัย
5 6 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนภัทร    โต๊ะมิ
2. เด็กชายก้องภพ    กาทอง
1. นางสาวภาวดี    เยี่ยมสถิตย์
2. นายวิเชียร    วงค์ผาบุตร
6 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรวิชญ์    จันชื่น
2. เด็กชายขวัญชัย    พ่วงเจียม
1. นางสาวพนัดดา    แพงดี
2. นางสาวสุนิษา    มณฑา
7 8 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรพัฒน์    ดวงชื่น
2. เด็กชายนภาวุฒิ    ต้นคำ
1. นางกฤษณา    แป้นงาม
2. นางสาวสุมาลี    ศรีสลุง
8 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยา    องค์สุนทร
2. เด็กชายกิตติพงศ์    สุต๋า
1. นางสาวฐิตาภรณ์    โสปัญหริ
2. นางสาวฤดีรัตน์    เจียมสกุล
9 12 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรศักดิ์    เฉลยภาพ
2. เด็กชายกนก    ทรัพย์ทิม
1. นางณิชชาภัทร    ชัชวาลย์
2. นางสาวสุพรรณรัตน์    แสนบุตรดี
10 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายอนุรักษ์    จารุจันทร์
2. นายวันเฉลิม    ไกลบาป
1. นางสาวชวันรัตน์    อภิศักดิ์ลภัสธร
2. นางสาวธนัฏฐ์สร    สุตตะนนท์
11 14 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายเอกลักษณ์    คำหรรษา
2. นายอัษฎาวุธ    เอี่ยมสะอาด
1. นายถาวร    ทิพย์โสต
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
12 15 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพล    สกุลดี
2. เด็กชายกมล    สุขประโยชน์
1. นายธีรดิฐ    ยันต์โกเศศ
2. นางสาวอรสา    พานิชเจริญผล
13 16 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสงกรานต์    ป๊อกแสวง
2. เด็กชายกรวิชญ์    ทรัพย์ศรี
1. นายวัฒณา    ตระกูลศักดิ์
2. นายอภิชาติ    กึมรัมย์
14 17 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัสสน    เสือหิน
2. นายณรงค์ฤทธิ์    กลิ่นเกษร
1. นางสาวธีราพร    แสงบุญส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร    ศรพรหม
15 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหภพ    วิศิษฎ์พรอนันต์
2. เด็กชายสุนิธิ    ชื่นวัฒนานนท์
1. นางสาวมนัญญา    แจ้งบุรี
2. นางสาวศิริขวัญ    อุตตมา
16 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    หนูเทศ
2. เด็กชายทัตเทพ    รอดสวน
1. นางสาวมัญชุสา    อุตทอง
2. นางสาววิภาวดี    บุญโยประการ
17 21 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิศิษฐ    ปิ่นทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์    โตทิม
1. นายนรายุทธ    คันทัพไทย
2. นางสาวเสฎฐิกัลยา    ปานแอ๊ด
18 23 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรรณ    อินทรเกตุ
2. เด็กชายสงกรานต์    จิตถนอม
1. นางสาวนฤมน    ทองวิมล
2. นางสาวมลฤดี    ปันแจ่ม
19 29 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์    กรีดกราย
2. เด็กชายขวัญพิชาญ    แสนสุข
1. นายพรชัย    เชื้อรอด
2. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
20 30 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกรวิชญ์    ราตรี
2. เด็กชายอุดมศักดิ์    ทาเอื้อ
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์    ต้าวบุญสูง
2. นางสาวนพวรรณ    วิจิตรบรรจง
21 31 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายวันชัย    รอดอนไพร
2. นายณัฐคมน์    ใจกล้า
1. นางสาวดุสิตา    แดงประเสริฐ
2. นางสาวเกษสุดา    ศรีสิงห์
22 32 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    พงษ์บุตร
2. เด็กชายภักศิวา    สุขม่วง
1. นายฐาปกรณ์    สินสม
2. นายฐาปนันท์    ศรัณนิธิรัฐ
23 35 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกิจ    ผลเจริญ
2. เด็กชายจิรพนธ์    อรรถวสุ
1. นางสาวทรายทอง    เกตุพลอย
2. นางสาววิไล    ตันเสียงสม
24 36 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนฤเบศร์    สังข์นิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ลอยละลิ่ว
1. นางสาวจิณณ์ณณัช    ปันโป่ง
2. นางเสาวนุช    นุชพันธุ์
25 37 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายชัชวาลย์    จันทร์ปาน
2. นายวัฒนา    มูลทรัพย์
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี    พางาม
26 38 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายชัยสิทธิ์    ฉันทกุล
2. เด็กชายชุมพร    พานพุ่ม
1. นางสาวจุติพร    ปานา
2. นางสาวดลยา    ศิริวัฒนานนท์
27 39 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    แสนโยธา
2. นายศิรินทร์    เบ้าเคลือบ
1. นางสาวกัมพุวัณ    บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี    เจริญมาก
28 40 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    ครึกครื้น
2. นายภาสกร    อินชื่นใจ
1. นางณัฐิยา    ภูขามคม
2. นางสาวนันทิตา    โคทอง
29 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรปรัชญ์    มาขุนทด
2. เด็กชายจิรภัทร์    ชวีกลกิจ
1. นางสาวมริสสา    เปี่ยมรุ่งเรือง
2. นางสาวอุมาพร    สินปรุ
30 46 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิทธิ์    มัตสรรกฤษณ์
2. เด็กหญิงจิตสุภา    อรุณสวัสดิ์
1. นางสาวกันต์กนิษฐ    ทองปฐมทรัพย์
2. นางวิมลพรรณ    จงสุขมีทรัพย์
31 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์    ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายภานุวิชญ์    ภานิกร
1. นายนวพงศ์    เก็มกาแมน
2. นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญานุรักษ์
32 48 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตธี    จันแก่น
2. นายภมร    สุขสวัสดิ์
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
33 49 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ดาวล้อม
2. เด็กชายอติกันต์    ลังกาพินธุ์
1. นางจีรภัทร์    พลอยแย้ม
2. นางนงเยาว์    รักษาถ้อย
34 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายนันท์นภัส    อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์    ธัญโชติพิสุทธิ์
1. นางสาวจารุวรรณ    มอไธสง
2. นางสาวพริศา    จันทะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................