งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 212
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายศิริกุล    เฮงสัจจะกุล
2. เด็กหญิงลลิตภัทร    จตุรรัตน์
1. นายจวบ    สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส    ภาพันธ์
2 3 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายปฏิพล    สอนหล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขวัญอยู่
1. นางศิริพร    ชมภูวงค์
2. นางสาวอัมไพ    บุญมี
3 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    เจียมจริต
2. นายมนุพัศ    เพชรประยูร
1. นางสาวสุภิชา    บุญมา
2. นางสาวอารมย์    สุดมี
4 14 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายภานุมาศ    เล็กประทุม
2. นายนุกูล    อาระหัง
1. นางทัศดี    ลาภหลาย
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
5 17 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายศักรินทร์    อารีย์
2. นางสาวเนตรชนก    ขมประเสริฐ
1. นางพรศิริ    สังข์ทอง
2. นางเทียมจันทร์    ศรีสังข์
6 26 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนริศรา    มะลา
1. นางสาวชิดชนก    วันดี
2. นางอารีรัตน์    แก้วอินทร์
7 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสายธาร    วารีนิล
2. นางสาววรรณี    คุ้มสมบัติ
1. นางสาวนันธิญาน์    ลาภักดี
2. นายประเดิม    บรรจงพินิจ
8 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายบุญบุล    สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคนา    วิริยะอรรถพร
1. นางสาวอนันตญา    ต่ายหลี
2. นางสาวอนุสรา    หาพิพัฒน์
9 39 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถชัย    ธิกำพร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เติมสูงเนิน
1. นางนภาพร    มหัจฉริยานุศาสน์
2. นางสุจิตรา    โพธิ์นา
10 41 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวรรธน์    ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย    จอมเกาะ
1. นางสาวพัชรินทร์    ปองสุข
2. นางสุพิศ    รนขาว
11 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    ศรีกังวานใจ
2. เด็กหญิงธิดา    เยี่ยมจะบก
1. นางสาวหทัยพัชร    ทองเดช
2. นางไฉไล    หมื่นมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................