งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 209
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนัฐกรณ์    มหาสุคนธ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก    เตมีบริบูรณ์
1. นางสาวอันติมา    ยัพราษฎร์
2. นางสาวเกษสุรินทร    จักรคำ
2 3 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายวรพรต    คงประเสริฐ
2. นายทศพร    คมคาย
1. นางสาวภัทธนิดา    แสนยามูล
2. นางสาวอัมไพ    บุญมี
3 5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทีฆายุ    ทองงาม
2. เด็กชายศุภชัย    สนิทกุล
1. นางสาวทองรัตน์    แจ่มไสว
2. นางระเบียบ    จินตอารี
4 6 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    เผื่อนด้วง
2. เด็กชายกิตติธัช    ตรีพันธ์ประเสริฐ
1. นางศศธร    บำรุง
2. นายสุคนธ์    อาจยาทา
5 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายสมิทธ์    ชินรัมย์
1. นางสาวฐิตาภรณ์    โสปัญหริ
6 14 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายไตรภพ    อินทร์สมบูรณ์
2. นายธันวา    ภู่สุวรรณ
1. นายถาวร    ทิพย์โสต
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
7 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณาวัฒน์    ดีวุ่น
2. เด็กชายสุวรรณ    ดงสุกร
1. นางสาวศิรณี    พลเสนา
2. นางอภิญญา    สังขรักษ์
8 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายธนพล    โรจนบวร
2. เด็กชายภูวิศรุต    บุศราคำ
1. นางสาวหทัยรัตน์    ไกยวงศ์
2. นางสาวอรัญญา    ศิริรักษ์
9 34 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    คงคุณเกียรติ
2. เด็กหญิงอรปรียา    รัตนเลิศ
1. นางวิลาวัณย์    แจ้งกระจ่าง
2. นางโนรี    บุญมาเลิศ
10 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฐมพงษ์    แซ่ตัน
2. นายศุภกร    อัปมาโน
1. นายยศไกร    จีนประชา
2. นางสาวสายฝน    ศรีระนำ
11 37 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายอดิเทพ    ศิริเทพทวี
2. นายญาณวุฒิ    มณีอินทร์
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี    พางาม
12 38 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธันวา    ช่างโต
2. เด็กชายมนัสวิน    เงินหรั่ง
1. นางสาวชฎาพร    สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา    ไข่ชัยภูมิ
13 39 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิปนัต    แก้วมณี
2. เด็กหญิงนัชนก    หาญมนตรี
1. นางจิรณี    ประกอบเสียง
2. นางสาวอรพินท์    นาเมืองรักษ์
14 44 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรันย์    งามเมือง
2. เด็กชายอนุรักษ์    สิงห์คำ
1. นางมยุรี    บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี    ทองฟัก
15 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรภัทร    เพียรวิชา
2. เด็กหญิงธนิษฐา    สายกระสุน
1. นางปริญญาภรณ์    บุษบากร
2. นายสัญญา    ศรีสุลัย
16 51 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสายชล    ชัยภูมิ
2. นายวัชรพล    แสงทอง
1. นายปรีดา    ศรีตำแย
2. นายสุขสันต์    สมานมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................