งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 19.00 ลำดับที่ 1 - 30 รายงานตัว เวลา 06.30 - 8.00 เริ่มแข่งขันเวลา 8.30 น. ลำดับที่ 31 - 51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เสาวภาผ่องศรี 3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 19.00 ลำดับที่ 1 - 27 รายงานตัว เวลา 06.30 - 8.00 เริ่มแข่งขันเวลา 8.30 น. ลำดับที่ 28 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 20.00 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัว เวลา 06.30 - 8.00 เริ่มแข่งขันเวลา 8.30 น. ลำดับที่ 26 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
8.30 - 20.00 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัว เวลา 06.30 - 8.00 เริ่มแข่งขันเวลา 8.30 น. ลำดับที่ 26 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เสาวภาผ่องศรี 2 (ให้นักเรียนเตรียมเครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ สีไม้) เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ และวาดภาพ) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 20.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 ณ โดม - ทำข้อสอบรวมที่ห้องเสาวภาผ่องศรี 2 เวลา 8.30 น. สัมภาษณ์ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 402 (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อ.องครักษ์ จ.นครนายก) (ให้นักเรียนเตรียมเครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ) เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ และวาดภาพ) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 20.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น. ทำข้อสอบรวมที่ห้อง 402 ตั้งแต่ เวลา 8.30 น., สัมภาษณ์ห้อง 403 ตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 402 (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีเวที ขนาด 3 ม. x 8 ม. มีบันได 3 ขั้น หน้าเวทีซ้าย - ขวา มีที่แขวนป้ายไวนิลขนาด ยาว 3 เมตร สูง 1.8 เมตร) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 51
8.30 - 17.00 5 ม.ค. เวลา 8.30 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00 -17.00 ลำดับที่ 16 - 30 วันที่ 6 ม.ค. เวลา 8.30 -12.00 ลำดับที่ 31 -45 เวลา 13.00 น. ลำดับที่ 46 -51 (ช่วงเช้ารายงานตัวเวลา 06.30 - 8.00 ช่วงบ่ายรายงานตัว 11.00 - 12.00 น.)
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เสาวภาผ่องศรี 2 (ห้องประชุมปรับอากาศ มีเวที ขนาด 2.40 ม.X 7.20 ม. มี บันได 2 ขั้น ด้านข้างซ้าย ด้านหน้าขวา มีที่แขวนป้ายไวนิลขนาด ยาว 3 เมตร สูง 1.8 เมตร ) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 51
8.30 - 17.00 วันที่ 5 ม.ค. เวลา 8.30 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00 - 17.00 ลำดับที่ 16 - 30 วันที่ 6 ม.ค. เวลา 8.30 -12.00 ลำดับที่ 31 -45 เวลา 13.00 น. ลำดับที่ 46 -51 (ช่วงเช้ารายงานตัวเวลา 06.30 - 8.00 ช่วงบ่ายรายงานตัว 11.00 - 12.00 น.)
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ม.ค. 2561 08.30 - 18.00 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัว เวลา 06.30- 8.00 เริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น. ลำดับที่ 26 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.30- 20.00 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัว เวลา 06.30 - 8.00 เริ่มแข่งขันเวลา 08.30น. ลำดับที่ 26 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 4101 (คอมพิวเตอร์ 4) 4 ม.ค. 2561 9.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เสาวภาผ่องศรี 3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัว เวลา 06.30 - 08.00 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ลำดับที่ 26 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เสาวภาผ่องศรี 3 6 ม.ค. 2561 10.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 -09.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104 (ห้องเกียรติยศ) 5 ม.ค. 2561 9.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 6.30 - 8.00 น.
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104 (ห้องเกียรติยศ) 4 ม.ค. 2561 9.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 6 ม.ค. 2561 9.00 - 10.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 4 ม.ค. 2561 9.00 - 10.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 - 10.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน (ห้องโล่ง ขนาด 7.5 x 10 ม. ไม่มีเวที) (เวลาในการแข่งขัน 8 นาที รวมเวลาแนะนำตัว) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 51
09.00 - 17.00 วันที่ 5 ม.ค. เวลา 8.30 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00 - 17.00 ลำดับที่ 16 - 30 วันที่ 6 ม.ค. เวลา 8.30 -12.00 ลำดับที่ 31 -45 เวลา 13.00 น. ลำดับที่ 46 -51 (ช่วงเช้ารายงานตัวเวลา 06.30 - 8.00 ช่วงบ่ายรายงานตัว 11.00 - 12.00 น.)
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน (ห้องโล่ง ขนาด 7.5 x 10 ม. ไม่มีเวที) (เวลาในการแข่งขัน 8 นาที รวมเวลาแนะนำตัว) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 18.00 ลำดับแข่งที่ 1- 37 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 8.30 ลำดับแข่งที่ 38 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 แข่งขันเวลา 13.00
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 (สภาพห้องแข่งขันไม่มีเวที) (เวลาในการแข่งขัน 8 นาที รวมเวลาแนะนำตัว) 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 06.30 -08.00 น.
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องเรียนปรับอากาศ ขนาด 8 x 8 ม. ไม่มีเวที) (เวลาในการแข่งขัน 8 นาที รวมเวลาแนะนำตัว) 4 ม.ค. 2561 9.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 39 รายงานตัว เวลา 06.30 - 08.00 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ลำดับที่ 40 -51 รายงานตัว เวลา 11.00 -12.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 5 ม.ค. 2561 9.00 -12.00 รายงานตัวเวลา 6.30 - 8.00 น
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 4 ม.ค. 2561 9.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 06.30 -8.00 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนองครักษ์ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง (ห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ) (ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมกระดานครอสเวิร์ด ตัวบี้ยอักษร และแป้นวางเบี้ยมาด้วย) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 18.00 ลงทะเบียนเวลา 06.30 - 08.00
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนองครักษ์ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง (ห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ) (ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมกระดานครอสเวิร์ด ตัวเบี้ยอักษร และแท่นวางเบี้ยมาด้วย ) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
8.30 - 18.00 ลงทะเบียนเวลา 06.30 - 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]