สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฑามาศ  จิตรมา
2. นายวงศธร  แสนสวาท
3. นางสาววรรณิดา  ยินดี
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดารักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศกร  เมฆชัยสงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  โกศัลวัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 14 1. นางสาวคชาภรณ์  ชูชัย
 
1. นางสาวกัลยา  โอสถผสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงไอรดา  กระแสโสม
 
1. นายสุวัธชัย  ศรีเล็ก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นายนิพัฒน์  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางสาวบุษยา  หวังกุนกลาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเบญจพร  ศักดิ์มงคลเจริญ
 
1. นางสาวจณิสตา  รักความซื่อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายจีรศักดิ์  มุมทอง
2. นางสาวทิพรดา  หนูนันท์
3. นางสาวธัญญาณัฐมน  ชมภู
4. นายศุภกร  สุธงษา
5. นายศุภศิลป์  จันทร์เรือง
6. นายอชิตพล  คุ้มทอง
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
3. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 34.63 เข้าร่วม 6 1. นางสาวขวัญตา  แก้วบุตรดี
2. นายจิรเดช  เตยอ่อน
3. เด็กชายชนาธิป  ดัชถุยาวัตร
4. นางสาวชลธิชา  แก้วระวัง
5. เด็กหญิงณัฐพร  บุญค้ำ
6. นายปฏิภาณ  สาธุสิทธิ์
7. นางสาวปุณยาพร  พ่อขันชาย
8. นางสาวภัทรมน  สมประสงค์
9. นางสาวรุจิรัตน์  พานทอง
10. นางสาวศุภากร  ขยิ่ม
 
1. นางสาวนภาทิพย์  บุญเที่ยง
2. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
3. นางสาววันวิสา  ถุงทรัพย์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมนัสวิน  สำราญกิจ
2. นางสาวอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
2. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต