สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนพมาศ  ภู่นา
 
1. นายประพนธ์  ยิ้มสกุลกาญจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิศาชล  มหาผล
 
1. นางสาวนันทนีย์  เม้ากลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ดิษริยะกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  มารเวก
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พีรพรชัย
3. เด็กหญิงอริษา  อรุณทอง
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุติปภา  อุ่นสอาด
2. เด็กหญิงวาเลนท์  รมย์รส
 
1. นางกิตติยา  ศรีวิรัญ
2. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวรวีวรรณ  โชติรสกุล
 
1. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรติยา  สามารถ
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ทองวิเชียร
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญแน่น
 
1. นางพรพนา  ช้างสุวรรณ
2. นางทวีรัชต์  ถนอมรอด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายธนกฤต  จันคนา
2. นายวัฒนา  บุตรสภาพ
3. นายสมชาติ  แซ่ย้า
 
1. นางสาวชุลีพร  มาศจด
2. นางสาวกนกวรรณ  อุทาธร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวตยาคี  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรภิญญา  โพธิราช
2. นางสาวประภาวดี  โชติสูงเนิน
3. นางสาววชิรญาณณ์  ตงเพชร
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวฐิติพร  พ่อป้องขวา
2. นางสาวสุประวีณ์  แก้วนวลบวรนิจ
 
1. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายอัษฎาพร  พุทธภูมิ