สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกันต์สินี  เจียวประเสริฐ
 
1. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชิดชนก  พุคคะบุตร
 
1. นางสาวอัจฉรา  กระสานติ์กุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  ศรีเมือง
2. นางสาวอรพินท์  ชั้นเส็ง
 
1. นางกิตติยา  ศรีวิรัญ
2. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก  บุญยะหุตานนท์
2. เด็กชายธัญเทพ  ศักดิ์ธัญโชติ
 
1. นางสาวเมธิญา  เฟื่องศรี
2. นางสาวศศิธร  กิติรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 1. นางสาวธันยชนก  แสงภาณุพงศ์
2. นายบุณยกร  อะติชาคะโร
3. นางสาววิภาวี  พละก้านตรง
 
1. นางวัลลภา  ปู่ชูประเสริฐ
2. นางทวีรัชต์  ถนอมรอด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัชพล  เวียงสมุด
2. เด็กหญิงภัคฐ์พิชา  ลอออุดมพงศ์
3. เด็กหญิงวรรณรดา  สมประสงค์
 
1. นางสาวศศิวิมล  ขอนดอก
2. นางสาวอรอิริยา  สัมพันธ์พงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายชลณัชชา  ประสงค์เจริญ
2. เด็กชายศุภากร  ล้ำบริสุทธิ์
 
1. นายเทพมงคล  มังกร
2. นางสาวสมฤดี  แซ่เฮ้ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นางสาวมนัญชยา  สวัสดี
2. นายอัครพงษ์  ใจเด็จ
 
1. นางสาวศิริพร  พิมพ์สารี
2. นางสุภิญญา  พ้นภัยพาล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริณดา  ฐิติกุลวานิช
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายทรงพล  กมลเกษมวงศ์
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวีรภัทร  ธรรมปัญญา
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนสาศรีสุข
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวศิรประภา  เทพารส
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวพงษ์วาณิช
 
1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 1. เด็กชายศุภธนิตศร์  รัฐธรรมกุลธร
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.83 เงิน 7 1. เด็กหญิงจนัญญา  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงสุภัตสนิตย์  พรหมมินทร์
 
1. นางสาวมนัสพร  ตันศิริจิรพัชร
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.75 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  จันทรสุรินทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พ่านปาน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  บุตรลานช้าง
2. เด็กชายวิศรุต  อินสอน
 
1. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
2. นางสาวศันสนีย์  ศรีสุข