สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญ์สินี  มูลสาร
 
1. นายประพนธ์  ยิ้มสกุลกาญจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิสารัตน์  อุ่นกอง
 
1. นางสาวนงนุช  ขจรกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  กระสานติ์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญสุข
2. เด็กชายวรภัทร  แก้วชัยวงค์
 
1. นางสาวชณกทิพ  การุณย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพงษ์  วิจิตรการกุล
 
1. นางสาวชณกทิพ  การุณย์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สุทธิทรัพย์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  บุญหนัก
3. เด็กหญิงสุชาดา  ไมตรี
 
1. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
2. นายสุวัธชัย  ศรีเล็ก
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัตรา  เสธา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศานติธรรม
3. เด็กหญิงอาภัทรา  จันทร์สิงห์
 
1. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
2. นางสาวจณิสตา  รักความซื่อ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรดา  กล้าหาญ
 
1. นายคมสันต์  วงษ์ชาลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  วงศร
2. นายณัฐวุฒิ  แสงเผือก
3. นางสาวอารียา  วงศาพัฒนานันท์
 
1. นางวัลลภา  ปู่ชูประเสริฐ
2. นางกัลยรัตน์  อัญชลี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีจุลัย
2. เด็กชายณัฐธนนท์  เลิศหิรัญพิชาธร
 
1. นายเทพมงคล  มังกร
2. นางสาวสมฤดี  แซ่เฮ้ง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทะ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงศรินทิพย์  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงสุขกมล  ทองประกอบ
 
1. นางสุภิญญา  พ้นภัยพาล
2. นางสาวอำไพ  พ้นภัยพาล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 4 1. นางสาวกุลยรัตน์  สีแป้
2. นายณัฐกิตติ์  คูณเมือง
3. นางสาวพรรษา  สายพานิช
4. นายพุฒิพงศ์  ขำกล่อม
5. นางสาวอรยา  กระโพธิ์
 
1. นางสุภิญญา  พ้นภัยพาล
2. นางสาวอำไพ  พ้นภัยพาล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  มีทรัพย์อรุณ
 
1. นางสาวนภาทิพย์  บุญเที่ยง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปกรณ์ศักดิ์  โสวจัสสตากุล
 
1. นางสาวนภาทิพย์  บุญเที่ยง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลำดวน
2. เด็กชายลีนพัฒน์  ยินเชียร
 
1. นางสุภิญญา   พ้นภัยพาล
2. นางสาวอำไพ  พ้นภัยพาล
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุณยทรรศน์  วิถี
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ขันทเขต
 
1. นางสงวน  ปัญญาประดิษฐ์
2. นายชยพล   ฉายวิเชียร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชพร  อรัญคีรี
2. นายธัญญารัตน์   แสนโพธิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ชอบสะอาด
2. นางสาวณัชชาภัทร  ยุระหาร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พักตร์
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตธยา  ศิริวงษ์
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐฐา  วิกร
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจษฎากร  ทัศนา
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสินีนาถ  เหมือนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โตเจริญ
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
2. เด็กหญิงพลอย  เนตรนภาไพศาล
3. เด็กหญิงวาริสรา  เสงี่ยมรัตน์
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจเร  นิลชัชวาลย์วงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ยอดสีมา
3. นางสาวสุนิตา  พนพิมาย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรกฤษฎา  สุขสัญญากิจ
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวพงษ์วาณิช
 
1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันธพร  ชะนางวัลย์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สาลีผล
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันทิมา  ขยันการ
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  จันทร์หยวก
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัลลิกา  เสาวัง
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  พุฒศิริ
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  สถาพรผล
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์มี
2. เด็กหญิงจริยาพร  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทธิมาลย์
6. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วประสิทธิ์
7. เด็กหญิงศศิธร  วันชนะ
8. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  วิวรรธนะพงศ์
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แจ่มจำรัส
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
3. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
4. นางสาวศิริจันทร์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  วังสาร
2. นางสาวฐิติรัตน์  ความดี
3. นางสาวณัฐมล  ประสาททอง
4. นางสาวปทิตตา  ปิยมหพงศ์
5. นางสาวพรชิตา  ผดุงลาภ
6. นางสาวพรรณพัชร  เย็นเมือง
7. นางสาววิภาดา  บุญฑริกชาติ
8. นางสาวสมัญญา  ฉัตรวิเชียร
9. นางสาวสุภัสตา  วรสุข
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
3. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
4. นางสาวศิริจันทร์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตยา  เผยโคกกรวด
 
1. นางสมโภชน์  ส่องสว่าง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  บุญโก่ง
 
1. นางสมโภชน์  ส่องสว่าง
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นางสาวพัชรพร  เครือชื่นชม
2. นางสาวสวรส  ตรีกุย
 
1. นางสาวนวลพรรณ  ชลารักษ์
2. นางสาวติปราฝัน  พรมภักดี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติมา  สัมปทาเสถียร
2. นางสาวธมลวรรณ  สนสายันต์
3. นางสาวพรชิตา  ลงอ่อน
4. นางสาวลักษิกา  ดาวนพเก้า
5. นางสาวศวิตา  ฤทธิรงค์สกุล
 
1. นางสาวติปราฝัน  พรมภักดี
2. นางสาวจิราภรณ์  พ่านปาน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวจรัสรวี  อจรสิงห์
2. นางสาวทิพย์อนงค์  ธนะสีลังกูร
 
1. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์
2. นางสาวมนัสพร  ตันศิริจิรพัชร
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลณันธ์  ตั้งสิทธิ
2. นางสาวจิณห์นิภา  ใบใหญ่
3. นางสาวธีรภรณ์  สิงห์ฟู
4. นางสาวรดามณี  เพ็งอุ่น
5. นางสาวเมธวดี  อ่อนฤาชา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จิตต์จักร์
2. นายกิตติศักดิ์  บุญพอ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  พุทธศรี
2. เด็กหญิงธาวินี  พนพิมาย
3. เด็กหญิงวิภาดา  มาระนอ
 
1. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงนัทมน  อู่ทอง
3. เด็กหญิงอัญมณี  ศักดิ์มงคลเจริญ
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธมนต์  จันทร์เขียว
2. นางสาวชุติกา  บุญเกิด
3. นางสาวมณีรินทร์  ศรีทะโคตร
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราพัชร  ตั้งสิทธิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เม่นทองคำ
 
1. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา  ชลวานิช
2. นางสาวศิรดา  พลเยี่ยม
 
1. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นางสาวสมฤทัย  จันดี
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณัญญา   ดาแย้ม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  เจ๊ะสมาแอน
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศรีสุข
2. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วิเชียร
2. เด็กหญิงอภิสมัย  ทำนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิมมาเคน
2. นายอัษฎาพร  พุทธภูมิ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา  ชายผา
2. นายเศรษฐภาคย์  ทองอยู่
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิมมาเคน
2. นายอัษฎาพร  พุทธภูมิ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายพจนะ  ติสนธิ
2. นางสาวศิณัฐตา  ธรรมนันท์
 
1. นายวิเชียร  ชูชัยวรากิจ
2. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
 
51 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  หารโกทา
2. เด็กหญิงนิชา  บุญน่วม
3. เด็กหญิงเสาวภา  ทวี
 
1. นางอภิญญา  ทับทอง
2. นางสาววีระนุช  สองแก้ว
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงบุรินทณี  รักษาชน
3. เด็กหญิงหรรษา  ทรงศรี
 
1. นางอภิญญา  ทับทอง
2. นางสาววีระนุช  สองแก้ว
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลากร  แก่นคำ
2. เด็กหญิงธนพร  เจียรพัฒนาวงศ์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญเกิด
 
1. นางอภิญญา  ทับทอง
2. นางสาววีระนุช  สองแก้ว
 
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติ  ฐิติสัจจะวงศ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ดารักษ์
 
55 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพล  แสงอาจ
2. เด็กชายอนันต์  สายทอง
3. เด็กหญิงอารยา  ผ่องใส
 
1. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
2. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
56 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทชิต  บุญมา
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
58 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  สุวรรณศรี
2. เด็กชายรติพงษ์  รุ่งโรจน์ธนกิจ
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
2. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต