สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมา  ตรวจมรรคา
 
1. นายปณชัย  วัฒนะแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวคนธ์  แสงทอง
 
1. นายปณชัย  วัฒนะแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาพร  ลายทอง
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวเจนจิรา  หนูช่วย
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริปัณณวัฒน์
 
1. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีพันธุ์เจริญ
 
1. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายญาณพัฒน์  บุญชู
2. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวสุมลรัตน์  ทองเจือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญรอด
2. เด็กหญิงลักษพร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิวพร  จันทร์หลำ
 
1. นายชยานนท์  ไชยรักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวันใหม่  สมพงษ์รัตน์ฺ
2. เด็กหญิงวัลลภา  รามณู
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
2. นางศศิพร  บุรีรักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวชัญญานุช  ศิวะกุล
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำพันธ์
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
2. นางศศิพร  บุรีรักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีโนนทัน
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายชาย  สร้อยเงิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  โคช่วย
 
1. นางศศิพร  บุรีรักษ์
2. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายภาณุเกียรติ  อมฤกษ์
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุุณ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขุนพรม
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  แสงเงิน
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิธร  แซ่เตีย
2. นางสาวศศิภา  สุพัฒน์
3. นางสาวศิริพร  รัตนะ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีดารา
2. นางสาวอาริสรา  คำบุปผา
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิยะดา  นครเขตต์
2. นางสาววนิดา  แน่นหนา
 
1. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
2. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมมิทร์
2. เด็กชายต้นตระการ  เตียเจริญ
3. เด็กหญิงมุทิตา  นิลารัตน์
4. เด็กหญิงสิริโสภา  โสภาภาพ
5. เด็กหญิงสุปรียา  สัจจะเขตต์
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
2. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 8 1. นางสาวญาดา  นครเขตต์
2. นางสาวธนัญญา  วัชรประทีป
3. นางสาวมะลิวัลย์  รัตนพลแสน
4. นางสาวศลิษา  กุ่มเทียน
5. นางสาวเสาวคนธ์  แสงทอง
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
2. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวจิรประภา  นิรมลรัตน์
2. นางสาวทักษพร   นวนกอง
3. นายภัทรพล  คำสาร
4. นายวันชนะ  ใครสุข
5. นางสาวศิรินภา  คำเสียง
 
1. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ขันนาค
 
1. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยการกิจวงษ์
2. เด็กชายศุภโชค  เนื่องจำนงค์
 
1. นายเอกราช  บุญหว่าน
2. นายวิชัย  สุมงคล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นายจิรายุส  โอฬารทิชาชาต
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นายเอกราช  บุญหว่าน
2. นายวิชัย  สุมงคล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายอนันท์  วงษ์ศิลป์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 7 1. นางสาวภาวิดา  อนุกูล
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ชัยการกิจวงษ์
 
1. นางสาวกชพร  สมวาทสรรค์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนลินรัตน์  สกุลศักดิ์ทอง
 
1. นางสาวดลฤทัย  สายาพัฒน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวกังสุดา  ผ่องแผ้ว
2. นายณัฎฐกรณ์  ทองคำ
3. นายธีรวัฒน์  พิชัย
4. นางสาวน้ำพลอย  ศรีเมือง
5. นางสาวปภาวดี  มีศิริ
6. นางสาววาสนา  มันทะกะ
7. นางสาวสุนิษา  จักดี
8. นายอภิสิทธิ์  สิริภาคภูมิกุล
9. เด็กหญิงอรพินท์  ถกลพัฒนกุล
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
3. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนันทร  สราญรมย์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มีศิริ
 
1. นางอุมาพร  ศรีเมือง
2. นางสายใจ  ยะหัตตะ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อังคะนาวิน
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสายใจ  ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางทิพย์  สิงห์หนู
2. นางสาวเกษศิรินทร์  จิตรสม
 
1. นางสายใจ  ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายวันชนะ  ใครสุข
2. นางสาวศิรินภา  คำเสียง
 
1. นางอุมาพร  ศรีเมือง
2. นางสายใจ  ยะหัตตะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัษฎา  ทองใหญ่
2. เด็กชายบวรศักดิ์  ปิโย
3. เด็กชายอนุชา  กุลจันทร์ศรี
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชัย  ลือชา
2. นายสิทธิพร  พวงดี
3. นายสิทธิเดช  แซ่แต้
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
 
37 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรางวลัย  ภูละคร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  อ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยถาพร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสายใจ   ยะหัตตะ
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายญาณพัฒน์  บุญชู
2. นางสาวศิวพร  จันทร์หลำ
3. นางสาวสุกัญญา  เสาวโร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจงาม
2. เด็กชายสุธิมนต์  ใยญาติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางสาวอารียา  ทับวิเชียร
2. นางสาวดลฤทัย  สายาพัฒน์
 
40 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายนฏฐธนธรรม  ฐีฏภัทรมนตรี
3. เด็กชายนิธิกร  โกพล
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
 
41 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุเดช  โกพล
2. นางสาวสุธิดา  ทิพจร
3. นางสาวอรวรรณ  วงษ์หาญ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายชยานนท์  ไชยรักษ์