สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริปัณณวัฒน์
 
1. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิวพร  จันทร์หลำ
 
1. นายชยานนท์  ไชยรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีโนนทัน
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ชัยการกิจวงษ์
 
1. นางสาวกชพร  สมวาทสรรค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนลินรัตน์  สกุลศักดิ์ทอง
 
1. นางสาวดลฤทัย  สายาพัฒน์