สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาพร  ลายทอง
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวเจนจิรา  หนูช่วย
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายญาณพัฒน์  บุญชู
2. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวสุมลรัตน์  ทองเจือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญรอด
2. เด็กหญิงลักษพร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวันใหม่  สมพงษ์รัตน์ฺ
2. เด็กหญิงวัลลภา  รามณู
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
2. นางศศิพร  บุรีรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวชัญญานุช  ศิวะกุล
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำพันธ์
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
2. นางศศิพร  บุรีรักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายชาย  สร้อยเงิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  โคช่วย
 
1. นางศศิพร  บุรีรักษ์
2. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิธร  แซ่เตีย
2. นางสาวศศิภา  สุพัฒน์
3. นางสาวศิริพร  รัตนะ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา