สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีพันธุ์เจริญ
 
1. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายภาณุเกียรติ  อมฤกษ์
 
1. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีดารา
2. นางสาวอาริสรา  คำบุปผา
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิยะดา  นครเขตต์
2. นางสาววนิดา  แน่นหนา
 
1. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
2. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นายจิรายุส  โอฬารทิชาชาต
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นายเอกราช  บุญหว่าน
2. นายวิชัย  สุมงคล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 7 1. นางสาวภาวิดา  อนุกูล
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวกังสุดา  ผ่องแผ้ว
2. นายณัฎฐกรณ์  ทองคำ
3. นายธีรวัฒน์  พิชัย
4. นางสาวน้ำพลอย  ศรีเมือง
5. นางสาวปภาวดี  มีศิริ
6. นางสาววาสนา  มันทะกะ
7. นางสาวสุนิษา  จักดี
8. นายอภิสิทธิ์  สิริภาคภูมิกุล
9. เด็กหญิงอรพินท์  ถกลพัฒนกุล
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
3. นายเตชิต  แผลงอาวุธ