สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมา  ตรวจมรรคา
 
1. นายปณชัย  วัฒนะแสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมมิทร์
2. เด็กชายต้นตระการ  เตียเจริญ
3. เด็กหญิงมุทิตา  นิลารัตน์
4. เด็กหญิงสิริโสภา  โสภาภาพ
5. เด็กหญิงสุปรียา  สัจจะเขตต์
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
2. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 8 1. นางสาวญาดา  นครเขตต์
2. นางสาวธนัญญา  วัชรประทีป
3. นางสาวมะลิวัลย์  รัตนพลแสน
4. นางสาวศลิษา  กุ่มเทียน
5. นางสาวเสาวคนธ์  แสงทอง
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
2. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวจิรประภา  นิรมลรัตน์
2. นางสาวทักษพร   นวนกอง
3. นายภัทรพล  คำสาร
4. นายวันชนะ  ใครสุข
5. นางสาวศิรินภา  คำเสียง
 
1. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ขันนาค
 
1. นายเตชิต  แผลงอาวุธ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยการกิจวงษ์
2. เด็กชายศุภโชค  เนื่องจำนงค์
 
1. นายเอกราช  บุญหว่าน
2. นายวิชัย  สุมงคล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายอนันท์  วงษ์ศิลป์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนันทร  สราญรมย์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มีศิริ
 
1. นางอุมาพร  ศรีเมือง
2. นางสายใจ  ยะหัตตะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อังคะนาวิน
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสายใจ  ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางทิพย์  สิงห์หนู
2. นางสาวเกษศิรินทร์  จิตรสม
 
1. นางสายใจ  ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายวันชนะ  ใครสุข
2. นางสาวศิรินภา  คำเสียง
 
1. นางอุมาพร  ศรีเมือง
2. นางสายใจ  ยะหัตตะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัษฎา  ทองใหญ่
2. เด็กชายบวรศักดิ์  ปิโย
3. เด็กชายอนุชา  กุลจันทร์ศรี
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชัย  ลือชา
2. นายสิทธิพร  พวงดี
3. นายสิทธิเดช  แซ่แต้
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
 
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรางวลัย  ภูละคร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  อ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยถาพร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสายใจ   ยะหัตตะ
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายญาณพัฒน์  บุญชู
2. นางสาวศิวพร  จันทร์หลำ
3. นางสาวสุกัญญา  เสาวโร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจงาม
2. เด็กชายสุธิมนต์  ใยญาติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางสาวอารียา  ทับวิเชียร
2. นางสาวดลฤทัย  สายาพัฒน์
 
18 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายนฏฐธนธรรม  ฐีฏภัทรมนตรี
3. เด็กชายนิธิกร  โกพล
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์คณา
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุเดช  โกพล
2. นางสาวสุธิดา  ทิพจร
3. นางสาวอรวรรณ  วงษ์หาญ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นายชยานนท์  ไชยรักษ์