สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สอนศรี
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิรดา  เชื้ออิ่ม
 
1. นางประคอง  โสภาพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 8 1. นางสาวขนิษฐ  สัตบุษ
 
1. นางนงนุช  วิชาจารย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกานต์ชนิต  ธัญวัฒน์สวัสดิ์
 
1. นางสาวผกามาศ  สันโดด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทธนันท์  สลุงอยู่
 
1. นางลัดดา  สงวนทรัพย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรนพิน  แซ่ลือ
 
1. นางสาวนุชนาถ  แผ้วไธสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภาสวิชญ์  สุขเลิศ
 
1. นางสาวพิณทิพย์  มหาสันติปิยะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.99 เข้าร่วม 6 1. นายสิรวิชญ์  อิงประภานนท์
 
1. นางสาวชุติมา  จันทร์แดง