สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวสุลิษา  บัวชา
 
1. นายอนุวัฒน์  รัตนทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวภัททิยา  สงค์จิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาภรณ์  เชยสุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณญาดา  บรรลุพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เล็กแสดง
3. เด็กหญิงศิรัญญา  สุขเจริญ
 
1. นายทศพล  ลาภจรัสแสงโรจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสายใจ  คำมูล
2. นางสาวอรอุมา  พุฒจรูญ
 
1. นายศุภสัณห์  ศรีวิชัย
2. นายวรวุธ  ภิรมย์ภักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนัญชัย  ศรีดารา
 
1. นายธนากร  ชัยนุภาพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวปพิชญา  อรรถพิทักษ์
2. นายวัชรพล  โพธิ์นอก
3. นางสาวสรัลพร  ใจปิง
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรมปัญโญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณุตตรา  มโหฬาร
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไวยกุลศักดิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 9 1. นายวรชน  บุตรดี
2. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณคง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทับกลัด
2. Mr.Zhong  Shu
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงโสพิศนภา  นิ่มนวล
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นางสาวภาพิสุทธิ์  ทิพยสูตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพัตธร  เชียงทอง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวกนิษฐา  อาจวิชัย
2. นายณพงษ์  พลหาญ
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  พูลทอง
2. นายอภิรักษ์  เกตุแก้ว
3. นายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด