สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนี  แซ่หญ้า
 
1. นางสาวสุปราณี  กาญจนศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวสุวนันท์  มีรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถวิลหล่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.05 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิภาพัทธศล  พิพัฒสัจจา
 
1. นายชินวุฒิ  รัชตะนาวิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพรดา  คงประเวช
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุขทนารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  แซ่เอี๊ยบ
2. นายธนภัทร  อาจศิริ
3. นางสาวพรธิภา  ผสมทรัพย์
 
1. นางธวัลรัตน์  ประจง
2. นางสาวสายพิณ  ทองเย็น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงอภิชญา  แสงเพ็ชร
 
1. นางกาญจนา  ชื่นชม
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวธนวรรณ  สมบูรณ์เลิศสิริ
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายพงศกร  ประเสริฐ
 
1. นายชนัต  เวสารัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวรวรรณ  งานเลิศปัญญากุล
3. เด็กชายศุภกร  สุกใส
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมปัญโญ
2. นางสาวรวิวรรณ  ดีประดับ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โคตะมัง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เมตตาเจโตวิมุติ
3. เด็กชายรชต  นิสสัยพันธ์
 
1. นายนพรัตน์  แย้มโกสุม
2. นางสาวณัฐกานต์  นวลงาม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตกร  สุขเหลือง
2. นางสาวชรินรัตน์  แซ่กอ
3. นายอนุชิต  น้อยหลา
 
1. นายชัยณรงค์  เงินมูล
2. นายจรัส  จึงจรัสทรัพย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวณัฐวรา  แก้วถาวร
2. นางสาวลักษิกา  ลี้เจริญ
3. นางสาวอัจฉรา  ระบาย
 
1. นางอุมาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวบุษราคัม  ชูศรีโสม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. นางสาวกชกร  ทองเนียม
2. นางสาวกิตติยารัตน์  สำลีเสนาะศัพย์
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เจริญ
4. นางสาววริษา  มณีหิรัญรัตน์
5. เด็กชายวรโชติ  ภักดิ์โพธิ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  นารถเสวี
2. นายศิริชัย  ละดาดาษ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.3 เงิน 8 1. นางสาวฐิติมา  กรณีกิจ
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญฤทธิ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณิชากมล  เพิ่มพานิชเดช
2. นางสาวบุญญาดา  เชื้อวงศ์
 
1. นายวสุพจน์  นออ่อน
2. นายวรวุฒิ  ตู้พิมาย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนวลจุฑา  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายถิรายุ  พรหมโคตร
2. เด็กหญิงสุภิสรา  ภักดี
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิริมาศ  เมฆมนต์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวศศิธร  กิตติคารทูล
 
1. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สุขเกษม
2. เด็กชายธนพล  เลิศภูวิวัฒน์
3. เด็กชายรัชชานนท์  เสมพลกรัง
 
1. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
2. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมลวัฒน์  ตรีเมฆ
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัลธิชา  บุญชื่น
 
1. นางสาวสุนีย์  รัตนสกุลชล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.17 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองพุทธา
2. เด็กชายนพดล  เปรมปรีด์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทับกลัด
2. Mr.Zhong  Shu
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.75 เงิน 7 1. นางสาวธันยาภรณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  กำจัดภัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทับกลัด
2. Mr.Zhong  Shu
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกราช  แก้วงาน
2. นางสาวธรณ์ธันย์  จันทเขต
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายทักษิณ  ไตรรัตน์
2. เด็กชายอนันดา  เสาวรส
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นางญาณกร  คชินทรโรจน์
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรภร  วีระโพธิ์ประสิทธิ์
2. นางสาวรฐพร  เผยฉวี
3. นางสาวสุพัตรา  ปาณะศรี
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นางสาวธิดารัตน์  สระเพ็ชร
 
28 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วสังข์
2. เด็กหญิงสไบนาง  คำหล่อ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฟุ้งสายชล
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย