สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ตุระ
 
1. นางมลิวัลย์  สุวรรณศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริณญารัตน์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหานาท
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กชายชาคริต  บุตรโคษา
2. เด็กชายวศิน  สนิทใจรักษ์
 
1. นางสาวเจริญพร  พันธุ์แพง
2. นายวรวุธ  ภิรมย์ภักดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศลิษา  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
1. นายสุจินดา  รัตนไพโรจน์
2. นางสาวดารัตน์  ปังชัยภูมิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสนม
 
1. นางสาวนงนุช  สุขทนารักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  ลีเส็ง
2. นายพศิน  โสภณธนาพงศา
3. นางสาวพุธิตา  บรรเทา
 
1. นางอุมาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวรติ  ตันติราพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  ชุมพล
2. เด็กหญิงธัญสุดา  จำนงผล
3. เด็กหญิงธิตินันท์  พิทยานุรักษกุล
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  สังข์เกษม
2. นางสาวภัทรวดี  ธัญญผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บูรณปรีชา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองเกิด
3. เด็กหญิงธนิดา  วรกุลสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันทองคำ
2. นางสาวชัญญลัคน์  วงษ์เจริญเงินขาว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายลัทธพล  พรพัฒนทรัพย์
2. เด็กชายอริญชัย  ตุ่มศิริ
 
1. นายอนิรุทธ์  ภู่ทิม
2. นายเอกชัย  นาสืบ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  ชาญอุประการ
2. เด็กชายจิระพัฒน์  แก้วประยูร
 
1. นายเอกชัย  นาสืบ
2. นายอนุรุทธิ์  ภู่ทิม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลสุข
2. เด็กหญิงจีราภา  คำมาอุตม์
3. เด็กชายธีรภัทร  เสวกอาภรณ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงผาณิตา  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวธนิดา  ดอนไพรนุช
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภัทรเมธินทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง 6 1. นางสาวนภัส  ชินเวโรจน์
2. นางสาวประภาพร  กาญจนกิตกร
3. นางสาวมีนทิญา  ทองแก้ว
4. นางสาวมุธิตา  กอบเงินทอง
5. นางสาววิยะดา  ชัยมงคลถาวร
 
1. นางพจนารถ  วิเชียรเทียบ
2. นางสาวสิรีรัศมิ์  ศรีสูงเนิน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากานต์  ยศยิ่ง
2. นางสาวพลอยนภัส  วงศ์อยู่
3. นายวิศวะ  มหาราช
4. นางสาวอาทิตยา  เกตุอรุณโรจน์
5. นางสาวโหม่เอ  คำปัน
 
1. นางสาววารุณี  วิเศษสุด
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เสน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธีรพงศ์  สุระศร
2. นางสาวพิชญ์สินี  วุ่นฟัก
3. นายศตวรรษ  รัตนภักดี
4. นางสาวอารีรัตน์  ผ่องอุไร
 
1. นายนพดล  อุริตวี
2. นางสาววนัสนันท์  จันทร์เนียม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงนงภัคษร  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธรา  สันติภาพศศิธร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชดา  อิธิพร
2. เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์ศรุตวาณิช
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพัชร  กุศล
2. นายธรรมนูญ  อินต๊ะวัง
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางกาญจนา  หงษ์หิรัญพันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โปรดปราณี
2. เด็กหญิงณิชชยา  กุลเดช
3. นางสาวธนัชชา  รุ่งรัตนผลิน
4. นางสาวนวลวรรณ  ปากพลีนอก
5. นางสาวปิยะดา  ปุลาเต
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศักดิ์เจริญ
7. เด็กหญิงวิรมณ  งามวิไลลักษณ์
8. นางสาวอารียา  อินต๊ะ
9. เด็กหญิงเพชรทองนิล  ท่าใหญ่
10. เด็กหญิงโรเมลิน  น กาเซส
 
1. นางสาวพิมพา  มงคลชัยฤกษ์
2. นางสาวประทุม  ชลวานิช
3. ว่าที่ร้อยโทมณเฑียร  คำบุบผา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทินณารัตน์
2. เด็กหญิงศิรินภา  เหวนอก
 
1. นายพันพฤฒ  โสมชู
2. นายอัครนันท์  หูไธสง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเพ็ญศิริ  นาคำ
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  ครุฑศรี
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรรินทิพย์  อินนัน
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  วัลลา
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยนุช  จิตพูลผล
2. นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ
3. นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
1. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
2. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายอาณัติ  หมีสุข
 
1. นายศตวรรษ  มาเปี่ยม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 1. เด็กชายเพชรนที  สมบุญ
 
1. นายศตวรรษ  มาเปี่ยม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินี  จำปาใด
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีทรัพย์ปรุง
 
1. นางสาวธนากร  ไชยมงคล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุปราณี  สวามีชัย
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อุ่นทอง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีทรัพย์ปรุง
3. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์คำ
4. เด็กหญิงญาณิษา  ไตรสะอม
5. เด็กหญิงณิชนันท์  สมคิด
6. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  รัตนประทุม
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ขจรรัตนานนท์
8. เด็กหญิงธยานี  พวงศรี
9. เด็กหญิงนลินี  จำปาใด
10. เด็กหญิงนิตย์รดี  เพชรรัตน์
11. เด็กหญิงภุมรินทร์  งามคณะ
12. เด็กหญิงมยุริน  ผ่องใส
13. เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยง
14. เด็กหญิงวิสุนันท์  จินดาศิริพรรณ
15. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ถนอมเงิน
16. เด็กหญิงศุภิสรา  ไวบุญญา
17. นางสาวสุปราณี  สวามีชัย
18. เด็กหญิงอรปรียา  ความดี
19. เด็กหญิงอาฐิติยา  ดวงใหญ่
20. เด็กหญิงอารีซะ  เจ๊ะอาแว
21. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขำดำ
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายถิรายุ  ชิณวงค์
2. นายนักสิทธ์  เสริมสันติธรรม
3. นางสาวพิราภรณ์  เกิดหนองสังข์
4. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
5. นายวรายุทธ์  สุวภา
6. นายอัสนี  โฉมกาย
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นายปัญญา  บัวบาน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ตรีสุวรรณกุล
2. นางสาวกมลวรรณ  ดวงแสง
3. เด็กชายกฤชพงษ์  วชิรโสวรรณ
4. นายกฤตยชญ์  ท้าวนู
5. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุมาลา
6. เด็กหญิงญานิศา  อิสอน
7. นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ้ง
8. นายถิรายุ  ชิณวงค์
9. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ยิ้มศิริ
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
11. นางสาวนภาวรรณ  ฤทธิ์ประภากร
12. นายนักสิทธ์  เสริมสันติธรรม
13. นางสาวปาริฉัตร  อินจันทร์
14. นางสาวปุณยวีย์  ทัพภูมี
15. นางสาวพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
16. เด็กหญิงภวิษย์พร  ศรนรินทร์
17. เด็กหญิงภัคจิรา  ดาดิน
18. นายภูมิพัฒน์  บัวใบ
19. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
20. เด็กหญิงมนัญชยา  โสภา
21. นายรติพงษ์  จันทร์ศรี
22. เด็กหญิงรสธร  มะลิวงษ์
23. นางสาวรัตนากร  คำเสนาะ
24. นายวรายุทธ์  สุวภา
25. นางสาววีรนันท์  ศิริ
26. เด็กชายวีระสิทธิ์  เดือนเพ็ญ
27. เด็กหญิงสรัญรัตน์  ฐิติณรงค์สกุล
28. นายสราวุฒิ  สุขโชค
29. เด็กชายสัญญา  อดิษะ
30. เด็กหญิงสิรมณี  ฉัตรวิเชียร
31. เด็กหญิงสุภัทรา  รอบรู้
32. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอดม่วงท่า
33. เด็กหญิงหฤทัย  ลี้กิจเจริญผล
34. เด็กหญิงอภัสดา  จงคลาดกลาง
35. เด็กชายอรุณ  เคหะภูมิ
36. นางสาวอัยลดา  ลบแท่น
37. นายอัสนี  โฉมกาย
38. เด็กชายอานนท์  เจริญ
39. นางสาวอินทิรา  สุขศรีสวัสดิ์
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสนยะบุตร
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
3. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
4. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
5. นายสกนธ์  รอดใส
6. นายปัญญา  บัวบาน
7. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
8. นายธวัชชัย  ขวัญเมือง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิราภรณ์  เกิดหนองสังข์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายถิรายุ  ชิณวงค์
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ไชยศิริ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวภัคจิรา  หิรัญญากร
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวชัญญานุช  ศิริสุข
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขัตติยะ  เขียนอำนาจ
2. เด็กหญิงจันทนา  ทองสุข
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  โนรินทร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  วีรพันธุ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุทัยรัตน์
6. เด็กชายธนกฤต  คล้ายพันปี
7. เด็กชายนราธิป  รุ่งสว่าง
8. เด็กหญิงนุชชนก  นามโคตร
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  พามี
10. เด็กหญิงมธุริน  สมตำหนิ
11. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  เสาทอง
12. เด็กชายโภคิน  โพธิ์คลี่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นายปัญญา  บัวบาน
4. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมปัญญา
2. นางสาวกิ่งกมล  แซ่คู
3. นางสาวจิตมาส  โพธิ์ป้อม
4. นางสาวฐีติกมล  จิตสุวรรณ์
5. นายธนพล  ศรีธรรม
6. นางสาววราภรณ์  ไกยสิทธิ์
7. นายสันติ  โพธิ์ศรี
8. นางสาวสิริยากร  วงษางาม
9. นางสาวสุมน  แซ่เฮ้ง
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนชีพ
 
1. นางสาวภาพิสุทธิ์  ทิพยสูตร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  บุญรอง
 
1. นายพรเกียรติ  ล้วนธรรมคุณ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
2. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญญพิพัฒน์  เนืองนอง
2. นายพฤฒพงศ์  ฉ่ำพิพัฒน์
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เกษมลักษณ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทับกลัด
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  ไตรภพสุวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  คำพะโคตร
2. นายฐานันดร์  แซ่ตั๊น
3. นางสาวนภาพร  ถนอมสัตย์
4. นางสาวสตรีรัตน์  ต่วนชะเอม
5. นางสาวสุภาพร  อุสารัมย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทับกลัด
2. Mr.Zhong  Shu
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่เชย
2. นางสาวจริยา  จิตรจะโปะ
3. นางสาวบุญประทิพย์  ธุระตา
4. นางสาวปฏิมากร  แซ่ตั๊น
5. นายเจษฎากร  ศรีวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงค์  พรมสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัตรคำ
3. เด็กชายทัตพิชา  พันธุ
4. เด็กชายธนกร  เถาวัลย์ราช
5. เด็กชายธีทัช  ปุณะปุง
6. เด็กชายปรพล  อุทกิจ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทพปัญญา
8. เด็กชายมนัสชัย  สวัสดี
 
1. นายวีรยุทธ  หาญโงน
2. นายศุภดล  อุ่นวงษ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันทองคำ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิชามาศ  พูลขำ
2. นางสาวบุญรักษา  กรีวัชรินทร์
3. นางสาววัชรวลี  แซ่เฮ้ง
4. นางสาววิจิตรา  เค้ามูล
5. นางสาวสโรชา  ตรีวัฒนานนท์
6. นายอิทธิ  ประทัยสมัน
7. นางสาวเกตุสุดา  ทิพรัตน์
 
1. นายสราวุธ  จุมจันทร์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งดี
2. นางสาวศิริวิภา  คงคุณ
3. นางสาวศุภลักษณ์  ทนกระโทก
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉันท์พิชา  นันตาเรือน
2. นางสาวรัชฎา  ทิพสุวรรณ
3. นางสาววาทิณี  จันทรัตน์
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริยาภัทร  วิเชียรพงษ์
2. นางสาวพรชนก  ม่วงคำพร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สินศิริ
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวพิมพา  มงคลชัยฤกษ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โมรา
2. เด็กหญิงแพรวา  เทียนขจร
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. นางวาสนา  สนองผล
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันธวดี  ลือชัย
2. เด็กชายอธิพัทน์  น้อมนำชัย
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นางบัวทอง  นันทะจันทร์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวกานต์ชนิต  ธัญวัฒน์สวัสดิ์
2. นายวริทธิ์  วัฒนวงศาโรจน์
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  แจ่มใส
2. เด็กชายฉัตรไชย  มาลา
 
1. นางกรองทอง  บุญพร้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา  หาญโงน
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุณยเกียรติ  ฉมามหัทธนา
2. นางสาวรุ่งรวี  ปิ่นรัมย์
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นายทิวากร  หวันลา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กชายจรัญ  น้อยหลา
2. เด็กชายพีรวุฒิ  จุลละโพธิ์
 
1. นางกรองทอง  บุญพร้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา  หาญโงน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เกิดหิรัญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ซิมซี
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัลลภ  แจ้งไพร
2. นายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
 
1. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิชัย  เกตุเมฆ
2. นายอภิสิทธิ์  เซ่งลอยเลื่อน
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนท์รวิส  แก้วมรกต
2. นายมฆวัน  แจ่มศรี
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาธิป  จึงเจริญ
2. เด็กชายปุณยวีร์  วระชัยนิษฐากุล
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติ  สุภาวะหา
2. เด็กชายจิตตพงษ์  รักสนิท
3. เด็กชายรัฐชภูมิ  สิงไซร
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นางสาวธิดารัตน์  สระเพ็ชร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรดล  ทรงเหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงศุทธินี  เทพวงค์
3. เด็กหญิงสุนันทา  โตแทน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  พิมพ์ทัษษิณ
2. นายธีระวุฒิ  เผยสง่า
3. นายสุดใจ  พิมพ์วงศ์ษา
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุตรศรี
2. เด็กหญิงนภัสชนันพร  บวรโชติทัพพะ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชลพนารักษ์
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาไชยลาน
3. นายสัมฤทธิ์  ยียวน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภัทรภาคย์พงษ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ฉายาผ่อง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ต่วนชะเอม
4. เด็กชายภัณฑบดี  ชุดสนะเสวี
5. เด็กหญิงศุภานันท์  ชัยพัส
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สินอุดม
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
3. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริษฐา  มีศรี
2. นางสาวศาตพร  ชื่นอารมย์
3. นางสาวอันธิกา  แซ่เจี่ย
4. นางสาวอุไลวัลย์  วงค์อนุ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวงาม
6. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีจรูญพู่ทอง
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
3. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
71 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญญาดา  เชื้อวงค์
2. นางสาวปวีณภัสร์  รังสิทธิ์วรางกูร
3. นายรฐนนท์  ทุมเมืองปัก
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  สระเพ็ชร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสร  นาคเจริญ
2. เด็กหญิงปภาดา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธิติวุฒิอนากูล
 
1. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุดาพร  คัพภะเจริญ
2. นางสาวสุภารัตน์  ช่างทำ
3. นางสาวอภิชญา  ภานพพงศ์
 
1. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
74 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยกมล
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ก้าหรีมล๊ะ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
75 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยนุช  สัตบุษ
2. นางสาวสุจิตตรา  ใจปิง
3. นางสาวเกตนิภา  นุชชาติ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัททิยา  ขจรกิดาการ
2. เด็กหญิงมณนิสา  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงเกสรา  แซ่เตียว
 
1. นางบุษบา  มานิตย์
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติกา  บุตรจำรวญ
2. นางสาวปริณดา  สงวนญาติ
3. นางสาวอัญชลี  วงษ์ดี
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นางบุษบา  มานิตย์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรพร  ซาตี
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ซามนตรี
3. เด็กหญิงเพียงรวี  ลิ้มเจริญ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนาพร  ประมาณ
2. นางสาวภควดี  สิงห์ลอ
3. นางสาววารุณี  จันทผล
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางจินตนา  วาพัดไทย
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวุฒิ  แสงประกาย
2. นางสาวพิชชาภา  เชื้อสมุทร
3. นายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก