สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายชวัลวิทย์  นาคปฐม
 
1. นางจินตนา  ธรรมกันหา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายภาสวิชญ์  ไพสิฐเศวต
 
1. นางสาวกัญกนิษฐ์  สุริยาสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  วชิรเดชเสถียร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยนภัส  ถวิลหา
 
1. นางสาวอรศิริ  จั่นบำรุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
 
1. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปัฐสรณ์  หล้าลุน
 
1. นายอุดม  สิงห์โตทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  ประสงค์
 
1. นายทรงยศ  จันครา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชิตานันท์  อัครพิชยารัชต์
 
1. นางสาววินนา  พูลสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิรชัช  บุญรอด
2. เด็กชายเขมชาติ  คุณธรรมวรกุล
3. เด็กชายแสนภูมิ  สุภัทรกุล
 
1. นางอัจฉรา  สร้อยตัน
2. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  นิลแย้ม
2. นายพลธร  ธารธุวศิลป์
3. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
2. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพาทิศ  โชคแสวงการ
2. เด็กชายวรเมธ  งามวงษ์วาน
 
1. นางสาวโศรยา  พงษ์ธนู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จันดวง
2. เด็กชายรัชพงษ์  ทองพานิช
 
1. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนนันท์  อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
 
1. นางจินตนา  ธรรมกันหา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  นิลสุวรรณ
 
1. นายธัมมธาดา  อู่วิเชียร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวีร์  ศิวดุลย์
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์
2. เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ
3. เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ
 
1. นางสาวนฤทธิ์ศรา  บุญฤทธิ์
2. นางชุติมันต์  โรจนะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายณภัทร  เปียสวน
2. เด็กชายวาทการ  เจริญบุญพัชร
3. เด็กชายโชติพัฒน์  เต็มพงศ์ศรีสง่า
 
1. นางสาวนฤทธิ์ศรา  บุญฤทธิ์
2. นางชุติมันต์  โรจนะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงวิลัย
3. นางสาวอรวรัลกร  พันธ์ขอ
 
1. นางจันทิมา  บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์  ชมภู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์เสนา
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ชูช่วย
 
1. นายอากร  พุทธรักษา
2. นายศิวนาท  เนตรพระ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชวัน  จันทะขาว
2. นายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นางวัลภา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
2. นายปรีชา  ทรงกลด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์
 
1. นางสาวกัลยา  อัมพุชินีวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายธัชนนท์  ศรีสาธิต
 
1. นางสาวมณีนุช  พรหมอารักษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายสหราช  ช่วยแก้ว
2. เด็กชายอดิเทพ  ทองเอี่ยม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตวิทย์  ไผ่ล้อม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชนินทร์  ปฏิมาอารักษ์
 
1. นางสาวปูน  บุตรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชฤทธิ์  ปฏิมาอารักษ์
 
1. นางศรีประไพ  เลิศฤทธิ์มหาชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
2. เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
3. เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
 
1. นายเขตรัตน์  จันทะศรี
2. นางสาววันดี  แนบเชย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
2. นายนัทธกร  จิวเหยียน
3. นายภาควัฒน์  หงส์นันทกุล
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นางสาวนันทา  ศรีแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชนทัต  รักษ์ชัยธนกร
2. เด็กชายธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์
3. เด็กชายสมัชญ์  สิทธิชัยทวีกุล
 
1. นางกัญปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
2. นายนวพล  กิตติวงศา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  ใจงาม
2. นายชยธร  สุจินตกาวงศ์
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงวิลัย
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กชายธนงค์  สนิทวาจา
2. เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ
3. เด็กชายอธิษฐ์  แก้วซิ้ม
 
1. นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน
2. นางสาวพนารัตน์  พันธ์สมพงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  เรืองจิตรธรรม
2. นายรัชพล  ยินดีสุข
3. นายสิรวิชญ์  พัฒนโภครัตนา
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นางสาวสุวะนิต  สุระสังข์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หีบไธสง
2. เด็กชายธนบดี  ทองดีเลิศ
3. เด็กชายอัครวัฒน์  วุฒิเจริญกิจ
 
1. นางสาวจินตนา  อินทนาม
2. นางสาวภทรษร  พลอยงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศ์พล  ทับทอง
2. นางสาวพัชรพร  ศุภกิจจานุสรณ์
3. นางสาวภคอร  อมรสิน
 
1. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์
2. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
2. นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นายอรุชา  วิริยะประเสริฐ
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
2. เด็กชายภูริภัทร์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นางสาวทรรศนาภรณ์  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวสุวะนิต  สุระสังข์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายณพวิทย์  วนศิริกุล
2. เด็กชายพัชรพล  ผดุงพจน์
 
1. นายเอกราช  นวศรีพงศ์
2. นายประทีป  ไป๋สกุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤศภณ  กุลขจรพันธ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยปฏิวัติ
3. นายอภิกฤช  ใจไว
 
1. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
2. นายประทีป  ไป๋สกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เกตุประทุม
2. เด็กชายจิรเดช  อุสันดร
3. เด็กชายณธเดช  พวงเจริญ
4. เด็กชายณัฏฐ์ดิตถ์  เหลืองอ่อน
5. เด็กชายธัชชัย  กุลมิตร
 
1. นางมธุรดา  ตันเจริญ
2. นายอภิสิทธิ์  พาไหม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัฬห์  บริสุทธิ์บัวทิพย์
2. นายภาณุรุจ  การุญ
3. นายศุภธัช  สังข์ทอง
4. นางสาวสุธีธิดา  เกตษา
5. นางสาวเอื้อการย์  ชินะธิมาตร์มงคล
 
1. นางพรพิมล  เทศสวัสดิ์
2. นายวรวุฒิ  วิจารณ์พล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตณัฐ  สัญญาวิรัตน์
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ตันวงษ์วาน
3. เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล
4. เด็กชายศุภากร  บรรจง
5. เด็กชายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ศิริธีรศานต์
2. นางสาวพรพิชญ์  ประภาพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชลพนารักษ์
3. นางสาวดลพรพรหม  วิเชียรเทียบ
4. นางสาววิมุตตา  บูรณะอำนวย
5. นางสาวอัญชสา  บุญศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นาคสมบูรณ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  แนบเชย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตณัฏฐ์  ศิริพรนพคุณ
2. นายธนพล  โพธิ์สาวัง
3. นางสาวนิรันตรี  ปรุรัตน์
4. นายยสินทร  กลิ่นจำปา
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  ยุนยะสิทธิ์
 
1. นางสาวลักษณา  วัฒนะ
2. นางพเยาว์  สายชล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  วุฒิเจริญกิจ
2. นายชัยพฤษ  ชอบสะอาด
3. นายตรัย  เหลืองอ่อน
4. นายตะวัน  สุรนันท์
5. นายธนพล  นิลชัชวาลย์วงษ์
6. นางสาวธัญภา  แสนเจริญ
7. นางสาวนภัสสร  ศฤงคารินทร์
8. นายนวพล  สาสุนทร
9. นายบูรพาวิทย์  ภัทรคำประสิทธิ์
10. นายพัชรศักดิ์  พรมเรือง
11. นางสาววรวลัญช์  คงทัพ
12. นายศรเพชร  วุฒิกรชัยสกุล
13. นายสุธน  ลายเงิน
14. นางสาวสุพัตรา  เชื้อศรีนนตรี
15. นางสาวสุพิชญา  มั่นน้อย
16. นายสุรดิษ  เจริญเวทย์วุฒิ
17. นางสาวอคิราภ์  วิรุณราช
18. นางสาวอภิชญา  สุขศิริ
19. นางสาวแพรวา  มุงคุณคำซาว
20. นายโชคชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายคณิศร  แจ่มรัศมี
2. นางสาวณัฐวดี  เอนก
3. นายคณพศ  อินทเคหะ
4. นางสาวชลธิชา  ธรรมผล
5. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิชา  เจริญธนกิจกุล
 
1. นายสนธยา  ณ ปัตตานี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพร  แสงสุบิน
 
1. นางวสิชา  พ้นภัยพาล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 1. เด็กชายธนเดช  สุทธิเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จินตนา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บัวภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  งอกงาม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชาภา  ปราโมทย์
2. นายวีรสุต  การย์บรรจบ
 
1. นางสาววนิสา  บุรีเทศน์
2. นางสาววรวลัญช์  ฤกษ์ประสาทพร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  กฤตสิน
2. เด็กชายกีรติ  อุดม
 
1. นายศานิต  โหนแหย็ม
2. นายทัศน์ไชย  เจริญพิริยะเวศ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิดา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวรชยา  คุระวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์  พงษาปาน
2. นายอธิปัตย์  ธารประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายคณิศร  ณ ระนอง
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววนิดา  เกิดผลงาม
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายนันทพัทธ์  ปานเศรษฐสิทธิ์
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชลภฤศ  วิปุลพงษ์
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายภูเบศ  ภักดีศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  ขุนกิจ
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายวรวุฒิ  ป้อมประสิทธิ์
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายหิรัญกฤษฏิ์  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายกษิดิศ  เพ็ญพิบูลรัตนา
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสายพร
 
1. นางสุภักดิ์  พ่อค้าพานิช
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายบัญญพนต์  คฤหัสนวฤกษ์
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาววิรัชฎา  ทัศคร
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายณัฐสิทธิ์  องค์เจริญ
2. เด็กชายพีรณัฏฐ์  บุตรศรีภูมิ
3. นายศิวกร  ยะสะวุฒิ
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววัชรีวรรณ  บุญประครอง
2. นางสาวอโณชา  บุญสม
3. นางสาวเขมิกา  รุ่งจันทวงษ์
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิ  แย้มประดิษฐ์
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศตายุ  องอาจ
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภิสรา  สุทจิตร์
 
1. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรัช  ยองใย
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัทรพงษ์  พรมจันทร์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณธกร  พาณิชวราห์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
2. นายคณิศร  ยกย่อง
3. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
5. นายจีรัช  ยองใย
6. นายธีรภัทร  เจริญสว่าง
7. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
8. เด็กชายศตายุ  องอาจ
9. นางสาวศุภิสรา  สุทจิตร์
10. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
11. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
12. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
2. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
3. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรพจน์  ง่วนสำเริง
2. เด็กชายชลัชพล  จันลา
3. เด็กชายวัฒนา  ถาวะโร
4. เด็กชายสิรวิชญ์  กุลพานิช
5. เด็กชายเชิดพงษ์  คำนึงการ
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นายวีรภัทร  เตรียมสกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยธัช  รุ่งโรจน์
2. นายญาณพันธ์  เชี่ยวประสิทธิ์
3. นายณัฐพงศ์  ชูช่วย
4. นายพิพรรธน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
5. นายสงกรานต์  เพิ่มทวี
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นายวีรภัทร  เตรียมสกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรกันย์  โมละกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณธกร  พาณิชวราห์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรลักษณ์  ฟักทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏ์  นิจนิรันดร์กุล
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอมรดา  โกวิทวัฒนชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฤต  พูลสุข
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวภัทรกันย์  โมละกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณตภณ  แก่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  แก่นวงษ์
3. เด็กชายถิรศักดิ์  ใจยงค์
4. เด็กชายปวริศ  กวมทรัพย์
5. เด็กชายพชร  ศีลาเจริญ
6. เด็กชายพิชญางกูร  เตยแก้ว
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  สันติพงษ์
8. เด็กชายภวัต  ธีรกสิกร์
9. เด็กชายรวิชษ์  สีละสิริ
10. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสงชู
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
4. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกันต์  มะลิทองไพศาล
2. นางสาวนภสร  วสิกรัตน์
3. นางสาวนัชชา  อินทราคม
4. นายพิสุทธิศักดิ์  ทรงบานชื่น
5. นายภิญโญ  ศรีระกิจ
6. นางสาววิรฉัตร  ตะเพียนทอง
7. นายสุภทัต  มารื่น
8. นายเปรื่อง  ดวงแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
4. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  สิงห์โตทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองระอา
3. นางสาวกนิษฐา  ธรรมโชติ
4. นายกมล  ว่องทวีเจริญพร
5. นายกษิด์เดช  แสงสุง
6. นางสาวกัณหา  งิ้วออก
7. นางสาวกุลิสรา  สกุลานนท์
8. นายจักรพันธ์  น้อยประเสริฐ
9. นางสาวจุมพฎา  ตุลาเนตร
10. นายจุลินทร์  อุปมา
11. นางสาวชัญญา  วัฒนธรรมนาวิน
12. นางสาวญาณิศา  นิวาส
13. นายณพล  สินพรหมมา
14. นายณัฐดนัย  นิธิโรจน์ปัญญา
15. นายธนศิษฐ์  เอกศิริอภินันท์
16. นายธนิก  รุ่งเรืองสวัสดิ์
17. นายธิติวัฒน์  เครือวัลย์
18. นายนภัทร  เจนวุฒิกมลชัย
19. นางสาวนัชชา  อินทราคม
20. นายนัฐธัญ  จิตต์บรรจง
21. นายปุลวัชร  ลี้เจริญ
22. นางสาวผกานุช  โอภาบูรณกุล
23. นางสาวพรนิภา  ครูส่ง
24. นางสาวพรลักษณ์  ฟักทอง
25. นายพัชรพงศ์  วรมังครัตน์
26. นางสาวพิญาดา  ป้อมสุวรรณ
27. นางสาวภัณฑิรา  เย็นใจ
28. นายมีชัย  อุมา
29. นางสาวมุทิตา  อาศัยพานิชย์
30. นางสาววรากร  คำหงส์
31. นางสาววิธิตา  จุฬาเสรีกุล
32. นายศุภกฤต  ชื่นชม
33. นายสรนันท์  สุดทองคง
34. นายสหัสวรรษ  วงศ์คำ
35. นายสุภชาฆ์  สุดใจ
36. นางสาวสุภัทรา  ใจงาม
37. นายอาจณรงค์  เกิดลาภ
38. นางสาวอารยา  ใจชื้น
39. นายอิทธิวัฒน์  แซ่โง้ว
40. นางสาวเบญจวรรณ  วิริยาทรพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นางสาวบุษบง  วรบุตร
4. นางสุภักดิ์  พ่อค้าพานิช
5. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
6. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
7. นางจิตเกษม  ชื่นชม
8. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรกิตติ์  ดวงใจ
2. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
3. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มชูจันทร์
4. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
5. นางสาวพัชรพร  โชติกรจินดา
6. นายภูริเดช  ทับจิตร์
7. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
8. นายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
9. นายสรุจ  โรจนศิริพงษ์
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
2. นางสาวณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
3. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
4. นางสาวปาลิดา  สุทธิพงษ์
5. นางสาวพัชรพร  โชติกรจินดา
6. นางสาวภัคจิรา  อินทร์พระฐม
7. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
8. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มชูจันทร์
2. นางสาวณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
3. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
4. นางสาวณัฐนันท์  ผิวบาง
5. นางสาวปาลิดา  สุทธิพงษ์
6. นางสาวพัชรพร  โชติกรจินดา
7. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
8. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิติน  ไพรรัตน์สมวงศ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  กินรีวงศ์
3. นางสาวณัชธ์เมมิน  ชวินธนเลิศ
4. นายธนวัฒน์  มนต์วิเศษ
5. นางสาวนรีพร  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวพรชิตา  ประยูรเจริญ
7. นายพลพล  จิตจาชโล
8. นางสาวพิรดา  เจริญรัตน์
9. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์  สุกฤษฏิ์ฌาณภัช
10. นายศุภสัณฑ์  จิรวรรณเอมอร
11. นางสาวสิริกาญจน์  หมอกลิ้ม
12. นายสุขสันต์  จันทร์งาม
13. นางสาวสุธิดา  สารีบุตร
14. นายอมรเทพ  วิเศษ
 
1. นางสาวชญานิศา  แก้วคำเจริญ
2. นางสาวสขิลา  สิทธิศรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวปีญารัตน์  จตุพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  เกตุจินากูล
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรุตม์  บูรณะโสภณ
 
1. นางสาวครองขวัญ  นันต๊ะแขม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูธฤต  เติมวาณิช
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์
 
1. นางนวลรัตน์  นูแป
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภาส  สะอาดแก้ว
 
1. MissMarie   Margaret Pinnell
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.16 ทองแดง 4 1. นางสาวนัชชา  วงศ์รัตนานนท์
 
1. นายนพดล  ปู่ชูประเสริฐ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  เฉยสวัสดิ์
2. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
3. เด็กชายธนกร  ธีรปภารักษ์
4. เด็กชายพิชยางกูร  วงษ์จนกูล
5. เด็กชายรัฐวัฒน์  พิทักษ์สงคราม
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
2. MissTheresa G.  Aldaba
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ก้านทอง
2. นางสาวคณาวรรณ  ดวงรัตน์
3. นางสาวชวิศา  บุญสังข์
4. นางสาวปวีณ์กร  ศุภธีระนนท์
5. นางสาวภาวินี  ขำเจริญ
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
2. MissTheresa G.  Aldaba
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  วิจารณาญาณ
2. เด็กชายอิทธิพล  แซ่ชื้อ
 
1. นางสาวนฤมล  เจริญพร
2. นางสาวชนม์นิภา  สุขโข
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  วิชชุลดา
2. นางสาวบุษราพร  มั่นคงปิยชาติ
 
1. นางสาวนฤมล  เจริญพร
2. นางนภาลักษณ์  ตั้งอรุณศิลป์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 1. เด็กชายนิธิภัทร์  เรืองวุฑฒิวงษ์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  มิลามัย
 
1. นางสาวหฤทัย  ยุวนะวณิช
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวปุณยาพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวสุกฤตยา  เลี่ยมทอง
 
1. นางสาวหฤทัย  ยุวนะวณิช
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 7 1. นางสาวชุษากาน  จิวาภัทร์
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  ฤทธิ์กันโต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.6 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์พจี  พวงสุนทรพงศ์
 
1. นางสาวหฤทัย  ยุวนะวณิช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญณิภา  กาญจนางกูรพันธุ์
2. นางสาวกันธิชา  จิตตมาศ
3. นายกิตติภพ  เปลี่ยนศรี
4. นางสาวพนิตพิชา  สุขทั้งวงษ์
5. นายอภิมณฑ์  จิตรอักษร
 
1. นางสาวอรัญญา  เปล่งวัน
2. MissLi  Yao
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  เลิศงามดี
2. นายชิษณุชา  แก้วถาวร
3. นางสาวณิชาภัทร  ทองอุ่น
4. นางสาวธนภร  คุณวรสมบัติ
5. นางสาวนภสร  แสนจันทร์
 
1. นางสาวหฤทัย  ยุวนะวณิช
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกุลธิดา  วัชรพลากรกุล
2. นางสาวสุกฤตา  นิลพฤกษ์
 
1. นางนภาลักษณ์  ตั้งอรุณศิลป์
2. นางสาวปฐมาภรณ์  ฤทธิ์กันโต
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พิชญมหุตม์
2. เด็กชายปัณณวิชย์  ประสพพานิช
 
1. นางบุปผา  คงงาม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุรินทร์  ฟ้าใสสิรินันท์
 
1. นางสาวกมลกานต์  เอี่ยมแพร์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  วีระพงษ์
2. เด็กชายชยุต  สมพงษ์
3. เด็กชายณัฐนนท์  นาเมืองรักษ์
4. เด็กชายภัทรพล  เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
5. เด็กชายภูวิศ  โพธาเจริญ
6. เด็กชายวรเมธ  ทองดีศรี
7. เด็กชายอิทธิพล  พุทธปัญญา
8. เด็กชายเป็นหนึ่ง  ภูศรีฤทธิ์
 
1. นายอดิศร์  กาญจนไพริน
2. นายสมอานุภาพ  ศรีมงคล
3. นายศุภกร  หม่อมศิริ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายปภาวิน  ประดิษฐ์ผล
2. เด็กชายพัชท์สวุฒิ  โชครัตนสิริ
3. เด็กชายพัทธดนย์  ตันตรานนท์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
2. นางสาวเกวลิน  พวงพลับ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนัฎสิริ  คูณแสง
2. นางสาวพัชรพร  ชุติกานนท์
3. นายสันติภาพ  โสรธรณ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
2. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ศรีวัฒนะ
2. เด็กชายทักดนัย  หลำพุกกานนท์
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต  สอ้านวงศ์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  สุระประเสริฐ
 
1. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
2. นางสาววันวิสา  นาประสิทธิ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นางสาวเอมิกา  มานะ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  ยุทธไชยมิ่ง
2. นายปวีณ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายปฏิญญา  เมืองมา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนฤกษ์  โอเจริญ
2. นายพูชณิณญ์  เทียมเสมอ
 
1. นางสาวณัฐธนัชพร  บ๊ะวงษ์
2. นางสาววันวิสา  นาประสิทธิ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภณ  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายธีรพันธ์  อิทธิสุขนันท์
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัทธ์  ลิมเรืองรอง
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วพรมราช
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงค์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายศรัณย์  ปะติเส
2. นายสราวุฒิ  เชษฐสิงห์
 
1. นายวชิรา  พาเจริญ
2. นายชาตรี  ดีมีศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  จึงรุ่งฤทธิ์
2. นางสาวเรวารินทร์  ลอยหา
 
1. นางสาววันวิสา  นาประสิทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  มูลนะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตภณ  เนตรพิศาลวนิช
2. นางสาวณัฐณิชา  เฉลียวสันติกุล
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายปฏิญญา  เมืองมา
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  ธนแสงชัยสิทธิ์
2. นายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
3. นายภูวเศษฐ์  ปาลกะวงศ์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายปฏิญญา  เมืองมา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรางฉัตร  วงศ์สุพรรณ์
2. นายเสฎฐวุฒิ  วงศานุกร
 
1. นายวชิรา  พาเจริญ
2. นายชาตรี  ดีมีศรี
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัท  ตันอึ๊ง
2. เด็กชายรัชฐพงศ์  สายบุญรอด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
2. นางสาวสุชารี  พูนปาล
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัลปพฤกษ์  คำพา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีทำนา
3. เด็กชายชุติภาส  อิ่มเอิบ
 
1. นายพงศธร  คำใสหลอด
2. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกรณ์  สุนทรวิภาต
2. นางสาวนันท์นภัส  จันทรทิพาพงศ์
3. นายพลธร  ธารธุวศิลป์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายปฏิญญา  เมืองมา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.81 ทอง 4 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กันภัย
2. นางสาวพรพิชชา  สุขเจริญ
3. นายรฐนนท์  หงส์ทองสกุล
 
1. นางภาวฤณ  พฤฑฒิกุล
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 1. นางสาวทนตวรรณ  คงสบาย
2. นายทศพล  มโนธรารักษ์
3. นางสาวพิชพรวรรณ  ชูศิริเถียร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศรีโยธี
2. นางสาวนริศา  สุวันวงศ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นางสาวณพริน  เสมอวงษ์
2. นางสาวนันท์นภัส  โพธิ์ศรี
3. นางสาวพิชญ์ติกาญจน์  ปานเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศรีโยธี
2. นางสาวนริศา  สุวันวงศ์