สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายธัชนนท์  ศรีสาธิต
 
1. นางสาวมณีนุช  พรหมอารักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชนินทร์  ปฏิมาอารักษ์
 
1. นางสาวปูน  บุตรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายบัญญพนต์  คฤหัสนวฤกษ์
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววัชรีวรรณ  บุญประครอง
2. นางสาวอโณชา  บุญสม
3. นางสาวเขมิกา  รุ่งจันทวงษ์
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรพจน์  ง่วนสำเริง
2. เด็กชายชลัชพล  จันลา
3. เด็กชายวัฒนา  ถาวะโร
4. เด็กชายสิรวิชญ์  กุลพานิช
5. เด็กชายเชิดพงษ์  คำนึงการ
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นายวีรภัทร  เตรียมสกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.16 ทองแดง 4 1. นางสาวนัชชา  วงศ์รัตนานนท์
 
1. นายนพดล  ปู่ชูประเสริฐ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 7 1. นางสาวชุษากาน  จิวาภัทร์
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  ฤทธิ์กันโต