สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารดา  เล็กศิริ
 
1. นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวปรียาภรณ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางสาวณหฤทัย  โลกคำลือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นายอานุภาพ  กลิ่นพวง
 
1. นางบังอร  นิลเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวเกวลิน  โรจนบัณฑิต
 
1. นางสาวอนงค์  จักกะพาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพีรนันท์  ไพศาลธรรม
 
1. นางสาวณหฤทัย  โลกคำลือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นอก
 
1. นางบังอร  นิลเนตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  สุขประสพ
 
1. นางสาวเบ็ญจณี  เชิงโกเมศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพิชญ์สินี  ไชยรัมย์
 
1. นางจุไรรัตน์  ประสงค์เงิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  คณารักษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธงงาม
 
1. นางดรุณี  เมษสุวรรณกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปณชัย  ช่างบุ
2. นางสาวพิชามญชุ์  มากูล
3. นางสาวโชติรส  พิมพ์เหม
 
1. นางศศิธร  กันหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายปริเยศ  พราหมณ์น้อย
2. นางสาวอาภัสรา  พันผูก
 
1. นายอภินันท์  ชัยโสภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนศิริ  นิ่มน้อย
2. นางสาวเพ็ญธิยา  ศรีครุฑฒา
 
1. นางศศิธร  กันหา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 8 1. นายวิศรุต  แสนกล้า
 
1. นางอรกัญญา  บังคม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 1. นายชิษณุพงศ์  พรมเดช
 
1. นางสาวศิริกุล  นาวาเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  งาสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  เจริญไทย
2. นางสาวพรพิมล  สิงสนั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมลฉัตร  ชาติสวัสดิ์
2. นางสาวณัฏฐา  ศรีทอง
3. นางสาวเมทิกา  ศิริสุนทร
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. นางสาวคนิษา  พัดวี
3. นางสาวศิริเพชร  จิตรโสภา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เกลาเกลี้ยง
2. นางอรกัญญา  บังคม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลรศักย์  วิญญาณ
2. นางสาวดวงกมล  จิระภักดิ์
3. นายพัชท์สยุทธ  มาวินนาคภักดี
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พูนพนัง
 
1. นางสาววาสนา  เจริญไทย
2. สิบเอกหญิงวรารัตน์  ด้วงคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิสิษฐ์  แผลงดี
2. นายยุทธวิชัย  บุญฟัก
 
1. นางสาวอันธิฌา  โพธิ์เจริญโยธิน
2. นายพจนวัฒน์  จารย์พรมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  เทศดี
 
1. นางปราณี  มิตรยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายชนาธิป  มาตศรี
 
1. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปุณณวิช  เชื้อแทน
2. เด็กชายภราดร  หมีเฟื่อง
 
1. นางศรัณย์กร  ชัยพิพัฒน์
2. นางสาวพักตร์วิภา  มณีดำรงกิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายวิชญ์ภัทร์ไชย  ศิลาอ่อน
 
1. นายศุภวัฒน์  อังคะสี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปฐมพร  คำสอน
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญถนอม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายเลิศ  อุษฎีดงมงคล
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญถนอม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพรรณ  อาจศิริวัฒน์
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ฑีฆะ
3. นายบวรพจน์   พลอยมุข
 
1. นางรชยา  สิงห์โตทอง
2. นางสาวพัชรี  สิริวัฒนาศาสตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายปุณณรัตน์  คชชา
2. นางสาววิรดา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวศุภาวรรณ  ซึ่งศิลป์กุลชัย
 
1. นายสะสม  พงษ์ศิริ
2. นางสาวบรรจง  จดแตง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  การุณ
2. นางสาวพรทิพย์  อัครบุญวาณิช
3. เด็กหญิงศศิธร  แก่นท้าว
 
1. นางสาววิชยา  มีวงค์
2. นางสาวสายสวาท  เสาร์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรจิรา  สิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาสินี  โพธิ์ไทร
3. นางสาวศตกมล  สุขสำราญ
 
1. นางสาวบรรจง  จดแตง
2. นายอดิภัทร  ฉลาดคิด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.46 เงิน 5 1. นางสาวกมลวรรณ  โรจน์รัตนวิจิตร
2. นางสาวธนพร  ธิติศักดานนท์
3. นางสาววรรณภา  สุดสังข์
 
1. นายขุนศึก  สวนม่วง
2. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  บุญมาปัด
2. นางสาวอรณิชา   นิลทัย
3. นางสาวอาริสา  พ่อจันดา
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นายขุนศึก  สวนม่วง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.07 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เบ๊
2. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็ชรัตน์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไร้พวง
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวมุขสุดา  จันต๊ะมา
3. นางสาวศศิกานต์  วงจอม
 
1. นางอรวรรณ  อำพนธ์
2. นางสาวกิตติยา  สาระพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชัย  พิลาบุตร
2. นายธนวัฒน์  รัตนธนชัย
 
1. นายคมสัน  โพธิ์ทอง
2. นางสาวขนิษฐา  ร่มรุกข์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญรอด
2. นางสาวชนกนันท์   ชื้อประเสริฐ
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางสาวกิตติยา  สาระพันธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. นายภาดล  ฟักสกุล
2. นายศุภโชค  กิตติทัตย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ร่มรุกข์
2. นางสาวธันยธรณ์  ยิ่งกว่าชาติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายปรมัตถ์  ทนันไชย
2. นายสรัลชัย  มีศรี
 
1. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ
2. นางสาวธันยธรณ์  ยิ่งกว่าชาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสือคำ
2. เด็กหญิงชลินดา  เห็นประจักษ์
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจงราชเสนาฯ
5. เด็กหญิงลักษณพร  จันทะกุล
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายภัทรพงษ์  พรมนิล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาส  เผื่อนเอี่ยม
2. นางสาวนิรมล  เทศฤทธฺ์
3. นางสาวสุทธิดา  อินทร์แก้ว
4. นางสาวสุภาวดี  พูลศิริ
5. นางสาวสุมาศตรา  ประธาน
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายศุภชัย  สิริหาญนธี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนสร  เสียงสังข์
2. เด็กชายภคพล  สุรวรเชษฐ
3. เด็กหญิงรภากร  สุกใส
4. นางสาวสุกัญญา  ทองด้วง
5. นางสาวแก้วกมล  โพธิ์แก้ว
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาวสุวรรณา  มีครู
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตินันท์  วิจิตรพันธุ์
2. นายจิรวัฒน์  เหรียญศิริ
3. นางสาวทัศนีย์  ใจฉิม
4. นายพงศธร  อำนวยสิทธิโชค
5. นางสาวรุจิรา  สกุลวงศ์ธนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์  พุดพรม
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์  พุ่มเกษม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  ผากงคำ
 
1. นางสาวสุชญา  พุ่มสวย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวชามาวีร์  สุขชาญไชย
 
1. นายณิชาภา  ซุยซวง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
2. เด็กชายสถาพร  เสโพธิ์
 
1. นางสาววิลาสีนี  พลพุทธา
2. นางสาวสุวรรณา  สะแหละ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 1. นางสาวกมลพร  เจริญสุข
2. นายเจตนิพัทธ์  ถาวร
 
1. นางสาวพรรษกร  โพธิ์ยา
2. นางสาวพรรณประภา  ใจดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุดจอมศรี
2. นางสาวชลธิชา  ประหา
3. นางสาวชวาลา  หัดสิม
4. นางสาวณัฏฐ์นรี  จันทร์ลาด
5. นางสาวธนัญชนก  สุวรรณโฆษิต
6. นางสาวปฐมาวดี  บุญธรรม
7. นางสาวลัดดา  ศักดิ์สิทธิ์
8. นางสาวสร้อยสลา  บุปผาชาติ
9. นางสาวสุธิมนต์  นุสุวรรณรัมย์
10. นางสาวสุภัชชา  ประมาศ
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาวพรรษกร  โพธิ์ยา
3. นางสาวสิริขวัญ  พันสะระ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล  ผิวคำ
2. นายธนภัทร  คงดี
3. เด็กหญิงนวพร  ศารสาลินทร์
4. นายปฏิพล  พ่วงกระแสร์
5. นายศรัณย์  สุกใส
6. นางสาวศิรินันท์  เชียงเครือ
7. นางสาวศิริรัตน์  มีจิตร์
8. นายสิทธิศักดิ์  เย็นอนงค์
9. นายเกริกเกียรติ  นางาม
10. นายเมธา  ทองย้อย
 
1. นายอิทธิพล   กลั่นดอกไม้
2. นายธีรยุทธ  สุพรรณโมก
3. นายเรืองตระกูล  มัชปะโม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. นางสาวชญาฎา   สินธุ
2. นางสาวปริศรา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายเรืองตระกูล  มัชปะโม
2. นายวิชัย  หิรัญกนกโชติ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกนกพร   คีรีรัตน์
2. นางสาวดารณี  พาณิชย์สงเคราะห์
 
1. นายธีรยุทธ  สุพรรณโมก
2. นายชรัช  รักษาคง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญศรี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวปิยธิดา  เตมียพันธ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวอรไท  ชัยโชติ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทินภัทร  มั่นยืน
 
1. นายพิพัฒณ์พล  รักงาม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญศรี
2. นางสาวจิณณพัต  วงษ์หีบทอง
3. นายชาคริต  พรมมาวัน
4. นางสาวฐาปนี  วงษ์ทขันธ์
5. นางสาวถิรพร  นามบ้าน
6. นายทินภัทร  มั่นยืน
7. นายธนธัญ  เจตนา
8. นางสาวศิริภา  วงษ์อาสา
9. นางสาวศุภลักษณ์  นุตเจริญกุล
10. นางสาวอรไท  ชัยโชติ
11. นางสาวอวันตา  อาวรณ์
12. เด็กชายเจตน์  สมละออ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
2. นายพิพัฒณ์พล  รักงาม
3. นายณัชพล  ขำกลิ่น
4. นายเจนณรงค์  วงค์สวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคำไพ  พันธ์แสน
2. นายชัยวัฒน์  จันทวัตน์
3. นายณัฐชัย  พิลาบุตร
4. นางสาวนฤมล  จันทนชาติ
5. นายวัชรพล  ตาสุติน
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นายชัยสิทธิ์  สีงาม
2. นายธชา  เถื่อนหัสดี
3. นายปฏิพัทธ์  ศรมุข
4. นางสาวศิริญากรณ์  บุรณศรี
5. นางสาวสุมาศตรา  ประธาน
6. นายอิติพัฒน์  ตรีทองคำสิริ
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กชายรามมินทร์  อามาน
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไทย
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีอภัย
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 1. นางสาวชาลิสา  สุขชาญไชย
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนภาพร  เทียนทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตร์นก
3. นางสาวพรปวีณ์  เรืองฤทธิ์
4. นางสาวภัทรวรินทร์  พิมพ์ดี
5. นางสาววรัญญา  สงวนพงษ์
6. เด็กหญิงวิสุุสตา  คล้ายแจ้ง
7. นางสาวสุกัญญา  ทองด้วง
8. นางสาวเกษธนวรรณ  โชคสถาพรรัตน์
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  อุดหนุน
2. นางสาวนัทธมน  ใจเย็น
3. นายปฐมพร  จรูญผลพงศกร
4. นางสาวพัชนิตา  บุญนำกิจวรกุล
5. นางสาววริศรา  แดดจันทึก
6. นางสาวศิริญากรณ์  บุรณศรี
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพร  หะยอมใหม่
2. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  บุญมณี
4. เด็กชายธีรวัสส์  ทุมมา
5. เด็กหญิงปวีณา  สมบัติดี
6. เด็กหญิงรพีพร  โชตินันทกุล
7. เด็กชายวรเทพ  ชะเอม
8. เด็กหญิงศุทรา  กลิ่นด้วง
9. นายสัญญพงศ์  วิญญา
10. เด็กชายโภคิน  สว่างแก้ว
 
1. นายเจนณรงค์  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญลอย
 
1. นางสาวภัทรวัณณ์  วรรณคำ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสระ
 
1. นางสาวธิติกานต์  ระเบียบ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52.99 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนริศรา  มีมุข
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีสวัสดิ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรารถนา  อารมสะวะ
2. เด็กหญิงปาลไพลิน  ทองดารา
3. เด็กชายพสิษฐ์  วิญญาณ
4. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมสิงห์
5. เด็กชายอัษฏาวุธ  พระทอง
 
1. นางสาวปาลิดา  ชัยวัลลา
2. นางสาวภัทรา  จงประเสริฐ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทีฆโชติ  ถามะพันธ์
2. นายธนกฤต  สำราญล้ำ
3. นายธนไชย  เนียมถนอม
4. นางสาวบัณฑิตา  สมานจิต
5. นายภาณุพงษ์  แสนคำแก้ว
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนทอง
2. นางสาวอินทิรา  สรรจริยา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 7 1. นางสาวกนกภัณฑ์  รอดสิทธิพงษ์
2. นางสาวจามจุรี  ดีอักษร
 
1. นางสาวรัชพร  เหรียญวิลาศ
2. นางสาวหฤทัย  เดชน้อย
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75.25 เงิน 5 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เด่นมณีวรรณ
 
1. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  อินฉาย
 
1. นายตีรณ  พันธ์บุผา
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิประภา  ญานะโรจน์
 
1. นางสาวนุสรา  ภู่เทวาพิทักษ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  ฤทธิ์งาม
2. นางสาวรสสุคนธ์  เอมอ้น
3. นายสุนิรันดร์  โคตจันทึก
4. นางสาวเกวลิน  ธิติอนันต์ปกรณ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  โมกขาว
 
1. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ
2. นางสาวหฤทัย  เดชน้อย
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยพร  อินทร์เจริญสุข
2. นางสาวบุษบา  พันผูก
3. นางสาวบุษบา  วัฒนศิริ
4. นางสาวอุษณีย์  พนมพักตร์
5. นางสาวเมษา  กันหา
 
1. นางสาวศมณณ์ญา  บุญประสพ
2. นายตีรณ  พันธ์บุผา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  ภักดี
2. นางสาวณัฏฐิณี  คุณสมบัติ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ฟูเกษม
4. นายพุฒิพงศ์  เฟื่องฟูผล
5. นางสาวอาทิตยา  ทองมูล
 
1. นางสาวนุสรา  ภู่เทวาพิทักษ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวธนัฐชา  พุกเจริญ
2. นางสาวพีราภัทร  ลายคำ
 
1. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จั่นท้วม
2. เด็กหญิงวศินี  ไพสาลี
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมบัติ
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวพัชรากร  บุหงา
2. นางสาวมณีเนตต์  กนิษฐสวัสดิ์
3. นางสาวศิริพร  พุฒธิพรรณ์
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นางบังอร  นิลเนตร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นายศุภกฤต  บุญกล้า
2. นายอติรุจ  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยาณี  จันทะบัณฑิต
2. นางสาวธิดารัตน์  ผาสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  สำราญล้ำ
2. นายธนภูมิ  ดวงเพชร
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  นิรัตติศัยกุล
2. เด็กชายธิติพงศ์  สุดสวนศรี
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสกร  แพรญาติ
2. นายสิรวิขญ์  เหรียญเจริญ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. นางสาวจิรภัทร  ดีพิน
2. นายพุฒิสิฐ  รักการงาน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  จรพิภพ
2. นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุเดช  พนาลัย
2. เด็กชายพงศธร  คล้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวโสภา  เชื่อมทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์  เจนเขตร์การณ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นายธนาพนธ์  เอี่ยมสำอางค์
2. นายอภิสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสาวโสภา  เชื่อมทอง
2. นางสาวกนกลักษณ์  จรพิภพ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวจันทิมา  ภูมิถาวร
2. นางสาวศิริญาภรณ์  จิตทวี
 
1. นางสาวแววมณี  แสงเพชร
2. นายภาณุวัฒน์  พุ่มเกษม
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงษ์  แสงจิรสิน
2. นายนราธิป  แก้วแกลบ
3. เด็กชายอริยะ  ชะโกฎ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยา  สีนรครุฑ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศนียรัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาครขันธ์
4. เด็กหญิงนาฏตยา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  มีรัตน์
6. เด็กหญิงอาริยา  หมื่นไทยสงค์
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยา  ศรีบุตร
2. นางสาวณัฐมน  สร้อยเสนา
3. นางสาวบุศรินทร  แวดไธสง
4. นางสาวภควดี  ภูมี
5. นางสาวศิริลักษณ์  หงษ์ศรี
6. นายเจษฎา  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
3. นางสาวสุนันทา  ฟองสมุทร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  นพไทยสงค์
2. นายธีรศักดิ์  บุญเส็ง
3. นางสาวปรียาพร  ศรีดอกรัก
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. นางสาวชญานิษฐ์  พิพัฒน์ผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์สี
3. นางสาววราภรณ์  พิมพ์บุญญามาศ
 
1. นางสาวอารมณ์  ปิ่นยะกูล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริษา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงภคพร  อินเต้
3. เด็กหญิงสิริวรัญญา  ฮังคำ
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ชูชมชื่น
2. นางสาวศศิกานต์  คำทุม
3. นางสาวเพลงฟ้า  พรเสนา
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
2. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  นามฝาง
3. เด็กหญิงอัณธิฌา  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณภา  แก้วโก
2. นางสาวสมฤทัย  จงสีหา
3. นางสาวสิรินันท์  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ฟองสมุทร
2. นางสาวสิรินพร  ประวีณานุสรณ์