สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพีรนันท์  ไพศาลธรรม
 
1. นางสาวณหฤทัย  โลกคำลือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 8 1. นายวิศรุต  แสนกล้า
 
1. นางอรกัญญา  บังคม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 1. นายชิษณุพงศ์  พรมเดช
 
1. นางสาวศิริกุล  นาวาเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  เทศดี
 
1. นางปราณี  มิตรยง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปุณณวิช  เชื้อแทน
2. เด็กชายภราดร  หมีเฟื่อง
 
1. นางศรัณย์กร  ชัยพิพัฒน์
2. นางสาวพักตร์วิภา  มณีดำรงกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปฐมพร  คำสอน
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญถนอม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายเลิศ  อุษฎีดงมงคล
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญถนอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52.99 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนริศรา  มีมุข
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีสวัสดิ์