สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวเกวลิน  โรจนบัณฑิต
 
1. นางสาวอนงค์  จักกะพาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  คณารักษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธงงาม
 
1. นางดรุณี  เมษสุวรรณกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายชนาธิป  มาตศรี
 
1. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายปุณณรัตน์  คชชา
2. นางสาววิรดา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวศุภาวรรณ  ซึ่งศิลป์กุลชัย
 
1. นายสะสม  พงษ์ศิริ
2. นางสาวบรรจง  จดแตง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสระ
 
1. นางสาวธิติกานต์  ระเบียบ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จั่นท้วม
2. เด็กหญิงวศินี  ไพสาลี
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมบัติ
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยา  สีนรครุฑ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศนียรัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาครขันธ์
4. เด็กหญิงนาฏตยา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  มีรัตน์
6. เด็กหญิงอาริยา  หมื่นไทยสงค์
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์