สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวปรียาภรณ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางสาวณหฤทัย  โลกคำลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นายอานุภาพ  กลิ่นพวง
 
1. นางบังอร  นิลเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นอก
 
1. นางบังอร  นิลเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพิชญ์สินี  ไชยรัมย์
 
1. นางจุไรรัตน์  ประสงค์เงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปณชัย  ช่างบุ
2. นางสาวพิชามญชุ์  มากูล
3. นางสาวโชติรส  พิมพ์เหม
 
1. นางศศิธร  กันหา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายปริเยศ  พราหมณ์น้อย
2. นางสาวอาภัสรา  พันผูก
 
1. นายอภินันท์  ชัยโสภา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายวิชญ์ภัทร์ไชย  ศิลาอ่อน
 
1. นายศุภวัฒน์  อังคะสี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.46 เงิน 5 1. นางสาวกมลวรรณ  โรจน์รัตนวิจิตร
2. นางสาวธนพร  ธิติศักดานนท์
3. นางสาววรรณภา  สุดสังข์
 
1. นายขุนศึก  สวนม่วง
2. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. นายภาดล  ฟักสกุล
2. นายศุภโชค  กิตติทัตย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ร่มรุกข์
2. นางสาวธันยธรณ์  ยิ่งกว่าชาติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 1. นางสาวกมลพร  เจริญสุข
2. นายเจตนิพัทธ์  ถาวร
 
1. นางสาวพรรษกร  โพธิ์ยา
2. นางสาวพรรณประภา  ใจดี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. นางสาวชญาฎา   สินธุ
2. นางสาวปริศรา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายเรืองตระกูล  มัชปะโม
2. นายวิชัย  หิรัญกนกโชติ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกนกพร   คีรีรัตน์
2. นางสาวดารณี  พาณิชย์สงเคราะห์
 
1. นายธีรยุทธ  สุพรรณโมก
2. นายชรัช  รักษาคง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวปิยธิดา  เตมียพันธ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคำไพ  พันธ์แสน
2. นายชัยวัฒน์  จันทวัตน์
3. นายณัฐชัย  พิลาบุตร
4. นางสาวนฤมล  จันทนชาติ
5. นายวัชรพล  ตาสุติน
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กชายรามมินทร์  อามาน
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพร  หะยอมใหม่
2. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  บุญมณี
4. เด็กชายธีรวัสส์  ทุมมา
5. เด็กหญิงปวีณา  สมบัติดี
6. เด็กหญิงรพีพร  โชตินันทกุล
7. เด็กชายวรเทพ  ชะเอม
8. เด็กหญิงศุทรา  กลิ่นด้วง
9. นายสัญญพงศ์  วิญญา
10. เด็กชายโภคิน  สว่างแก้ว
 
1. นายเจนณรงค์  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรารถนา  อารมสะวะ
2. เด็กหญิงปาลไพลิน  ทองดารา
3. เด็กชายพสิษฐ์  วิญญาณ
4. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมสิงห์
5. เด็กชายอัษฏาวุธ  พระทอง
 
1. นางสาวปาลิดา  ชัยวัลลา
2. นางสาวภัทรา  จงประเสริฐ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 7 1. นางสาวกนกภัณฑ์  รอดสิทธิพงษ์
2. นางสาวจามจุรี  ดีอักษร
 
1. นางสาวรัชพร  เหรียญวิลาศ
2. นางสาวหฤทัย  เดชน้อย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75.25 เงิน 5 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เด่นมณีวรรณ
 
1. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  อินฉาย
 
1. นายตีรณ  พันธ์บุผา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  ภักดี
2. นางสาวณัฏฐิณี  คุณสมบัติ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ฟูเกษม
4. นายพุฒิพงศ์  เฟื่องฟูผล
5. นางสาวอาทิตยา  ทองมูล
 
1. นางสาวนุสรา  ภู่เทวาพิทักษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวพัชรากร  บุหงา
2. นางสาวมณีเนตต์  กนิษฐสวัสดิ์
3. นางสาวศิริพร  พุฒธิพรรณ์
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นางบังอร  นิลเนตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นายธนาพนธ์  เอี่ยมสำอางค์
2. นายอภิสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสาวโสภา  เชื่อมทอง
2. นางสาวกนกลักษณ์  จรพิภพ