สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารดา  เล็กศิริ
 
1. นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  สุขประสพ
 
1. นางสาวเบ็ญจณี  เชิงโกเมศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนศิริ  นิ่มน้อย
2. นางสาวเพ็ญธิยา  ศรีครุฑฒา
 
1. นางศศิธร  กันหา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  งาสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  เจริญไทย
2. นางสาวพรพิมล  สิงสนั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมลฉัตร  ชาติสวัสดิ์
2. นางสาวณัฏฐา  ศรีทอง
3. นางสาวเมทิกา  ศิริสุนทร
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลรศักย์  วิญญาณ
2. นางสาวดวงกมล  จิระภักดิ์
3. นายพัชท์สยุทธ  มาวินนาคภักดี
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พูนพนัง
 
1. นางสาววาสนา  เจริญไทย
2. สิบเอกหญิงวรารัตน์  ด้วงคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิสิษฐ์  แผลงดี
2. นายยุทธวิชัย  บุญฟัก
 
1. นางสาวอันธิฌา  โพธิ์เจริญโยธิน
2. นายพจนวัฒน์  จารย์พรมมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพรรณ  อาจศิริวัฒน์
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ฑีฆะ
3. นายบวรพจน์   พลอยมุข
 
1. นางรชยา  สิงห์โตทอง
2. นางสาวพัชรี  สิริวัฒนาศาสตร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  การุณ
2. นางสาวพรทิพย์  อัครบุญวาณิช
3. เด็กหญิงศศิธร  แก่นท้าว
 
1. นางสาววิชยา  มีวงค์
2. นางสาวสายสวาท  เสาร์ทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรจิรา  สิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาสินี  โพธิ์ไทร
3. นางสาวศตกมล  สุขสำราญ
 
1. นางสาวบรรจง  จดแตง
2. นายอดิภัทร  ฉลาดคิด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  บุญมาปัด
2. นางสาวอรณิชา   นิลทัย
3. นางสาวอาริสา  พ่อจันดา
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นายขุนศึก  สวนม่วง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.07 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เบ๊
2. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็ชรัตน์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไร้พวง
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวมุขสุดา  จันต๊ะมา
3. นางสาวศศิกานต์  วงจอม
 
1. นางอรวรรณ  อำพนธ์
2. นางสาวกิตติยา  สาระพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชัย  พิลาบุตร
2. นายธนวัฒน์  รัตนธนชัย
 
1. นายคมสัน  โพธิ์ทอง
2. นางสาวขนิษฐา  ร่มรุกข์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญรอด
2. นางสาวชนกนันท์   ชื้อประเสริฐ
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางสาวกิตติยา  สาระพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายปรมัตถ์  ทนันไชย
2. นายสรัลชัย  มีศรี
 
1. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ
2. นางสาวธันยธรณ์  ยิ่งกว่าชาติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสือคำ
2. เด็กหญิงชลินดา  เห็นประจักษ์
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจงราชเสนาฯ
5. เด็กหญิงลักษณพร  จันทะกุล
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายภัทรพงษ์  พรมนิล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาส  เผื่อนเอี่ยม
2. นางสาวนิรมล  เทศฤทธฺ์
3. นางสาวสุทธิดา  อินทร์แก้ว
4. นางสาวสุภาวดี  พูลศิริ
5. นางสาวสุมาศตรา  ประธาน
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายศุภชัย  สิริหาญนธี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนสร  เสียงสังข์
2. เด็กชายภคพล  สุรวรเชษฐ
3. เด็กหญิงรภากร  สุกใส
4. นางสาวสุกัญญา  ทองด้วง
5. นางสาวแก้วกมล  โพธิ์แก้ว
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาวสุวรรณา  มีครู
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตินันท์  วิจิตรพันธุ์
2. นายจิรวัฒน์  เหรียญศิริ
3. นางสาวทัศนีย์  ใจฉิม
4. นายพงศธร  อำนวยสิทธิโชค
5. นางสาวรุจิรา  สกุลวงศ์ธนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์  พุดพรม
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์  พุ่มเกษม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  ผากงคำ
 
1. นางสาวสุชญา  พุ่มสวย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวชามาวีร์  สุขชาญไชย
 
1. นายณิชาภา  ซุยซวง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
2. เด็กชายสถาพร  เสโพธิ์
 
1. นางสาววิลาสีนี  พลพุทธา
2. นางสาวสุวรรณา  สะแหละ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล  ผิวคำ
2. นายธนภัทร  คงดี
3. เด็กหญิงนวพร  ศารสาลินทร์
4. นายปฏิพล  พ่วงกระแสร์
5. นายศรัณย์  สุกใส
6. นางสาวศิรินันท์  เชียงเครือ
7. นางสาวศิริรัตน์  มีจิตร์
8. นายสิทธิศักดิ์  เย็นอนงค์
9. นายเกริกเกียรติ  นางาม
10. นายเมธา  ทองย้อย
 
1. นายอิทธิพล   กลั่นดอกไม้
2. นายธีรยุทธ  สุพรรณโมก
3. นายเรืองตระกูล  มัชปะโม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญศรี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวอรไท  ชัยโชติ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทินภัทร  มั่นยืน
 
1. นายพิพัฒณ์พล  รักงาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญศรี
2. นางสาวจิณณพัต  วงษ์หีบทอง
3. นายชาคริต  พรมมาวัน
4. นางสาวฐาปนี  วงษ์ทขันธ์
5. นางสาวถิรพร  นามบ้าน
6. นายทินภัทร  มั่นยืน
7. นายธนธัญ  เจตนา
8. นางสาวศิริภา  วงษ์อาสา
9. นางสาวศุภลักษณ์  นุตเจริญกุล
10. นางสาวอรไท  ชัยโชติ
11. นางสาวอวันตา  อาวรณ์
12. เด็กชายเจตน์  สมละออ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
2. นายพิพัฒณ์พล  รักงาม
3. นายณัชพล  ขำกลิ่น
4. นายเจนณรงค์  วงค์สวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นายชัยสิทธิ์  สีงาม
2. นายธชา  เถื่อนหัสดี
3. นายปฏิพัทธ์  ศรมุข
4. นางสาวศิริญากรณ์  บุรณศรี
5. นางสาวสุมาศตรา  ประธาน
6. นายอิติพัฒน์  ตรีทองคำสิริ
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไทย
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 1. นางสาวชาลิสา  สุขชาญไชย
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  อุดหนุน
2. นางสาวนัทธมน  ใจเย็น
3. นายปฐมพร  จรูญผลพงศกร
4. นางสาวพัชนิตา  บุญนำกิจวรกุล
5. นางสาววริศรา  แดดจันทึก
6. นางสาวศิริญากรณ์  บุรณศรี
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญลอย
 
1. นางสาวภัทรวัณณ์  วรรณคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทีฆโชติ  ถามะพันธ์
2. นายธนกฤต  สำราญล้ำ
3. นายธนไชย  เนียมถนอม
4. นางสาวบัณฑิตา  สมานจิต
5. นายภาณุพงษ์  แสนคำแก้ว
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนทอง
2. นางสาวอินทิรา  สรรจริยา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิประภา  ญานะโรจน์
 
1. นางสาวนุสรา  ภู่เทวาพิทักษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  ฤทธิ์งาม
2. นางสาวรสสุคนธ์  เอมอ้น
3. นายสุนิรันดร์  โคตจันทึก
4. นางสาวเกวลิน  ธิติอนันต์ปกรณ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  โมกขาว
 
1. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ
2. นางสาวหฤทัย  เดชน้อย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยพร  อินทร์เจริญสุข
2. นางสาวบุษบา  พันผูก
3. นางสาวบุษบา  วัฒนศิริ
4. นางสาวอุษณีย์  พนมพักตร์
5. นางสาวเมษา  กันหา
 
1. นางสาวศมณณ์ญา  บุญประสพ
2. นายตีรณ  พันธ์บุผา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวธนัฐชา  พุกเจริญ
2. นางสาวพีราภัทร  ลายคำ
 
1. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นายศุภกฤต  บุญกล้า
2. นายอติรุจ  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยาณี  จันทะบัณฑิต
2. นางสาวธิดารัตน์  ผาสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  สำราญล้ำ
2. นายธนภูมิ  ดวงเพชร
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  นิรัตติศัยกุล
2. เด็กชายธิติพงศ์  สุดสวนศรี
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสกร  แพรญาติ
2. นายสิรวิขญ์  เหรียญเจริญ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. นางสาวจิรภัทร  ดีพิน
2. นายพุฒิสิฐ  รักการงาน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  จรพิภพ
2. นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุเดช  พนาลัย
2. เด็กชายพงศธร  คล้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวโสภา  เชื่อมทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์  เจนเขตร์การณ์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวจันทิมา  ภูมิถาวร
2. นางสาวศิริญาภรณ์  จิตทวี
 
1. นางสาวแววมณี  แสงเพชร
2. นายภาณุวัฒน์  พุ่มเกษม
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงษ์  แสงจิรสิน
2. นายนราธิป  แก้วแกลบ
3. เด็กชายอริยะ  ชะโกฎ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยา  ศรีบุตร
2. นางสาวณัฐมน  สร้อยเสนา
3. นางสาวบุศรินทร  แวดไธสง
4. นางสาวภควดี  ภูมี
5. นางสาวศิริลักษณ์  หงษ์ศรี
6. นายเจษฎา  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
3. นางสาวสุนันทา  ฟองสมุทร
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  นพไทยสงค์
2. นายธีรศักดิ์  บุญเส็ง
3. นางสาวปรียาพร  ศรีดอกรัก
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. นางสาวชญานิษฐ์  พิพัฒน์ผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์สี
3. นางสาววราภรณ์  พิมพ์บุญญามาศ
 
1. นางสาวอารมณ์  ปิ่นยะกูล
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริษา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงภคพร  อินเต้
3. เด็กหญิงสิริวรัญญา  ฮังคำ
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ชูชมชื่น
2. นางสาวศศิกานต์  คำทุม
3. นางสาวเพลงฟ้า  พรเสนา
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
2. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  นามฝาง
3. เด็กหญิงอัณธิฌา  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณภา  แก้วโก
2. นางสาวสมฤทัย  จงสีหา
3. นางสาวสิรินันท์  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ฟองสมุทร
2. นางสาวสิรินพร  ประวีณานุสรณ์