สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทวรรณ  อินทร์ต๊ะ
 
1. นางกิตติยา  เย็นไธสง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 5 1. นางสาวภานภัส  สุขเกลอ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นสวัสดิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โชคอนันต์ไพศาล
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  พฤทธิพงษ์
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีรัตน์
 
1. นางปาจรีย์  ศรีอรุณ
2. นายวรชัย  ศิฏรสุทโธ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวธนิสรา  ซิมประเสริฐ
2. นางสาวมนัสนันท์  เจริญสุริยมณฑล
3. นางสาวอภิญญา  หงษ์จันดา
 
1. นางปาจรีย์  ศรีอรุณ
2. นางสาวประภาภรณ์  กลิ่นทอง