สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดุษณี  แดงเปี่ยม
 
1. นางสาวจินตรัตน์  ธำรงวิริยะวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 4 1. นางสาวณัฐนรี  บัวผัด
2. นางสาวมีนรดา  กีรติเสนีย์
3. นางสาวลลิล  โชติกาภากร
 
1. นายพีรพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวกมลรส  พาทีทิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  เอกอนันต์ถาวร
2. นางสาวประภากมล  นวมขำ
 
1. นางสาวอมรพันธ์  สำเภา
2. นายทิวา  มีรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุฌาริณี  กองศรีผิว
2. เด็กหญิงอารยา  เผ่ากันหา
 
1. นายพงศ์ศิริ  งามวิลัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวพรชนก  บุญมี
 
1. นางสาวศรัณต์รัชน์  เสาแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  พรหมภักษร
 
1. นายกิตติพันธ์  คำบาล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชุตา  อารมณ์ชื่น
2. นางสาวธัญชนก  ธนาธงสิทธิ์
3. นางสาวลภัสรดา  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวสุภาพ  แป้นดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤตภาส  รัตนวงกต
2. นางสาวภัคจิรา  ประเสริฐเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาววันทนี  เอื้อรักษ์โอฬาร
2. นางบุญญาดา  อิ่มสวาสดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประพิณศิริ  ใหม่ชุ่ม
2. เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
1. นางสาวชุติมา  ดอกพฤกษี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคงกฤช  พุ่มพวง
 
1. นายสุบดินทร์  ศศิพินิจพร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวกฤษกัญญา   ธเรษตรีศวร
2. นางสาวภคนันท์   สุขประสิทธิ์
3. นางสาวภัทราวรรณ   จุนใจ
 
1. นายณรงค์   โคตรมณี
2. นายสุทัศน์   ปริยงค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติมา   เกริกฤทธิ์วณิช
2. นางสาวกานต์มณี   จันทรายุวัฒน์
3. นางสาวญาดา   ลัดดากุล
4. นางสาวณิชนันทน์   วิไลพงษ์
5. นางสาวพิมพ์ภิรา   ดามิลี
6. นางสาวสิรยา   สิทธิศิรประพันธ์
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
3. นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจวงศ์ผาบ