สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณิช  ชาวทะเล
 
1. นางสาวสิริมา  พวงขจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัค   ขันทองดี
 
1. นางสาวกัลยา  รื่นรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพรรณ   ภู่กิติรัตน์
 
1. นางสาวภัทรพร  ไหลไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรภาส  คงยศ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  หน่วงเหนี่ยว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นาใต้
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรจิรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร   เอมอู่สิน
 
1. นางรัชนี  ธันยาวาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลกร   วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสมพิศ  จันทมาลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.45 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัฐนิช   วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   สินทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ   นันติ
2. นางสาวจุฑารัตน์   วันทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กอแก้วประเสริฐ
2. นางสาวปิ่นหยก   ศาสน์ประดิษฐ์
3. นางสาวพูนภัสสร  สุวรรณพันธุ์
 
1. นางสาวชนัญญา  ยินดีสุข
2. นางสาวนันทินาฏ   นินนาทนนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ว่องวิศิษฎ์สกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สอนไว
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  รุจิเพิ่มพูน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   ปิติทรัพย์สกุล
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงนภสร  จิรฐิติกาลกุล
 
1. นางสุนทรี   นาคบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพรรณ  จตุพงษ์
 
1. นางสุนทรี   นาคบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  รอบรู้
 
1. นางสาวอรุณี  เต็งศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วราสินธุ์
2. เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. นางณัฏฐพัชร  พั่วพันศรี
2. นางสาวภัทรชริญา  คณาภิบาล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกา  ภิรมย์พลัด
2. นางสาวณัฐวดี  ดาราราช
3. นางสาวพิชญธิดา  ชลศรานนท์
 
1. นายดิษพล   เนตรนิมิตร
2. นายสุธินันท์  กันหาชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศวรา  คำอุดม
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงศิศิรา   สุวรรณเมฆ
 
1. นางสาวรัชนี  สิทธิเสน
2. นางสาวจินตนา  อุตสารัมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สัญชยานุกูล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ธัมปสาโท
 
1. นางสาวสุพัตรา  สาลี
2. นายฐิติพงศ์  นิลมาศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกัญชณา  คงรักษา
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์พิทักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวาน
 
1. นางสาวดุจเดือน  นามลัง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงปวิตรา  ปัทมวณิชชา
3. เด็กหญิงพจน์อาภา  พวงลำใย
 
1. นางสาวขวัญใจ  เชิดชู
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวญาณิศา  ธัญถิรโสภนากุล
2. นางสาวธมน  เนตรวิเชียร
3. นางสาวสุวิมล  พาหลง
 
1. นางสาวอรพินท์  ชื่นชอบ
2. นางสาวนุชจณี  ดรลาดพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  ภักดีฤทัย
 
1. นางสาวสุภาพ  แป้นดี
2. นางสาวนิตยา  ภูผาบาง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน
3. เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา
 
1. นางสาวสุภาพ  แป้นดี
2. นางสาวฐิติลักษณ์  วัฒนศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิรากูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปาลิกา  แสงทองสิทธิโชค
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุญกอ
 
1. นางสาวพัทธมน  วิริยะธรรม
2. นางสาวเนตรดาว  บุญชะนะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพวรรณ  ผ่องศรี
2. นางสาวผกาสินี  มารมย์
3. นางสาวพีรดา  เหลืองตระกูล
 
1. นางสาวศิวพร  ศรีจรัญ
2. นางสาวธาริณี  แดงน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภรภัทร  ประทีปเสถียรกุล
2. เด็กหญิงไปรยา  ชัยปราการ
 
1. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
2. นายวัชราวุฒิ  อุ่นจิตต์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โรจน์อมรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  บุญโชติ
3. เด็กหญิงภัทรกร  รุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงอัญชริดา  บุษบา
5. เด็กหญิงอำภาพร   ยอดสร้อย
 
1. นางสาวพัลลภา   เกตุแก้ว
2. นายสกนธ์  รัฐนันทมงคล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกานต์   สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวดี  ฝ่นเรือง
3. นางสาวนนธิชา  เปรมพรหม
4. นางสาวบุษราพร  โอเจริญ
5. นางสาวภัทรวดี  สวนศรี
 
1. นางสาววรัญญา  ธารามาศ
2. นางสาวศิริรัตน์  มีฤทธิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรณ์ทิตา   ขุนพรหม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ศรีสุข
3. เด็กหญิงมนรดา  กวีวัชรวรรณ
4. เด็กหญิงสริตา   ตันเจริญ
5. เด็กหญิงอังคณา  ลิ้มความดี
 
1. นางสาวขวัญฤดี   เปาะกระโทก
2. นางสาวเกลียวใจ  ชีชำนาญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานติญา  เดชะวงค์
2. นายณฐกร  กิจรัตนกาญจน์
3. นายธีรดนย์  นุชปาน
4. นางสาวนัยนา  ยุติธรรม
5. นายวรวีร์  วิลาวรรณ
 
1. นางสุทธิกาญจน์  เรืองแสง
2. นางศรินยา  ธนกิจไพสิฐกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมดาว  หน่อทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุเมธพาณิชย์
3. เด็กหญิงวสุกาญจน์  วีรวรุตม์
 
1. นางพิชญ์พิสุทธิ์  เม่นวังแดง
2. นายเอกฤทธิ์  ลิขิตธนานันท์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพรรณ  เนตรสีทอง
2. เด็กหญิงกฤตยา  เกตุสวัสดิ์
3. นางสาวกวิณลภา  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงชนิสรา  แก้วสว่างง
5. นางสาวชลกร  โคตน
6. เด็กหญิงญานิศา  เตชรังสรรค์
7. นางสาวณหทัย  เชิญรุ่งโรจน์
8. นางสาวณิชนันทน์  ปัณฑุววนิช
9. เด็กหญิงทิฆัมพร  พรมโคตร
10. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ธนาสุนทรกุล
11. เด็กหญิงปัณฑิตา  เผยฉวี
12. นางสาวพรทิพย์  พุ่มสุข
13. นางสาวพิมพ์ชนก  ช้ำชอง
14. นางสาวภัทรานิษฐ์  คงแสนคำ
15. นางสาวรวรรณ  วิบูลย์กุล
16. เด็กหญิงศศิกานต์  ทับดารา
17. เด็กหญิงสรวงอนงค์  สังขพันธ์
18. เด็กหญิงสิรินดา  เข็มเงิน
19. นางสาวอธิชา   วีระอาชากุล
20. เด็กหญิงแพรน้ำทอง  กิตติโมรากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต  อัครปัญญาวิทย์
2. นายบูรพา  พรหมดำ
3. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
4. นายพิศาล  ทวีสุข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ถนอมจิตต์
 
1. นายปฏิวัติ  จันต๊ะอิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 1. นางสาวแพรไหม  ญาติสังกัด
 
1. นายอดิพงษ์  สุขนาค
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงภูริชญา  หาญเกษม
2. เด็กหญิงอชิรญาพร  อร่ามแสงจันทร์
 
1. นางสาววรพร  หนูเสริม
2. นายพุทธิภาคย์  รักซ้อน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา   นิลกุล
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ทวีพร
3. เด็กหญิงณิชา  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงภควรรณ  เจริญวงศ์
5. เด็กหญิงรุจิรดา   พรหมมานนท์
6. เด็กหญิงวารุณี  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สุปิยะพันธ์
8. เด็กหญิงสโรชา   พรหมมานนท์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
10. เด็กหญิงโสภิตนภา   พงษ์ศรี
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาวพัชรี  แสงขาว
3. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  มีคม
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิณณธรรมพงษ์
3. นางสาวรมัณยา   เธียรวงศกร
4. นางสาววศินี    ปรีจำรัส
5. นางสาวศุภรักษ์   เกียรติบุตร
6. นางสาวสมภัสสร  เสริมสายประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สิทธิ์ภานุวงค์
8. เด็กหญิงอภิชยา  คุณพระรักษา
9. เด็กหญิงอุมาภรณ์   เหมือนใจ
10. นางสาวเพชรไพลิน  แก้วประเสริฐ
 
1. นางผกายมาศ   เชวงชุติรัตน์
2. นายต่อพงษ์  สมสิงห์
3. นายเชาวลิต  นาขามป้อม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงควีนสิริ   มีเพชรอัฐมงคล
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ฐิติรุ่งเรือง
 
1. นางสาวผาสุข   จิตนาวสาร
2. นางสุมัธนา   สร้อยสน
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิตา   ติยะสุทธิพันธุ์
2. นางสาวธนชมณ   สิริสกุลธัญญ์
 
1. นางสาวรวีวัลย์   เนื่องจำนงค์
2. นางสาวมัลลิกา   ถามูล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัฐพล  หมั่นกุดเวียน
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงดาวประดับใจ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์สิรี  สุุพัฒน์วัชรานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิจิตรธนสกุล
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุ่มมงคล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  สุขศรีโรจน์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พาหุสุวัณโณ
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายสุรศักดฺิ์  รักษาสุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรวิปรียา  ปาแรง
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิจิตรธนสกุล
 
1. นางสาวถมทอง  อดทน
2. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัสรา  จุุลวนิชย์พงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริยพรรณ  ปาละวัธนะกุล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยดา  ทันทวี
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เลื่อมใส
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
3. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
4. เด็กหญิงธีรดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
5. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
6. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
7. นางสาวภัณฑิรา  กันตจารนิติ
8. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
9. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายนทีธร  จุงเลียก
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เฮงวัฒนะ
2. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
3. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
4. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
5. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
6. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
7. นางสาวปัณฑารีย์  หอมเอนก
8. นางสาวพิยดา  ทันทวี
9. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
10. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
11. นางสาววรัญชนา  คุณารูป
12. นางสาวศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
13. เด็กหญิงสิรีธร  บุญวิทยา
14. นางสาวอริญชยา  ฉวีวรรณชล
15. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
3. นายนทีธร  จุงเลียก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  เพ็ชรรัตน
2. นายชยนันต์  สิริสมพร
3. นายชยากร  สิริสมพร
4. นางสาวบุญยานุช  ถนอมสัตย์
5. นายปรเมศวร์  ญาติพินิจ
6. นางสาวเบญญาดา  นาคสินธ์ุ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นายภูริพันธ์  ห่อประทุม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรี  ตันติวุฒิ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวชนิษฎา  ปุณโณทก
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฐฐากูล
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
2. เด็กหญิงปทิตตา   โนรี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
4. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
5. นางสาวรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
6. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวกัลยรัตน์  พลเภา
3. นางสาวณภัทร  พลเภา
4. นางสาวธูปหอม  สุขบาล
5. นางสาวภัณฑิรา  วงษ์ทอง
6. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
7. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
 
1. นางเสาวภา  ตันติตบาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เครือคช
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาหลวงมาตร
3. เด็กหญิงชนันพร  เสริมศรี
4. เด็กหญิงญาณิน  รัตนธารส
5. เด็กหญิงนงนภัส  แสงวิจิตร
6. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
7. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
8. เด็กหญิงสิรินยา  บุญประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
2. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
3. นางสาวนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
4. นางสาวภัคจิรา  ศรีสงคราม
5. นางสาวมณีรัตน์  โลตุฤทธิ์
6. นางสาววนิดา  คำโนนงิ้ว
7. นางสาวศศิธร   กาญจนศศิวิมล
8. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทิตตา  พรจำเริญรัตน์
 
1. นางสาวเปรมยุดา  อัจฉริยะชาญวณิช
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริศรา  พนายิ่งไพศาล
 
1. นางพิมพ์วรี  วงษ์ภัทรกร
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิสมา   จิตรวิโรจน์
 
1. นางสาวพรพิมล  สุขบท
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนัสนันท์  วันทองเจริญ
 
1. นางสาวโสภิดา  กุลวงศ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางพรชนก  เดชาทยานันทน์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยูรประวาลเวท
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล
3. เด็กหญิงปวริศา  ถิตะพาณิชย์
4. เด็กหญิงวรทา  อัศวะศิริจินดา
5. เด็กหญิงวาฑิณี  ศรีตะลา
 
1. นางสาวชนิตว์พร  ชมกลิ่น
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรจิรา  โกศล
2. นางสาวพิชญา  วันสอน
3. นางสาวมนัญชยา  ฉัตรพรไพบูลย์
4. นางสาวอรญา  เลิศวรพินิต
5. นางสาวโรสิตา  สุธิรังกูร
 
1. นายณัฐพล  พุทธเกิด
2. นางสาวเมวิกา  สีดา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  มั่นถิ่น
2. เด็กหญิงเนตรนภา  พิณสำเนียง
 
1. นางสาวชวินันท์  สวัสดิ์วงษ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัศมี
 
1. นางสาวปิยฉัตร  จักรกระโทก
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิษณุชา  เอกจิรตระกูล
2. เด็กหญิงวาริศา  คุ้มคง
 
1. นางมินทร์ลดา  แสงโนรีฐิติกุล
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉันทิสา  ดีไพร
2. นางสาวนาฏนารี  อภิรักษ์โชติมา
 
1. นางสาวญาดา   ชลารักษ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวนารากร  วงษ์ปุ่น
 
1. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
2. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณนิภา  ค่าโค
2. นางสาวสุธีรดา  อารีราษฏร์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissA Young  Jeong
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรจนกร  กรีดกราย
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภคพร  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรพัชร  ทรัพย์สกุลวงศ์
2. นางสาวพีรญา  ทองสำฤทธิ์
3. นางสาวภัทร์ฐิตา  ยิ่งชล
4. นางสาวเกวลี  จันทราพุทธิวงศ์
5. นางสาวเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจิณณพัต  นาคนุช
2. นางสาวจุฑามาศ  กมลเดช
3. นางสาวณัฐธิดา  บัวทอง
4. นางสาวนภัสสร  ฉายาพรเลิศ
5. นางสาววนัชชพร  เสริมศรี
 
1. นางสาวกัญญนิษฐา  คำฝอย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
2. นางสาวนภาภรณ์  ศิลป์ประกอบ
3. นางสาวพลอยณิศา  นภัสโรจน์สกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลเนตร  ยินดีสุข
2. นางสาวณรัญญา  แย้มพักตร์
3. นางสาวทิพากร  มั่นคง
4. นางสาวภวรัญชน์  เฉิน
5. นางสาวอภิชญาพร  มีศรี
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. นางสาวศริยา  สวนนิสิต
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชวรรณ  แสงประทีป
2. นายพุฒิพงศ์  แซ่หวง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวพีรยา  อินทศร
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรหมพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวภาวิณี  บุญยนต์
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
2. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิชชุดา  ผงสินธ์ุสุ
2. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissA Young  Jeong
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมสันต์   แก่นจันทร์
2. นางสาวธัญญานันท์   ปิติหิรัญพัฒน์
3. นางสาวปภาวรินทร์   ถาวรสุจริตกุล
4. นางสาวภวิกา   ถวิลญาติ
5. นางสาวสุชานาถ   ขุนรา
6. นางสาวสุริณัฐ   คำแก้ว
7. นายอาทิตย์   คุ้มภัย
8. นางสาวเจนณิส์ตา   ดวงเว้า
9. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
10. นางสาวเมธามินทร์   ดวงสูงเนิน
 
1. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
2. นางสาวกนกกรณ์   ทองไพจิตร์
3. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ตระกูลโศภิษฐ์
2. เด็กหญิงพลอย   สรลักษณ์ลิขิต
 
1. นายยศธร   เวียงพระปรก
2. นางสาวนิชาภัทร   อมรพันธุ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชนิภา   ภานุสุนทร
2. เด็กหญิงสุนันท์   แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
2. นางชณิชา   เพชรปฐมชล
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวนันทกานต์   งามสะอาด
2. นางสาวเมศิณี   เทียนไชย
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
2. นางวรรณวณา  ปัญญาใส
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสรพี   ทองบุญเมือง
2. เด็กหญิงภธิษา  วิภาสหิรัญกร
 
1. นายยศธร   เวียงพระปรก
2. นายสุวัฒน์   แสงภู่
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกนิษฐรัตน์   พิพัฒน์ทีฆวงศ์
2. นางสาวปรียาภรณ์  คำชารี
 
1. นายยศธร   เวียงพระปรก
2. นายสุวัฒน์   แสงภู่
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยาวีร์   บุญเส็ง
2. เด็กหญิงภัทรมล   เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   เสงี่ยมรัตน์
2. นางสาวณัชชา   ตอมพุดซา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนนาถ   พันธุสุนทร
2. นางสาวธันย์ชนก   แก้วงอก
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา   อาจวิชัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา   พัชรพิมพิพิสุทธิ์
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   เสงี่ยมรัตน์
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริยาภรณ์   สว่างศิลป์
2. นางสาวเปมิกา   คงนาวัง
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   เสงี่ยมรัตน์
2. นางสาวณัชชา   ตอมพุดซา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรินทร์   การศัพท์
2. นางสาววรัญญา   ภาใจธรรม
 
1. นางสาวณัชชา   ตอมพุดซา
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฏ์ธนัน   พัชราภรณ์
2. เด็กหญิงธนัชชา   ตันรุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   ทองลี
 
1. นายณรงค์   โคตรมณี
2. นายสุทัศน์   ปริยงค์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงวริศรา   คำมอญ
3. เด็กหญิงเกศสุรัตน์   พุ่มนาค
 
1. นายจิรวัฒน์   สิทธิพานิช
2. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกอปรพร   พานจำปี
2. นางสาวกัลยาณี   พรหมประเสริฐ
3. นางสาวสาธิตา   ธนสุขสมบัติ
 
1. นายจิรวัฒน์   สิทธิพานิช
2. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
117 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา   ภางาม
2. เด็กหญิงทักษพร   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนิดา   ทรัพย์ทวีพงษ์
 
1. นางสาวรจนา   สะตะ
2. นางทิพย์นภาพร   ทรัพย์เจริญ
 
118 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันย์สิตา   สรวงสุวรรณ
2. นายปุริม   ตันติโอฬาร
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์   ตุลาผล
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนัญญา  อาจพงษ์
2. เด็กหญิงฟ้าบงกช   สำราญ
3. เด็กหญิงวณิชฌา  ยินดีสุข
 
1. นางสาวรจนา   สะตะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจวงศ์ผาบ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 1. นางสาวนริศรา   รัตนสัจธรรม
2. นางสาววรรณรัช   อภัยวงศ์
3. นางสาวเปมิกา  คุณสารวนิช
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางสาวฉวีวรรณ   ไม้งาม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 1. นางสาวรัตติยา   โคตรเนตร
2. นางสาวสุมุนา   ไทยเจีย
3. นางสาวอาภาสิริ   สังขมิตร
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยกร   ลอยชื่น
2. นางสาวญาณิน   ลัดดากุล
3. นางสาวปอรพัชร์   วุฒิสินธุ์
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางสาวฉวีวรรณ   ไม้งาม