สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐานิชชา  มัติโก
 
1. นางสาวศศธร  หฤทัยปรีดากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสกลภัทร  ผดุงญาณ
 
1. นางสาวศศธร  หฤทัยปรีดากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนาฬิกา  ผิวจันทร์
 
1. นางฐิตินันท์  เอี่ยมรัศมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพิชญาภัค  สุทัศน์ ณ อยุธยา
 
1. นางฐิตินันท์  เอี่ยมรัศมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิดาภา  แม้นมินทร์
 
1. นางสาววรรณา  จำปี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิตประภัส  ชวาลารัตน์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  อุดมรัตน์
 
1. นางสาวศศธร  หฤทัยปรีดากุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิษฐ์   สมใจ
 
1. นายวัฒนะ  เจริญนาน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  คำแจ่ม
 
1. นายไมตรี  สมบูรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐปภัสร์  โรจน์รุ่งศศิธร
2. นายธนวัฒน์   ผสมทรัพย์
3. นางสาวษณียาภรณ์   เพ็งสุข
 
1. นายไมตรี  สมบูรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏฐ์ไพรัช   เพชรวรคุณ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
 
1. นางฐิติพร   ประสพโชคอำนวย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทรัพย์   เกิดโสภา
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอวยชัย   พอนเบ้า
 
1. นายวุฒิพงษ์   ประทุมมา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัต  รอดคล้าย
2. เด็กหญิงพิริยา   ศิริดำ
 
1. นายชัชวาลย์   บัวริคาน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  บึ้งสลุง
 
1. นางสาวกรกมล   บาฬี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤตภาส   ราชบุรณะ
 
1. นางสาวเดือนรุ่ง  น้อยกมล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไหมขวัญ   ปังศรีนนท์
 
1. นางสาวเดือนรุ่ง  น้อยกมล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง
2. เด็กชายธิติวัชญ์  ภาคะ
3. เด็กหญิงนุชปวีณ์  ตัณหยงมาศกุล
 
1. นางเอมอร  ทองอินทร์
2. นางเมลดา  ท่าหลวง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  เสริมทองทิพย์
2. นายภัทรพล  ซ้ายพิพันธ์
3. นายภาณุพงศ์  กัลยาสนธิ
 
1. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ
2. นางมลทิรา  จีนามูล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์สินี  กระต่ายวงศ์จันทร์
2. นางสาวปรียาภรณ์  แก้วทวี
 
1. นางสาวหวานใจ  โบบทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 -    
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกัลยกร  ไสยจิตร์
2. นางสาวสุวพิชชาท์  ตันพานิชกุล
 
1. นายธีรพงศ์  อ่อนอก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายธนภูมิ  ศรีร่มโพธิ์
2. เด็กชายปรรุตม์  แจ่มจำรูญ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  คงกิติมานนท์
 
1. นายอานนท์  ทองรอด
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวจีรานันท์  นพชัยอำนวยโชค
2. นางสาวปิณยาพัชร  รักษ์เมือง
3. นางสาววรกานต์  เขียนสุภาพ
 
1. นางสาวศิริพร   นันทชัย
2. นางสุภาพร  ราชา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตุลธร  พลับพลา
2. นายปัณณธร  สรรเสริญคุณ
 
1. นางเพ็ญสุดา  มังกร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงอจลญา  แสงกล้า
 
1. นางสาวปราณี  เพ็ชนอก
2. นางสาวอนัญญา  อินทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  โพธิ์กลิ่น
2. นายดิศพงษ์  วิจิตรปิยะกุล
 
1. นายเริงณรงค์  กงแก้ว
2. นายวศิล  แช่เจ็ง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยภัทร  จุนถาวร
2. นายธนวัฒน์   ผสมทรัพย์
3. นายนวฤทธิ์  รอดสัมฤทธิ์
4. นายภีมพล  ติสนธิ
5. นายวีรเดช  แก้วเยื้อง
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร
2. นางอรวรรณ  มัญชวินทร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โอทอง
2. เด็กชายธนภัทร  สีใส
 
1. นางอุไรวรรณ  น้อมนำชัย
2. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาคริต  ยศสอน
2. นางสาวสุธิตา  โซ่เงิน
 
1. นางอุไรวรรณ  น้อมนำชัย
2. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชกมล  พิทักษษ์วารินทร์
2. เด็กหญิงอริสา  พลอยพานิชเจริญ
 
1. นางสาวศิริพร   ปิยโสภาสกุล
2. นายศิริชัย  แท่งทอง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายสุภกร  กอกน้อย
2. นายสุรพรชัย  ธรรมศิริ
 
1. นายสมควร  นาคเกษม
2. นายธเนศ  ทองไทย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.7 เงิน 9 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  บุราณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณานนต์  พลรัตน์
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง
 
1. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นางสาวภัทราพร  จันทกลัด
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวภัทราพร  จันทกลัด
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวัทน์  วงษ์เกต
2. นางสาวกัลยารัตน์  วงษ์สมบูรณ์
3. นายฉัตรบดินทร์  เสลาคุณ
4. นายทศพร  บุญชู
5. นางสาวธาริดา  ยะอนันต์
6. นายปุณณานันท์  อรุณโรจน์
7. นายพชรดนัย  ภาโนมัย
8. นายภาณุพงศ์  กัลยาสนธิ
9. นางสาววิชยาวรงค์  นันสบุตร
10. นางสาวเกวลี  เหมาทองสุข
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพชร  ใจอินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  ไพรินทร์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายธนกฤต  เจียนจรรยา
 
1. Mr.Elisco  J. Bravo
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิริยากร  พัฒนศักดิ์สิริ
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  กลิ่นทองหลาง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 1. นางสาวธันยพร  พรปัญญานุรักษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ไพรินทร์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลภู  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวศรัณย์ภรณ์  นาคา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณศิศรณ์  ฉายอรุณกุลรัตน์
 
1. นางศรัณย์ภรณ์  นาคา
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ
2. เด็กชายพสธร  โฉมอินทร์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คงเนตร
2. เด็กชายณธีพัฒน์  กิตติสารพงษ์
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชริศ  ขุนแสน
2. นายเอกณัท  ชูภัทรพงศ์
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายปณชัย  บัวลอย
2. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมละออง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายธรรมนิตย์  เจนสินธนานันท์
2. นายพิชญ  กองกาญจน์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา
2. เด็กชายอรรธพร  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิติมา  คำสัตย์
2. เด็กหญิงแพรวา  วิเชียรประไพ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกมลภู  ฤทธิเดช
2. เด็กชายแสนชัย  ปากสมุทร
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายศุภกิตติ์  จันทรสิทธิผล
2. นายอนุรักษ์  อัตถิ
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทราภรณ์  บุญยืน
2. นางสาวหทัยพัชร์  บุญช่วยเหลือ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  บุญมี
2. นายพงศกร  เพ็งบุญ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันธิชา  โห้ไทย
2. นายธนดล  พิทักษ์วารินทร์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวพรชนก  วัฒนะเลิศหิรัญ
2. นางสาวลิฬลณี  อิ่มใจ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรมินทร์  ทวีรส
2. นายวรพล  จันดาหาร
3. นางสาวอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  เหรียญภูมิการกิจ
2. นายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์
3. นายสรรพวัต  ทองใบ
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์