สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤตภาส   ราชบุรณะ
 
1. นางสาวเดือนรุ่ง  น้อยกมล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิติมา  คำสัตย์
2. เด็กหญิงแพรวา  วิเชียรประไพ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ