สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐานิชชา  มัติโก
 
1. นางสาวศศธร  หฤทัยปรีดากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนาฬิกา  ผิวจันทร์
 
1. นางฐิตินันท์  เอี่ยมรัศมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพิชญาภัค  สุทัศน์ ณ อยุธยา
 
1. นางฐิตินันท์  เอี่ยมรัศมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิตประภัส  ชวาลารัตน์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  อุดมรัตน์
 
1. นางสาวศศธร  หฤทัยปรีดากุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  คำแจ่ม
 
1. นายไมตรี  สมบูรณ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายปณชัย  บัวลอย
2. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมละออง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายศุภกิตติ์  จันทรสิทธิผล
2. นายอนุรักษ์  อัตถิ
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์