สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัต  รอดคล้าย
2. เด็กหญิงพิริยา   ศิริดำ
 
1. นายชัชวาลย์   บัวริคาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  บึ้งสลุง
 
1. นางสาวกรกมล   บาฬี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกัลยกร  ไสยจิตร์
2. นางสาวสุวพิชชาท์  ตันพานิชกุล
 
1. นายธีรพงศ์  อ่อนอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายธนภูมิ  ศรีร่มโพธิ์
2. เด็กชายปรรุตม์  แจ่มจำรูญ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  คงกิติมานนท์
 
1. นายอานนท์  ทองรอด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวจีรานันท์  นพชัยอำนวยโชค
2. นางสาวปิณยาพัชร  รักษ์เมือง
3. นางสาววรกานต์  เขียนสุภาพ
 
1. นางสาวศิริพร   นันทชัย
2. นางสุภาพร  ราชา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงอจลญา  แสงกล้า
 
1. นางสาวปราณี  เพ็ชนอก
2. นางสาวอนัญญา  อินทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายสุภกร  กอกน้อย
2. นายสุรพรชัย  ธรรมศิริ
 
1. นายสมควร  นาคเกษม
2. นายธเนศ  ทองไทย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.7 เงิน 9 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  บุราณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นางสาวภัทราพร  จันทกลัด
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลภู  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวศรัณย์ภรณ์  นาคา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณศิศรณ์  ฉายอรุณกุลรัตน์
 
1. นางศรัณย์ภรณ์  นาคา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายธรรมนิตย์  เจนสินธนานันท์
2. นายพิชญ  กองกาญจน์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกมลภู  ฤทธิเดช
2. เด็กชายแสนชัย  ปากสมุทร
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทราภรณ์  บุญยืน
2. นางสาวหทัยพัชร์  บุญช่วยเหลือ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางอรจิรา  ยอดคำ