สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณภัทร  กิตติรัตนากร
 
1. นางสาวภัทรฤทัย  ประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวชลนิภา  สุผา
 
1. นางสาวภัทรฤทัย  ประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทวีพต
 
1. นางจันทิมา  ชูประยูร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวพราวนภางค์  เนินฆ้อ
 
1. นางคะนึงนิตย์  เอี่ยมสังข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียววิเชียร
 
1. นางจันทิมา  ชูประยูร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิสา  หอมพะวงษ์
 
1. นางคะนึงนิตย์  เอี่ยมสังข์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกรกิจ  ฉันทโสภณ
 
1. นางสาวดวงหทัย  ทองบุญรอด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 1. นางสาววรรณวิษา  บุบผามาลา
 
1. ดร.เบญญาภา  เจริญเตีย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายไกรศร  ผาสุข
 
1. นางกรรณิกา  เกตุแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 16 1. นายอภิศักดิ์  อะปะมะโน
 
1. ดร.เบญญาภา  เจริญเตีย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายนนทธวัช  บุญเชื่อม
2. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
 
1. นายวิทู  ศรารัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เวสารัช
2. นางสาวบุณฑริก  คำเสนาะ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดอกดิน
 
1. นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ
2. นางสาววันวิสา  เห็นประจักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 1. นางสาวญาณิศา  บานทรงกิจ
2. นางสาววรินพร  อุทธิยา
3. นางสาววันวิสา  ไผ่โสภา
 
1. นางนุษณี  อิ่มกมล
2. นางสาววันวิสา  เห็นประจักษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  ผานาค
2. เด็กชายอิทธิกฤต  ทุมพา
 
1. นายไพศาล  เสริมศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐเมศร์  หิรัญอารีวงศ์
2. เด็กชายวสันต์  บัวภาคำ
 
1. นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเนียน
2. เด็กหญิงนิมิตรพร  กุลวุฒิวงศ์
3. เด็กหญิงวรัชยา  สุภาฉาย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วิทยากุล
5. เด็กหญิงสุภัทรา  นามีผล
 
1. นางสาวจุติพร  สุขตระกูล
2. นางสาวรวีวรรณ์  สกุลเดช
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ชาลี
2. นางสาวสิริพร  เหลาแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  นาฮ้อยทอง
4. นางสาวสุทธิดา  ทองเชิดชู
5. นางสาวสุนิสา  ลุนลา
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
2. นางสาวจุติพร  สุขตระกูล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายก้องภพ  สรรสิริกุล
2. เด็กหญิงภัทรสมนต์  จีรัฎศิษฐ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงสุนิษา  โชคเฉลิม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พุทธิมา
 
1. นางสาวนลินี  นามวัง
2. นางสาวณัฏฐนิชฎ์  แซ่อึ้ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลวัลย์  กมลสุวรรณ
2. นางสาวปาณิศา  ขันแก้ว
3. นายพรชัย  แก้วกรมไกร
4. นางสาววรรณวลี  ฤทธิ์งาม
5. นางสาวศศิธร  วรสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุวรีย์  กองสิงห์
2. นางสาวนลินี  นามวัง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกฤตยา  ไม้หอม
2. นายพันธวิศ  กฤตย์พานทอง
3. นายภวิษย์พร  นาราฐิติพรรณ
4. เด็กชายวสันต์  บัวภาคำ
5. นายอนุรัตน์  ไชยยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุวรีย์  กองสิงห์
2. นางสาวรวีวรรณ์  สกุลเดช
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงอำไพ  ไทยแก้ว
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสิริวรินทร์  จูสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  แท่นหิน
2. นางสาวปนัดดา  ศรีใจ
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
2. นางสาวณัฎฐนิชฏ์  แซ่อึ้ง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองโต
2. นายภัทรภณ  ขยันยิ่ง
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
2. นางสาวณัฎฐนิชฏ์  แซ่อึ้ง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินรดา  สายดำ
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญทรัพย์
 
1. นายสิโรจน์  สร้อยคีรี
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายกฤชแก้ว  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวกัณฑิมา  ไตรพิพัฒน์
 
1. นางฐิติอร  โสธรนพบุตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชยางกุล
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายธเนศ  เนตรวิเชียร
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิลดอนหวาย
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศินา  ชูชีพ
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ลีดอนงิ้ว
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนสิงห์
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  วันทอง
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรพิน  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสิรัชชา  ศิลป์นรดี
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุนทราลัย
3. เด็กชายอัครพล  เล็กเจริญ
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทอง
2. นางสาวน้ำเพชร  ละครเพ็ชร
3. นางสาวอภัสรดา  มณีฉาย
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรธนะ  กลำพบุตร
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัชชานนท์  ดาวกระจาย
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอานนท์  ศรีสุข
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิริย์วัชร  ปานแดง
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  สารพล
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พิมพ์เสริฐ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แท่นหิน
3. เด็กชายธนากร  น้ำทรัพย์
4. เด็กหญิงนารา  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หลำวรรณะ
6. เด็กชายภูมินทร์  ผาเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสมนต์  นิยอด
8. เด็กหญิงสโรชา  เขื่อนพงษ์
9. เด็กชายอัครพล  รัตนะ
10. เด็กชายอัครมล  เอมอุทัย
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางสาวธนัญญา  สุภาศรี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจารุวัฒน์  ธนูชัย
2. นางสาวชนนิกานต์  สวัสดิ์วารี
3. นายชินดนัย  พวงแก้ว
4. นายธีรภัทร  เกษไกรศรีกาญจน์
5. นายนายวรรธนะ  เผ่าพันธ์สิงห์
6. นางสาวพนิดา  แซ่อึ้ง
7. นางสาวพิมพ์พร  ศรีสว่าง
8. นางสาวสิรีธร  สาวงค์
9. นายอนุชิต  บุญเชื่อม
10. นางสาวอารีญา  แพงไทย
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางสาวธนัญญา  สุภาศรี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรกฏ  สุระประเสริฐ
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุทัยศรี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทวี
 
1. นางสาวเสาวภา  นันทกิจ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนพล  ทิรอยรัมย์
 
1. นางสาววารุณี  คำภูลอย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม 10 1. นายพงษ์ภมร  เมฆดำ
 
1. นางสาวกาญจนา  แพร่งศิริ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายคมกฤต  ธาราศักดิ์
2. เด็กชายธนูศิลป์  ลีนาราช
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุทัยศรี
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณศรี
2. นางสาวสุรินพร  ศิลอุดม
3. นายอดิเทพ  บำเพ็ญผล
 
1. นางเปรมณัฐชา  ชัยสุทธิ
2. นางสาวมลพิลา  ช่วยชูทรัพย์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายณัฐวุฒิ  ฤกษสุวรรณี
2. นางสาววิลาวัลย์  ระวะนาวิก
3. นางสาวสุกัญญา  ลุนลา
 
1. นางเปรมณัฐชา  ชัยสุทธิ
2. นางสาวมลพิลา  ช่วยชูทรัพย์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกรธัช  เมฆประมวล
2. เด็กชายภานุพงศ์  ดาทวี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทวงค์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายธเนศ  เนตรวิเชียร
2. นายภวิษพร  นาราฐิติพรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หัสดง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. นางสาวศรสวรรค์  จิตจินดา
2. นางสาวหฤทัย  น้อยด้วง
3. นางสาวเจตวิรินทร์  ภักคุย
 
1. นางสาวลลิตา  สีดา
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 10 1. นางสาวศกลวรรณ  เสริฐกระโทก
2. นางสาวอภัสรดา  มณีฉาย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะจันทร์
 
1. นางสาวลลิตา  สีดา