สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณภัทร  กิตติรัตนากร
 
1. นางสาวภัทรฤทัย  ประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทวีพต
 
1. นางจันทิมา  ชูประยูร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกรกิจ  ฉันทโสภณ
 
1. นางสาวดวงหทัย  ทองบุญรอด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 1. นางสาววรรณวิษา  บุบผามาลา
 
1. ดร.เบญญาภา  เจริญเตีย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายไกรศร  ผาสุข
 
1. นางกรรณิกา  เกตุแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 16 1. นายอภิศักดิ์  อะปะมะโน
 
1. ดร.เบญญาภา  เจริญเตีย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เวสารัช
2. นางสาวบุณฑริก  คำเสนาะ
3. เด็กหญิงวาสนา  ดอกดิน
 
1. นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ
2. นางสาววันวิสา  เห็นประจักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 1. นางสาวญาณิศา  บานทรงกิจ
2. นางสาววรินพร  อุทธิยา
3. นางสาววันวิสา  ไผ่โสภา
 
1. นางนุษณี  อิ่มกมล
2. นางสาววันวิสา  เห็นประจักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสิริวรินทร์  จูสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม 10 1. นายพงษ์ภมร  เมฆดำ
 
1. นางสาวกาญจนา  แพร่งศิริ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายคมกฤต  ธาราศักดิ์
2. เด็กชายธนูศิลป์  ลีนาราช
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุทัยศรี