สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวชลนิภา  สุผา
 
1. นางสาวภัทรฤทัย  ประเสริฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลวัลย์  กมลสุวรรณ
2. นางสาวปาณิศา  ขันแก้ว
3. นายพรชัย  แก้วกรมไกร
4. นางสาววรรณวลี  ฤทธิ์งาม
5. นางสาวศศิธร  วรสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุวรีย์  กองสิงห์
2. นางสาวนลินี  นามวัง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิลดอนหวาย
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรพิน  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสิรัชชา  ศิลป์นรดี
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุนทราลัย
3. เด็กชายอัครพล  เล็กเจริญ
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทอง
2. นางสาวน้ำเพชร  ละครเพ็ชร
3. นางสาวอภัสรดา  มณีฉาย
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา