สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวพราวนภางค์  เนินฆ้อ
 
1. นางคะนึงนิตย์  เอี่ยมสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายนนทธวัช  บุญเชื่อม
2. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
 
1. นายวิทู  ศรารัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายก้องภพ  สรรสิริกุล
2. เด็กหญิงภัทรสมนต์  จีรัฎศิษฐ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงสุนิษา  โชคเฉลิม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พุทธิมา
 
1. นางสาวนลินี  นามวัง
2. นางสาวณัฏฐนิชฎ์  แซ่อึ้ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองโต
2. นายภัทรภณ  ขยันยิ่ง
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
2. นางสาวณัฎฐนิชฏ์  แซ่อึ้ง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายกฤชแก้ว  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวกัณฑิมา  ไตรพิพัฒน์
 
1. นางฐิติอร  โสธรนพบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ลีดอนงิ้ว
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนสิงห์
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  วันทอง
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจารุวัฒน์  ธนูชัย
2. นางสาวชนนิกานต์  สวัสดิ์วารี
3. นายชินดนัย  พวงแก้ว
4. นายธีรภัทร  เกษไกรศรีกาญจน์
5. นายนายวรรธนะ  เผ่าพันธ์สิงห์
6. นางสาวพนิดา  แซ่อึ้ง
7. นางสาวพิมพ์พร  ศรีสว่าง
8. นางสาวสิรีธร  สาวงค์
9. นายอนุชิต  บุญเชื่อม
10. นางสาวอารีญา  แพงไทย
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางสาวธนัญญา  สุภาศรี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายณัฐวุฒิ  ฤกษสุวรรณี
2. นางสาววิลาวัลย์  ระวะนาวิก
3. นางสาวสุกัญญา  ลุนลา
 
1. นางเปรมณัฐชา  ชัยสุทธิ
2. นางสาวมลพิลา  ช่วยชูทรัพย์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกรธัช  เมฆประมวล
2. เด็กชายภานุพงศ์  ดาทวี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทวงค์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 10 1. นางสาวศกลวรรณ  เสริฐกระโทก
2. นางสาวอภัสรดา  มณีฉาย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะจันทร์
 
1. นางสาวลลิตา  สีดา