สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  ผานาค
2. เด็กชายอิทธิกฤต  ทุมพา
 
1. นายไพศาล  เสริมศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐเมศร์  หิรัญอารีวงศ์
2. เด็กชายวสันต์  บัวภาคำ
 
1. นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเนียน
2. เด็กหญิงนิมิตรพร  กุลวุฒิวงศ์
3. เด็กหญิงวรัชยา  สุภาฉาย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วิทยากุล
5. เด็กหญิงสุภัทรา  นามีผล
 
1. นางสาวจุติพร  สุขตระกูล
2. นางสาวรวีวรรณ์  สกุลเดช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ชาลี
2. นางสาวสิริพร  เหลาแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  นาฮ้อยทอง
4. นางสาวสุทธิดา  ทองเชิดชู
5. นางสาวสุนิสา  ลุนลา
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
2. นางสาวจุติพร  สุขตระกูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกฤตยา  ไม้หอม
2. นายพันธวิศ  กฤตย์พานทอง
3. นายภวิษย์พร  นาราฐิติพรรณ
4. เด็กชายวสันต์  บัวภาคำ
5. นายอนุรัตน์  ไชยยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุวรีย์  กองสิงห์
2. นางสาวรวีวรรณ์  สกุลเดช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงอำไพ  ไทยแก้ว
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินรดา  สายดำ
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญทรัพย์
 
1. นายสิโรจน์  สร้อยคีรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชยางกุล
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายธเนศ  เนตรวิเชียร
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศินา  ชูชีพ
 
1. นางสาวอรฤดี  บรรเทา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรธนะ  กลำพบุตร
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอานนท์  ศรีสุข
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิริย์วัชร  ปานแดง
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พิมพ์เสริฐ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แท่นหิน
3. เด็กชายธนากร  น้ำทรัพย์
4. เด็กหญิงนารา  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หลำวรรณะ
6. เด็กชายภูมินทร์  ผาเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสมนต์  นิยอด
8. เด็กหญิงสโรชา  เขื่อนพงษ์
9. เด็กชายอัครพล  รัตนะ
10. เด็กชายอัครมล  เอมอุทัย
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางสาวธนัญญา  สุภาศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทวี
 
1. นางสาวเสาวภา  นันทกิจ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนพล  ทิรอยรัมย์
 
1. นางสาววารุณี  คำภูลอย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณศรี
2. นางสาวสุรินพร  ศิลอุดม
3. นายอดิเทพ  บำเพ็ญผล
 
1. นางเปรมณัฐชา  ชัยสุทธิ
2. นางสาวมลพิลา  ช่วยชูทรัพย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายธเนศ  เนตรวิเชียร
2. นายภวิษพร  นาราฐิติพรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หัสดง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. นางสาวศรสวรรค์  จิตจินดา
2. นางสาวหฤทัย  น้อยด้วง
3. นางสาวเจตวิรินทร์  ภักคุย
 
1. นางสาวลลิตา  สีดา