สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แย้มประโคน
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายพิทักษ์พงศ์  บดีรัฐ
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ทรัพย์เทียนทอง
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสโรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุวนันท์  โชประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวนุชจรี  ชู้รักรัมย์
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. นางสาววณิชา  อ่อนนอก
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  เปรมทอง
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 1. นายชัยวัฒน์  สมสายสี
2. นางสาววัลลภา  นาโนน
3. นายอัครชัย  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชยา  ประจันทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศิลารักษ์
3. นายอนุชา  แสงปาก
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกันติชา  ลำดวน
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุนทรนาค
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยลดา  แซ่ตั๊น
2. นางสาวอรปรียา  พูนจันทร์
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชื้อศรี
 
1. นายเอกรินทร์  ปิงยศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวทับทิม  เตโพธิ์
 
1. นายเอกรินทร์  ปิงยศ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  แก่นน้อย
 
1. นางสาวจิรนันท์  พึ่งกลั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นายธนพล  แซ่โก
 
1. นางสาวจิรนันท์  พึ่งกลั่น
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรน้อม
3. เด็กหญิงอภิสรา  อินทะโส
 
1. นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์
2. นางสาวสุภัค  ชั้นสกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธันยมัย  บุญลี
2. นางสาวสาธิตา  พันธ์พิจิตร
3. นางสาวไหม  หยี
 
1. นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกาญจณวรรณ  คนกล้า
2. นายสันติ  นาคเพชรัตน์โรจน์
3. นางสาวอมรรัตน์  สมสมัย
 
1. นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงวรรณพร  สมมุติ
3. เด็กหญิงสโรชา  ชานทองหลาง
 
1. นางสาวกิติวรรณ  สุขสุวรรณ
2. นางสาวฟาดีฬา  สมานเสนีย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายปัตทวี  ดาด้วง
2. นายภานรินทร์  เพชรลอ
3. นางสาวสุพรรษา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นางสาวสุภัค  ชั้นสกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนทัต  อมลธีรากุล
2. เด็กชายวีรพล  อุ่นทรัพย์
 
1. นางสาวแววตา  บุญคล้อย
2. นางสาวกิติวรรณ  สุขสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ภักดิบดี
2. เด็กชายภาสวุฒิ  ภักดิบดี
 
1. นางสาวแววตา  บุญคล้อย
2. นางสาวฟาดีฬา  สมานเสนีย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุณห์ไวทยะ
2. เด็กหญิงพรวลัย  ศรีสนั่น
3. เด็กหญิงมณธิรา  กองสี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองน้อย
5. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นางอิงอร  ศรีมงคล
2. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวชัญญานุช  รามนู
2. นางสาวสายชล  จันทบุตร
3. นางสาวสุธิดา  จำบุญ
4. นางสาวอภิชญา  นัคราเรือง
5. นางสาวอรปรียา  แน่นหนา
 
1. นางอิงอร  ศรีมงคล
2. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิรเมธาวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์เทียนทอง
3. เด็กหญิงภาวิตา  มีจินดา
4. เด็กหญิงอัมพร  แก่นไม้หอม
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  เนาไธสงค์
 
1. นางอิงอร  ศรีมงคล
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวธนัชพร  บุญมามาก
2. นายสิทธิพงศ์  ยงคง
3. นางสาวสุลัดดาวัน  ศรีประไหม
4. นางสาวอัญชิสา  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเวธนี  บุญลี
 
1. นางจิราพร  สมประสงค์
2. นางสาววิภาวี  กะทัน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงทาริกา  ทัพไทยดี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายวรชิต  สิทธาสระน้อย
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายสุพศิน  โพธิ์รื่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  เว้นบาป
 
1. นายพิทนคร  หวานหอม
2. นายนพรัตน์  ผูกมิตร
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายพงษ์วุฒิ  ขันอาสา
2. นายเสริมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายพิทนคร  หวานหอม
2. นายนพรัตน์  ผูกมิตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีราภรณ์  ชาวอบทม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมสมัย
 
1. นายกฤษณะ  หินมี
2. นายธนากร  ภูผาผิว
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวพรทิพย์  ดุนกลาง
 
1. นางสาวมยุรี  วิบูลย์กุล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31.16 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุทธิดา  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวมยุรี  วิบูลย์กุล
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายภัทรพล  เถระสวัสดิ์
3. เด็กชายวสันต์  สัญญอาจ
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยง  เหียบ
2. นางสาวอมรรัตน์  นามจำปา
3. นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  ดวงดารา
2. เด็กชายภูผา  อุโต
3. เด็กหญิงสิริภรณ์  มนต์จันท์ตา
 
1. นายชุมพล  อรพล
2. นายนิติธร  ฐิตวัฒนพงศ์
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 1. นางสาวชมพู  เอี่ยมแสง
2. นางสาวปารีรัตน์  จุ้ยสมบุญ
3. นางสาวศิริลักษณ์  สมุดรัมย์
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร
2. นายกฤษณะ  หินมี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  ทองมาก
2. นางสาวธันยธร  อิ่มละเอียด
3. นางสาวสุนันทา  เมืองผู้
 
1. นายกฤษณะ  หินมี
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวเรือง  ดับโศรก
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร