สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ทรัพย์เทียนทอง
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสโรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกันติชา  ลำดวน
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุนทรนาค
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชื้อศรี
 
1. นายเอกรินทร์  ปิงยศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวทับทิม  เตโพธิ์
 
1. นายเอกรินทร์  ปิงยศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  แก่นน้อย
 
1. นางสาวจิรนันท์  พึ่งกลั่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรน้อม
3. เด็กหญิงอภิสรา  อินทะโส
 
1. นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์
2. นางสาวสุภัค  ชั้นสกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธันยมัย  บุญลี
2. นางสาวสาธิตา  พันธ์พิจิตร
3. นางสาวไหม  หยี
 
1. นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31.16 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุทธิดา  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวมยุรี  วิบูลย์กุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม