สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายพิทักษ์พงศ์  บดีรัฐ
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุวนันท์  โชประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวนุชจรี  ชู้รักรัมย์
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 1. นายชัยวัฒน์  สมสายสี
2. นางสาววัลลภา  นาโนน
3. นายอัครชัย  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชยา  ประจันทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศิลารักษ์
3. นายอนุชา  แสงปาก
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นายธนพล  แซ่โก
 
1. นางสาวจิรนันท์  พึ่งกลั่น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวธนัชพร  บุญมามาก
2. นายสิทธิพงศ์  ยงคง
3. นางสาวสุลัดดาวัน  ศรีประไหม
4. นางสาวอัญชิสา  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเวธนี  บุญลี
 
1. นางจิราพร  สมประสงค์
2. นางสาววิภาวี  กะทัน