สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. นางสาววณิชา  อ่อนนอก
 
1. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  เปรมทอง
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกาญจณวรรณ  คนกล้า
2. นายสันติ  นาคเพชรัตน์โรจน์
3. นางสาวอมรรัตน์  สมสมัย
 
1. นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงวรรณพร  สมมุติ
3. เด็กหญิงสโรชา  ชานทองหลาง
 
1. นางสาวกิติวรรณ  สุขสุวรรณ
2. นางสาวฟาดีฬา  สมานเสนีย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายปัตทวี  ดาด้วง
2. นายภานรินทร์  เพชรลอ
3. นางสาวสุพรรษา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นางสาวสุภัค  ชั้นสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ภักดิบดี
2. เด็กชายภาสวุฒิ  ภักดิบดี
 
1. นางสาวแววตา  บุญคล้อย
2. นางสาวฟาดีฬา  สมานเสนีย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายสุพศิน  โพธิ์รื่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  เว้นบาป
 
1. นายพิทนคร  หวานหอม
2. นายนพรัตน์  ผูกมิตร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายพงษ์วุฒิ  ขันอาสา
2. นายเสริมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายพิทนคร  หวานหอม
2. นายนพรัตน์  ผูกมิตร