สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แย้มประโคน
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนทัต  อมลธีรากุล
2. เด็กชายวีรพล  อุ่นทรัพย์
 
1. นางสาวแววตา  บุญคล้อย
2. นางสาวกิติวรรณ  สุขสุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุณห์ไวทยะ
2. เด็กหญิงพรวลัย  ศรีสนั่น
3. เด็กหญิงมณธิรา  กองสี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองน้อย
5. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นางอิงอร  ศรีมงคล
2. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวชัญญานุช  รามนู
2. นางสาวสายชล  จันทบุตร
3. นางสาวสุธิดา  จำบุญ
4. นางสาวอภิชญา  นัคราเรือง
5. นางสาวอรปรียา  แน่นหนา
 
1. นางอิงอร  ศรีมงคล
2. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิรเมธาวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์เทียนทอง
3. เด็กหญิงภาวิตา  มีจินดา
4. เด็กหญิงอัมพร  แก่นไม้หอม
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  เนาไธสงค์
 
1. นางอิงอร  ศรีมงคล
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงทาริกา  ทัพไทยดี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายวรชิต  สิทธาสระน้อย
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีราภรณ์  ชาวอบทม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมสมัย
 
1. นายกฤษณะ  หินมี
2. นายธนากร  ภูผาผิว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวพรทิพย์  ดุนกลาง
 
1. นางสาวมยุรี  วิบูลย์กุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายภัทรพล  เถระสวัสดิ์
3. เด็กชายวสันต์  สัญญอาจ
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยง  เหียบ
2. นางสาวอมรรัตน์  นามจำปา
3. นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวมัสยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวกมลพร  สีมาชัย
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  ดวงดารา
2. เด็กชายภูผา  อุโต
3. เด็กหญิงสิริภรณ์  มนต์จันท์ตา
 
1. นายชุมพล  อรพล
2. นายนิติธร  ฐิตวัฒนพงศ์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 1. นางสาวชมพู  เอี่ยมแสง
2. นางสาวปารีรัตน์  จุ้ยสมบุญ
3. นางสาวศิริลักษณ์  สมุดรัมย์
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร
2. นายกฤษณะ  หินมี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  ทองมาก
2. นางสาวธันยธร  อิ่มละเอียด
3. นางสาวสุนันทา  เมืองผู้
 
1. นายกฤษณะ  หินมี
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวเรือง  ดับโศรก
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร