สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวรรธิดา  สาเกตุ
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวผกามาศ  หาญประโคน
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเทพประพร  ทิพรัตน์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุภาวรรณ  จรแก้ว
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชลธิชา   ศรีมณีวงษ์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุชิต  ระสารักษ์
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาววรรณภา  นวลศรี
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีหวาด
2. เด็กหญิงนฤมณ  ศรีสอาจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
2. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรทิพา  ตันสุวรรณนนท์
2. เด็กหญิงเกรียวแก้ว  ทำดี
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
2. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิพโชติ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หาญสุด
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
2. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชโนดม  ดีกล้า
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 1. นางสาวติชิลา  ผ่องใส
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  ฤทธิ์รุ่งอรุณ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นายวีรพงษ์  แสงขรรค์
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนบูลย์  ริงาม
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วผิวอาจ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย
2. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงดาหวัน  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 12 1. นายนัทธวุฒิ  ภาสะนะ
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฐิติมา  เทศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วซุง
3. เด็กหญิงอนุสรา  โคกแปะ
 
1. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลิตา  ทองธรรม
2. นายวุฒิชัย  ขันนาค
3. นางสาวศิริวรรณ  สงคุ้ม
 
1. นายชัยพร  ขุนนาแก้ว
2. นางสาวเนาวเรศร์  อยู่พุ่ม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วทับทิม
2. เด็กชายอัมริน  กมลศิลป์
 
1. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ร่วมสุข
2. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยดิลก
 
1. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  กรองแก้ว
2. เด็กชายวธัญญู  แสงกล้า
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต์
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 13 1. นายณัฐพล  เล็บพยัคฒ์
2. นางสาวมัญชุพร  รัฐถาทอง
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต์
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริเมล์
2. นางสาวบัวชมพู  บุญจริง
3. เด็กหญิงบุษราคัม  รุ่งรำไพ
4. เด็กหญิงปิยะพร  หลอดแก้ว
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีวิชิต
6. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทศร
7. เด็กหญิงรัตนา  เปลี่ยนผึ้ง
8. เด็กหญิงวาสนา  กะชิรัมย์
9. นางสาวสำราญ  อุดธิรัมย์
10. เด็กหญิงเกสรา  แวงวงค์
 
1. นายอุเทน  บุญกาญจน์
2. นายโสภณ  เกษมศรี
3. นายอภิวัช  สัตยาทิตย์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจิราพร  แสงดารา
2. นายเรวัฒน์  ฤทธิ์งาม
 
1. นายอภิวัช  สัตยาทิตย์
2. นางสาวกุลนันท์  นนนุศาสตร์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยาจิตร์
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวนลินี  ชุนกวง
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายจีรพันธุ์  จันทร์เรืองศรี
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  นามดี
2. เด็กหญิงมนรัตน์  ฉัตรวิเชียร
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
2. นางสาวเนาวเรศร์  อยู่พุ่ม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายเกษม  งามเสมอ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายปิยะพงศ์  นามนนท์
2. นายภีระพงษ์  พงษา
3. นายสิทธิกร  จำปาเทศ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
2. นางศิวพร  แย้มแตงอ่อน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทองพันธ์
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.1 เงิน 4 1. นายพงศ์นภัส  ทองคำ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  กัญญา
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวัลลภา  จันทร์กุล
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พวงใส
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชมทอง
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สมสอง
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
2. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อุดธิรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  สงคราม
3. นางสาวสุทธิกานต์  แก้วรัมย์
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
2. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เวชพันธ์
2. เด็กชายวานิต  เกษรเพ็ชร
 
1. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งพากเพียร
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  สิงคาน
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พันธ์หนองเป็ด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งพากเพียร
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
42 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีมณีวงษ์
2. เด็กชายพรประเสริฐ  ตั้นสุน
3. เด็กหญิงเอมอร  ราชรักษ์
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
43 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  แสงดารา
2. นางสาวนลินี  ชุนกวง
3. นายสุเทพ  วงษ์ธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ
 
44 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 1. นางสาววันเพ็ญ  อุดธิรัมย์
2. นางสาวสุวรรณา  สามารถ
3. นางสาวเสาวลัษณ์  สมนา
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
2. นายอนุชิต  ระสารักษ์
3. นางสาวแพรพลอย  กองทองนอก
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ