สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเทพประพร  ทิพรัตน์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุภาวรรณ  จรแก้ว
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชลธิชา   ศรีมณีวงษ์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีหวาด
2. เด็กหญิงนฤมณ  ศรีสอาจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
2. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรทิพา  ตันสุวรรณนนท์
2. เด็กหญิงเกรียวแก้ว  ทำดี
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
2. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชโนดม  ดีกล้า
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 1. นางสาวติชิลา  ผ่องใส
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  ฤทธิ์รุ่งอรุณ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นายวีรพงษ์  แสงขรรค์
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงดาหวัน  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 12 1. นายนัทธวุฒิ  ภาสะนะ
 
1. นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฐิติมา  เทศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วซุง
3. เด็กหญิงอนุสรา  โคกแปะ
 
1. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลิตา  ทองธรรม
2. นายวุฒิชัย  ขันนาค
3. นางสาวศิริวรรณ  สงคุ้ม
 
1. นายชัยพร  ขุนนาแก้ว
2. นางสาวเนาวเรศร์  อยู่พุ่ม