สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วทับทิม
2. เด็กชายอัมริน  กมลศิลป์
 
1. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริเมล์
2. นางสาวบัวชมพู  บุญจริง
3. เด็กหญิงบุษราคัม  รุ่งรำไพ
4. เด็กหญิงปิยะพร  หลอดแก้ว
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีวิชิต
6. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทศร
7. เด็กหญิงรัตนา  เปลี่ยนผึ้ง
8. เด็กหญิงวาสนา  กะชิรัมย์
9. นางสาวสำราญ  อุดธิรัมย์
10. เด็กหญิงเกสรา  แวงวงค์
 
1. นายอุเทน  บุญกาญจน์
2. นายโสภณ  เกษมศรี
3. นายอภิวัช  สัตยาทิตย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจิราพร  แสงดารา
2. นายเรวัฒน์  ฤทธิ์งาม
 
1. นายอภิวัช  สัตยาทิตย์
2. นางสาวกุลนันท์  นนนุศาสตร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวนลินี  ชุนกวง
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายจีรพันธุ์  จันทร์เรืองศรี
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายเกษม  งามเสมอ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทองพันธ์
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.1 เงิน 4 1. นายพงศ์นภัส  ทองคำ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พวงใส
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชมทอง
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สมสอง
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
2. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
10 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 1. นางสาววันเพ็ญ  อุดธิรัมย์
2. นางสาวสุวรรณา  สามารถ
3. นางสาวเสาวลัษณ์  สมนา
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ