สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุชิต  ระสารักษ์
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ร่วมสุข
2. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยดิลก
 
1. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  กรองแก้ว
2. เด็กชายวธัญญู  แสงกล้า
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต์
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายปิยะพงศ์  นามนนท์
2. นายภีระพงษ์  พงษา
3. นายสิทธิกร  จำปาเทศ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
2. นางศิวพร  แย้มแตงอ่อน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  กัญญา
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เวชพันธ์
2. เด็กชายวานิต  เกษรเพ็ชร
 
1. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งพากเพียร
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  สิงคาน
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พันธ์หนองเป็ด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งพากเพียร
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
8 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีมณีวงษ์
2. เด็กชายพรประเสริฐ  ตั้นสุน
3. เด็กหญิงเอมอร  ราชรักษ์
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางสาวอริษา  ศรีบัวเอี่ยม
 
9 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  แสงดารา
2. นางสาวนลินี  ชุนกวง
3. นายสุเทพ  วงษ์ธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
2. นายอนุชิต  ระสารักษ์
3. นางสาวแพรพลอย  กองทองนอก
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ