สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  พูนสิริทรัพย์
 
1. นางสาวประภาพร  โทศก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนิภา  ไชยวุฒิ
 
1. นางจิลาวัลย์   สัญญาวิรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หงสา
 
1. นางสมทรง  แก้วมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชนิดา  มาศเลี่ยม
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  วราห์คำ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสรัยรัชต์  กุลสินสถาพร
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เก้านพคุณ
 
1. นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวรพีพัฒน์  พูโคตร
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมกาย
2. เด็กชายปรมินทร์  คำแดง
3. เด็กหญิงเพื่อนมกรา  แถกระโทก
 
1. นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราพร  ประสงค์เงิน
2. นางสาวปรียาลักษณ์  ปรีชาสุนทร
3. นางสาวหนึ่งธิดา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  นิตย์ปลอด
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  บัวประเสริฐ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤมล  บิดาทุม
2. เด็กชายศิริชัย  ศรีศุภผุดผ่อง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นบุญมา
2. นางสาวชนิศร  เพ็ชรฉนวน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัลยา  เมฆาเคลื่อน
 
1. นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรฑิตา  วาจามั่น
2. เด็กชายทศวรรษ  รัตนชลธาร
3. เด็กชายเอกราช  สุภาพ
 
1. นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นางอาภากร  กระจายกลาง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิรนันท์  ธรรมะ
2. นางสาวธิดารัตน์  จิตรมา
3. นางสาวปิ่นมุกข์  หอมหวล
 
1. นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นายฉัตรมงคล  สีประสงค์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานินทร์  ชัยบุรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุเวช
3. เด็กหญิงสายพิณ  รุณสอาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงศ์สุนทร
2. นางสาวปิยนุช  แต้มทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 8 1. นางสาวรุจิรา  ขันมณี
2. นางสาวสิริยากร  เพิ่มชาติ
3. นางสาวสุภาพร  บุรานะผาย
 
1. นางสาวสินจัย  นกไธสง
2. นางสาวมัทนา  พรมชนะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กระชั้น
2. เด็กชายอนณ  เทียงบางพลี
3. เด็กชายอัมรินทร์  ธรรมรัตน์
 
1. นางสาวพราวนภา  แก้วลุน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวชุติมณฑน์  กลิ่นวิชิต
2. นางสาวยูลดา  กาญบุตร
3. นางสาวสุริภา  ปรังประโคน
 
1. นางสาวสินจัย  นกไธสง
2. นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.21 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  กลิ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปณิชา  อุไรงาม
3. เด็กหญิงอธิชา  เฉลยพร
 
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นถือศีล
2. นางสาวกัญญานาตย์  วิเศษโวหาร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนนธิญารัตน์  สมาแอ
2. นางสาวภูวนันท์  โรจนศิริโสภา
3. นางสาวสุธาศิณี  นิ่มน้อย
 
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นถือศีล
2. นางสาวกัญญานาตย์  วิเศษโวหาร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงหัทยา  เจริญล้น
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงศ์สุนทร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวหทัยชนก  ชลพันธุ์
2. นางสาวเวธิกา  ชาสงวน
 
1. นางสาวสินจัย  นกไธสง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลดา  ผิวงาม
2. เด็กหญิงฐนันญา  หิรัญศิริ
3. เด็กหญิงธนพร  อินธิเดช
4. เด็กหญิงพลอยมณี  วาจามั่น
5. เด็กหญิงมธุลดา  กุลาศาสตร์
 
1. นางสาวไรรา  เนื่องดิถี
2. นางนิภาวรรณ  ฐิตวัฒนพงศ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวจิณห์จุฑา  จรัสอภิรัตกุล
2. นางสาวฉัตรฤทัย  โพธิ์เปี่ยม
3. นางสาวพัชริดา  พรล่อน
4. นายวัชรพล  ภักดี
5. นางสาวเนตรนภารัตน์  สุภิษะ
 
1. นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว
2. นางสาวปางรัก  สำแดงเดช
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวชมพูนุท  นาก้อนทอง
3. นางสาวชุติสรา  วิภัทราพันธุ์
4. นางสาวปาริชาติ  เกษร
5. นางสาวยุพิน  โซเซ็ง
 
1. นายตรงเจตน์  จงกลาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นางนันทา  ผลบุญ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนธร  ดวงตาปิยะชัย
 
1. นางสาวปราณี  สีฉ่ำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  สุปินะ
2. เด็กหญิงอัญชุลี  รัตนเดโชชัย
 
1. นายธนพัฒน์  บุระทอน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 8 1. นายจักราวุฒิ  ผัดอิ่น
2. นางสาวปานวดี  ภาษี
 
1. นายธนพัฒน์  บุระทอน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย  คล้ายอุบล
2. เด็กชายฐนิศน์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สองเมือง
4. เด็กชายธนพรรษ  อินทไทร
5. เด็กชายธนาทร  ศรีสร้างคอม
6. เด็กชายธาดาพงษ์  สุวรรณ์จันทร์รูญ
7. เด็กชายปิยะชาติ  ไทยพร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาถิม
9. เด็กชายศิวเรศน์  ไตรอุโฆษ
10. เด็กชายสุรชัย  พรแช่ม
 
1. นายชนก  สังคะรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งธัญญา
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โคตรชนะ
 
1. นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธัญชนก  สารีผล
2. นายอธิวัฒน์  บุติมาลย์
 
1. นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ
2. นายชนก  สังคะรินทร์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สวยสม
 
1. นายจิรพงศ์  กลับสงวน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาววิไลพร  กัมพลอิสราภรณ์
 
1. นายจิรพงศ์  กลับสงวน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ชาสงวน
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทวรรณ  หงษ์คำ
 
1. นางสาวจตุพร  บรรเทา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยพร  ทองสุข
 
1. นายกมล  โพธิโชติ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายอานันท์  จันทร์ศรี
 
1. นายกมล  โพธิโชติ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัชชา  กันยก
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวีรศิลป์  รุ่งกาญจนเจริญ
 
1. นางสาวจตุพร  บรรเทา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ท้องฟ้า
2. เด็กหญิงพูลสิน  อินทรรัสมี
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตินี  วังคีรี
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววยุดี  ตรีก้อน
 
1. นางสาวจตุพร  บรรเทา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  แก้วสุมา
2. เด็กชายสรวิศ  สมวงษ์อินทร์
3. เด็กชายโชคชัย  แก้วเจริญ
 
1. นายกรกฎ  ไกรศรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  ตัณทิทรัพย์
2. นางสาววรรณวิษา  วงศ์มาก
3. นางสาวสุดารัตน์  เมืองทะ
 
1. นายกรกฎ  ไกรศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญนภา  สังขฤกษ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพฤกษ์  เจียรประวัติ
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรันดา  บุตรใส
2. เด็กชายตุลยวัต  เหล็กเพชร
3. เด็กชายธนะพล  ตองอ่อน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทึก
5. เด็กหญิงประภาพร  โชควิลัยเกษ
6. เด็กหญิงประภาฬรินทร์  รจิตไพรศาลสิริกุล
7. เด็กหญิงปาริชาติ  กระจาย
8. เด็กหญิงพัชรพฤกษ์  เจียรประวัติ
9. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์รติญา  อัครโชติเดชาธร
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ภูเยี่ยมใจ
12. เด็กชายภูริภัทร  แพมา
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลาพาศ
14. เด็กชายวสุ  สุขรักษ์
15. เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วกุลบุตร
16. เด็กหญิงสิรัชชา  รุ่งสิริพัชร
17. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พัฒนา
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันแก้ว
19. นายอำนาจ  บุรินทร์
20. เด็กหญิงเสาวนีย์  แตงสี
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
2. นางสาวสุทิศา  สวัสดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤตรน  บัวคำ
2. เด็กชายกิตติศักร์  อนุกูล
3. เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง
4. เด็กชายอิทธิชัย  ระย้าแดง
5. เด็กชายเสรี  พรมลี
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายณัฐพล  เพ็ญสุนทร
2. นายวิทยา  ชื่นศิริ
3. นายอลิลาภ  ใจเฉื่อย
4. นายเมธาวิน  ไม้ทอง
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายอำนาจ  บุรินทร์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหัสวรรษ  บัวใจ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอุรชา  ฐิตะฐาน
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 4 1. นางสาวลักขณา  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.6 เงิน 4 1. นายวิทยา  ชื่นศิริ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรชา  เหลืองเรณู
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวนรีนาถ  เหลืองเรณู
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิทธิชัย  ระย้าแดง
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  สีสว่าง
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาดา  หงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุฒิ  คณานิตย์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  หงษ์จุ้ย
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐทิตา  ถึงสุข
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ไหมจันทึก
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุริเทศ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มเย็น
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  คันถา
5. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทร์สุข
 
1. นางสาวรักษินาท  พิมพ์แดง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวดี  เธาะไธสง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.66 เงิน 5 1. เด็กชายเหมมิญช์  เกสวงษ์โรจน์
 
1. นางสาวอลิชา  แซ่ว้า
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวชาลีน่า  นิจเช่อ
 
1. นางสาวณัฐชยา  รักษา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติคุณ  ไกรโหล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ทองคำเหลือง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกุล  จิตรากุล
 
1. นางอุทุมพร  พิระภิญโญ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายกัลยกร  สัมพันธ์
2. เด็กชายวงศธร  เกตุแจ้
 
1. นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายเจนณรงค์  ฟุ้งสายชล
 
1. นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรยพร  มณีศรี
2. เด็กหญิงปุณยาพร  จิระธรรมวรวุฒิ
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัยนา  กลัดชาติ
2. นางสาวปภัสร์นันธ์  ประยูรญาติ
3. นางสาวพิชชาภา  นามประเสริฐ
 
1. นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวัฒ  ธรรมปัญญา
2. เด็กชายทศพร  ธาราวรรณ
 
1. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
2. นางสาวสิวินีย์  พรหมบุตร
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวญาดา  ถึกสถิตย์
2. นายธรรมปภณ  ฟูคำ
 
1. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
2. นายวีระยุทธ  ลาดสะดุด
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กชายฉัตรเพชร  เดชสะท้าน
2. เด็กชายพัทธดนย์  สีม่วง
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวสิวินีย์  พรหมบุตร
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อัศวานุรักษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  นาถิม
 
1. นายวีระยุทธ  ลาศสะสุด
2. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐอัฐภิญญา  วิโนทพรรษ์
2. เด็กชายธรรนูญ  นิลเทศ
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวภาดา  ศรีสง่า
2. นางสาวสุชานันท์  คงรัตนประเสริฐ
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นายวีรยุทธ  ลาศสะสุด
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นางสาวชุติสรา  วิภัทราพันธุ์
2. นางสาวรจนา  บัวแก้ว
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชธิชา  นิลอร่าม
2. เด็กหญิงนันทิยา  เหลือชม
3. เด็กชายพรเทพ  หวลอาวรณ์
 
1. นางอุษา  บานเย็น
2. นางนิภาวรรณ  ฐิตวัฒนพงศ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรพัฒน์  น้อยอาอาสา
2. นางสาวสิรินพร  โกสินธ์ุวัฒนะ
3. นางสาวอภิชญา  เกตุสวัสดิ์
 
1. นางอุษา  บานเย็น
2. นางนางนิภาวรรณ   ฐิตวัฒนพงศ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพีรดา  เสริมศรี
2. เด็กหญิงวรรวิภา  สาระทนงค์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อุ่มออง
 
1. นางอุษา  บานเย็น
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 72.8 เงิน 6 1. นางสาวจุฑารัตน์  ไชยแสง
2. นางสาวปิยฉัตร  ตากูล
3. นางสาวรัตติยากร  บุญจง
 
1. นางอุษา  บานเย็น
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมชนก  คัทธะโส
2. เด็กชายวราวุฒิ  เกตุแย้ม
3. เด็กหญิงศุกัลยา  ศรีชมภู
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวจตุพร  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวชฎาภรณ์  กลัดเข็มทอง
3. นางสาวรินลนี  หมื่นเขียว
 
1. นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์